Servicios - 452124-2020

25/09/2020    S187

Dinamarca-Copenhague: Servicios de gestión de cantina

2020/S 187-452124

Servicios sociales y otros servicios específicos – contratos públicos

Anuncio de adjudicación de contrato

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Klima, Energi- og Forsyningsministeriet
Número de identificación fiscal: 31083869
Dirección postal: Holmens Kanal 20
Localidad: København K
Código NUTS: DK011 Byen København
Código postal: 1060
País: Dinamarca
Persona de contacto: Lone K. Sønderskov
Correo electrónico: lones@kefm.dk
Teléfono: +45 72545893
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://kefm.dk/
I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato es adjudicado por una central de compras
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Klima, Energi, Forsyning og Beskæftegelse

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Udbud af kantinedrift

II.1.2)Código CPV principal
55512000 Servicios de gestión de cantina
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på kantinedrift til fælles personale kantinen på følgende adresse: Holmens Kanal 20, 1060 København K. Personale kantinen forestår tilberedning og udlevering af mad- og drikkevarer, levering af økologisk kontorfrugt til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet samt økologisk mælk til Beskæftigelsesministeriet og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet ansatte samt leverancer til møder i ejendommen.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 8 353 000.00 DKK
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
55510000 Servicios de cantina
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK011 Byen København
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

København K

II.2.4)Descripción del contrato:

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på kantinedrift til fælles personale kantinen på følgende adresse: Holmens Kanal 20, 1060 København K. Personale kantinen forestår tilberedning og udlevering af mad- og drikkevarer, levering af økologisk kontorfrugt til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet samt økologisk mælk til Beskæftigelsesministeriet og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet ansatte samt leverancer til møder i ejendommen.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.10)Identificación de las normas nacionales aplicables al procedimiento:
IV.1.11)Características principales del procedimiento de adjudicación:
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 152-373053
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

Udbud af kantinedrift

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
18/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 4
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: J. Nørgaard Cafe A/S
Número de identificación fiscal: 11427693
Dirección postal: Amagertorv 1
Localidad: København K
Código NUTS: DK011 Byen København
Código postal: 1160
País: Dinamarca
Correo electrónico: pos@europa1989.dk
Teléfono: +45 33120428
Fax: +45 33330428
Dirección de internet: http://www.europa1989.dk
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 8 353 000.00 DKK
Valor total del contrato/lote: 8 353 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Tjenesteydelse, der skal udbydes i medfør af udbudslovens afsnit III om indkøb af sociale og specifikke tjenesteydelser over tærskelværdien. Udbuddet omfatter drift af kantine på følgende adresse: Holmens Kanal 20, 1060 København K. På nuværende tidspunkt arbejder der ca. 400 medarbejdere i de 2 ministerier, hvoraf ca. 300 medarbejdere i gennemsnit benytter kantinen dagligt. Leverandørerne skal ud over kantinedriften levere mødeforplejning, økologisk mælk for både medarbejdere og mødeforplejning samt økologisk frugtordning til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet samt tilbyde forplejning ved receptioner og i forbindelse med andre specielle arrangementer såsom jubilæer, julefrokost og sommerfester. Der er en option på den økologiske frugtordning for Beskæftigelsesministeriet.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Klagenævnet for Udbud
Dirección postal: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Localidad: Viborg
Código postal: 8800
País: Dinamarca
Correo electrónico: klfu@naevneneshus.dk
Teléfono: +45 72405600
Dirección de internet: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på:

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Dirección postal: Carl Jacobsens Vej 35
Localidad: Valby
Código postal: 2500
País: Dinamarca
Correo electrónico: kfst@kfst.dk
Teléfono: +45 41715000
Dirección de internet: http://www.kfst.dk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020