Le site web TED est adapté aux formulaires électroniques depuis aujourd’hui, 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour

Fournitures - 45213-2022

27/01/2022    S19

België-Zottegem: Tractoren

2022/S 019-045213

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stad Zottegem
Postadres: Gustaaf Schockaertstraat 7
Plaats: Zottegem
NUTS-code: BE231 Arr. Aalst
Postcode: 9620
Land: België
Contactpersoon: Mevrouw Ann Vander Poorten
E-mail: ann.vanderpoorten@zottegem.be
Telefoon: +32 93646491
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.zottegem.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bermonderhoud: aankoop tractor met maaicombinatie en aanzuigkar

Referentienummer: 2021/020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
16700000 Tractoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

zie II.2.4

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 262 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE231 Arr. Aalst
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stedelijke Loods, Ballingsweg 7 te 9620 Zottegem

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bermonderhoud: aankoop tractor met maaicombinatie en aanzuigkar

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 70
Kostencriterium - Naam: Leveringstermijn / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 211-551212
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2021/020
Benaming:

Bermonderhoud: aankoop tractor met maaicombinatie en aanzuigkar

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/01/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Aerts Rapide bvba
Postadres: Vrijheid 36
Plaats: Geraardsbergen
NUTS-code: BE Belgique / België
Postcode: 9500
Land: België
E-mail: tim.aerts@hotmail.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 262 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/01/2022