Servicios - 452145-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Łódź: Servicios de enseñanza médica

2020/S 187-452145

Servicios sociales y otros servicios específicos – contratos públicos

Anuncio de adjudicación de contrato

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi
Número de identificación fiscal: PL9471667139
Dirección postal: Aleksandrowska 159
Localidad: Łódź
Código NUTS: PL711 Miasto Łódź
Código postal: 91-229
País: Polonia
Correo electrónico: dyrekcja@psychiatria-lodz.pl
Teléfono: +48 427155763
Fax: +48 426528030
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.babinski.home.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.: „Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży”

Número de referencia: SPZOZ/OKP/POWER DIM/19/2020
II.1.2)Código CPV principal
80320000 Servicios de enseñanza médica
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycz. na kursach prowadzonych w ramach szkolenia z zakresu terapii środowiskowej dzieci i młodzieży zgodnie z ramowym programem szkolenia z zakresu terapii środowiskowej, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w 2018 r. oraz szczegółowym programem szkolenia z zakresu terapii środowiskowej dzieci i młodzieży, dla osób uczestniczących w projekcie pn.: „Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój, planowanych do realizacji w okresie 8.2020–8.2021. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz załącznik nr 1B do SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 9 450.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Descripción del contrato:

Moduł I, temat 1: Wykład: Terapeuta środowiskowy: zadania i rola zawodowa – 3 h/1 grupa. Warsztat: Zajęcia integracyjne z elementami treningu interpersonalnego – 4 h/1 grupa. Liczba grup uczestników, dla których planuje się przeprowadzenie zajęć dydaktycznych: 3. Łączna liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 21 (1 godz. dyd. = 45 min.).

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POWR.05.04.00-00-0178/19

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.10)Identificación de las normas nacionales aplicables al procedimiento:
La información sobre los procedimientos a nivel nacional se encuentra disponible en: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-pubicznych-regulacje/prawo-krajowe
IV.1.11)Características principales del procedimiento de adjudicación:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podst.:

— art. 138g ustawy Pzp, w trybie określonym w art. 138n pkt 1, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani Wykonawcy składają oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu,

— przepisów działu III rozdz. 6 ustawy Pzp oraz na podstawie postanowień SIWZ, z uwzględnieniem zasad równego traktowania i konkurencji, przejrzystości oraz proporcjonalności.

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 175-423602
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.: „Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży”

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Natalia Perek Usługi Psychologiczne
Dirección postal: ul. Boya-Żeleńskiego 2/36
Localidad: Łódź
Código NUTS: PL711 Miasto Łódź
Código postal: 91-761
País: Polonia
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 9 450.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 9 450.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1. Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój w ramach V osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych i realizowane jest na potrzeby projektu: „Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży”.

Kryteria oceny ofert:

— cena – 60 %,

— doświadczenie dydaktyczne osoby wyznaczonej do prowadzenia zajęć dydaktycznych – 20 %,

— doświadczenie kliniczne/zawodowe osoby wyznaczonej do prowadzenia zajęć dydaktycznych – 20 %.

Szczegółowe informacje w zakresie kryteriów oceny ofert zostały wskazane w rozdziale X SIWZ.

3. Zamówienie będzie realizowane zgodnie ze szczegółowym harmonogramem realizacji szkolenia.

4. Wszelkie możliwe zmiany umowy zostały przewidziane we wzorach umów stanowiących załączniki do SIWZ.

5. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia, które z uwagi na limity znaków nie zostały zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu, znajdują się w SIWZ, dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego (zakładka BIP).

6. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania w okolicznościach określonych w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, tj. jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.

7. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podst.:

— art. 138g ustawy Pzp, w trybie określonym w art. 138n pkt 1, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani Wykonawcy składają oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu (w postępowaniu prowadzonym uprzednio również w trybie art. 138 n pkt 1 uPzp, publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U. UE nr 2020/S 146-360212, na wykonanie przedmiotowego zamówienia wpłynęła oferta podlegająca odrzuceniu),

— przepisów działu III rozdz. 6 ustawy Pzp oraz na podstawie postanowień SIWZ, z uwzględnieniem zasad równego traktowania i konkurencji, przejrzystości oraz proporcjonalności.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze/podstawowe-informacje
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a w przypadku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17 A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020