Servicios - 452147-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Koszalin: Servicios de formación

2020/S 187-452147

Servicios sociales y otros servicios específicos – contratos públicos

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Politechnika Koszalińska
Dirección postal: ul. Śniadeckich 2
Localidad: Koszalin
Código NUTS: PL426 Koszaliński
Código postal: 75-453
País: Polonia
Persona de contacto: Adam Brzycki, Anna Łuczak, Karolina Banasiak, Anna Lenartowicz, Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin, pok. 417
Correo electrónico: szp@tu.koszalin.pl
Teléfono: +48 943478635/637
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://bip.tu.koszalin.pl/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://bip.tu.koszalin.pl/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
La comunicación electrónica exige que se utilicen herramientas y dispositivos no disponibles de forma general. Es posible acceder de forma libre, directa, completa y gratuita a estas herramientas y dispositivos, en: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: uczelnia publiczna
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z055/18 – szkolenia dla studentów Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej

Número de referencia: 43/US/SZP-1/2020
II.1.2)Código CPV principal
80500000 Servicios de formación
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z055/18 – szkolenia dla studentów Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej.

Zamawiający dokonuje wyodrębnienia zamówienia na 3 samodzielne części (każda część nazywana jest w dalszej części warunków szczegółowych „zadaniem”):

— zadanie I – strona internetowa i fanpage na portalach społecznościowych,

— zadanie II – grafika komputerowa w reklamie,

— zadanie III – bezpieczeństwo imprez masowych w przestrzeni lokalnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi formularz cenowy, tj. Załącznik nr 2/I–2/III do Warunków szczegółowych.

2. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy – załącznik nr 6 do warunków szczegółowych ogłoszenia.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 24 150.00 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 3
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie I – Strona internetowa i fanpage na portalach społecznościowych

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80510000 Servicios de formación especializada
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL426 Koszaliński
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Politechnika Koszalińska, ul. Kwiatkowskiego 6, 75-450 Koszalin

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z055/18 – szkolenia dla studentów Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej.

Zadanie I – strona internetowa i fanpage na portalach społecznościowych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi formularz cenowy, tj. Załącznik nr 2/I do warunków szczegółowych.

2. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania rozporządzenia Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r. z późn. zm.) zarówno w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, jak również po jego zakończeniu.

3. Obowiązki wynikające ze stosowania rozporządzenia, o którym mowa w pkt 4 rozdziału III warunków szczegółowych oraz powierzenie Wykonawcy przetwarzania danych osobowych uczestników szkoleń nastąpi na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

4. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu czynności, przy których realizacji wymagane jest od Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienie osoby/osób na podstawie umowy o pracę.

II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 6 250.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato o del acuerdo marco
Fin: 30/06/2021
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POWR.03.05.00-00-Z055/18

II.2.14)Información adicional

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

1) C – cena brutto oferty – 60 %, sposób oceny: minimalizacja;

2) D – doświadczenie osoby/osób wyznaczonej(-ych) do realizacji zamówienia – 40 %, sposób oceny: maksymalizacja.

Szczegół. opis kryteriów i sposobu oceny ofert zawiera rozdz. XIII warunków szczegół. do ogł. o zamów.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie II – Grafika komputerowa w reklamie

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80510000 Servicios de formación especializada
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL426 Koszaliński
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Politechnika Koszalińska, ul. Kwiatkowskiego 6, 75-450 Koszalin

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z055/18 – szkolenia dla studentów Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej.

Zadanie II – Grafika komputerowa w reklamie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi formularz cenowy, tj. Załącznik nr 2/II do warunków szczegółowych.

2. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania rozporządzenia Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r. z późn. zm.) zarówno w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, jak również po jego zakończeniu.

3. Obowiązki wynikające ze stosowania rozporządzenia, o którym mowa w pkt 4 rozdziału III warunków szczegółowych oraz powierzenie Wykonawcy przetwarzania danych osobowych uczestników szkoleń nastąpi na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

4. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu czynności, przy których realizacji wymagane jest od Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienie osoby/osób na podstawie umowy o pracę.

II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 11 000.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato o del acuerdo marco
Fin: 30/06/2021
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POWR.03.05.00-00-Z055/18

II.2.14)Información adicional

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

1) C – cena brutto oferty – 60 %, sposób oceny: minimalizacja;

2) D – doświadczenie osoby/osób wyznaczonej(-ych) do realizacji zamówienia – 40 %, sposób oceny: maksymalizacja.

Szczegół. opis kryteriów i sposobu oceny ofert zawiera rozdz. XIII warunków szczegół. do ogł. o zamów.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie III – Bezpieczeństwo imprez masowych w przestrzeni lokalnej

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80510000 Servicios de formación especializada
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL426 Koszaliński
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Politechnika Koszalińska, ul. Kwiatkowskiego 6, 75-450 Koszalin

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z055/18 – szkolenia dla studentów Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej.

Zadanie III – Bezpieczeństwo imprez masowych w przestrzeni lokalnej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi formularz cenowy, tj. Załącznik nr 2/II do warunków szczegółowych.

2. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania rozporządzenia Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r. z późn. zm.) zarówno w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, jak również po jego zakończeniu.

3. Obowiązki wynikające ze stosowania rozporządzenia, o którym mowa w pkt 4 rozdziału III warunków szczegółowych oraz powierzenie Wykonawcy przetwarzania danych osobowych uczestników szkoleń nastąpi na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

4. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu czynności, przy których realizacji wymagane jest od Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienie osoby/osób na podstawie umowy o pracę.

II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 6 900.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato o del acuerdo marco
Fin: 30/06/2021
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POWR.03.05.00-00-Z055/18

II.2.14)Información adicional

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

1) C – cena brutto oferty – 60 %, sposób oceny: minimalizacja;

2) D – doświadczenie osoby/osób wyznaczonej(-ych) do realizacji zamówienia – 40 %, sposób oceny: maksymalizacja.

Szczegół. opis kryteriów i sposobu oceny ofert zawiera rozdz. XIII warunków szczegół. do ogł. o zamów.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
Lista y breve descripción de las normas y criterios:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności zawodowej.

2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował (na etapie realizacji zamówienia) co najmniej jedną osobą (trenerem) zdolnym do wykonania zamówienia.

Każda osoba (trener) musi spełniać łącznie następujące warunki:

a) posiadać doświadczenie zawodowe, tj. w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził minimum dwie usługi szkoleniowe w dziedzinie zgodnej z tematyką i zakresem ramowym szkolenia określonego odpowiednio w danym formularzu cenowym (Załącznik nr 2/I–2/III) wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane ...

cd. opisu w sekcji VI.3

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy – załącznik nr 6 do warunków szczegółowych ogłoszenia.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.10)Identificación de las normas nacionales aplicables al procedimiento:
IV.1.11)Características principales del procedimiento de adjudicación:

Postepowanie prowadzone jest w ramach projektu pn. „Zintegrowani – Kompleksowy program rozwoju Politechniki Koszalińskiej” nr POWR.03.05.00-00-Z055/18.

IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación / Plazo para la recepción de manifestaciones de interés
Fecha: 06/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco

Apartado VI: Información complementaria

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

... należycie oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są: referencje bądź inne dokumenty (protokoły odbioru, rekomendacje) wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

b) posiadać wykształcenie wyższe magisterskie.

Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do warunków szczegółowych.

3. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, na podstawie art. 26 ust.1 ustawy Pzp, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w celu potwierdzenia okoliczności w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj.: wykaz osób, zdolnych do wykonania zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (złożony zgodnie ze wzorem wykazu stanowiącym Załącznik nr 4 do warunków szczegółowych).

5. W okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 7), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. Złożenie oferty

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu lub w załączniku nr 9 do warunków szczegółowych. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.

3) Do oferty należy dołączyć oświadczenia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

7. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) zawiera rozdział VII pkt 3 warunków szczegół. do ogł. o zamów.

8. Wykaz dokumentów, które Wykonawca ma złożyć do oferty zawiera rozdz. IX pkt 9 warunków szczegół. do ogł. o zamów.

9. Wykonawcy będą związani oferta przez okres 60 dni.

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz warunków szczegółowych do ogłoszenia o zamówieniu przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020