TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Bygge og anlæg - 452160-2022

19/08/2022    S159

Danmark-Taastrup: Bygge- og anlægsarbejder

2022/S 159-452160

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Boligselskabet Domea Østjylland afd.: 60 64
CVR-nummer: 17678108
Postadresse: C/o Domea.dk s.m.b.a, Oldenburg Allé 3
By: Taastrup
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Pernille Esmark Prahm
E-mail: pee@domea.dk
Telefon: +45 76646679
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.domea.dk/
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Almen Boligorganisation
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalentreprisekontrakt – Projekt Bendixminde

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Totalentreprisekontrakten omfatter færdiggørelsen af 4 punkthuse og rækkehuse samt et fælleshus i Odder. I alt udgør det 118 almene familieboliger og et samlet areal på 11.150 m2.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se ovenfor pkt. II.1.4). Kontrakten vedrører opførelse af 4 punkthuse og rækkehuse samt et fælleshus i Odder, som Boligselskabet Domea Østjylland afd.: 60 64 og Adsbøll Entreprise A/S, CVR-nr. 15 76 55 42 (nu under konkurs), har indgået aftale om den 14. september 2021. Ved konkursens indtræden var projektet igangsat under totalentreprisekontrakten. Nærværende kontrakt angår således videreførelse af aftalen mellem DPS Entreprise ApS, CVR-nr. 43 43 67 83, og Boligselskabet Domea Østjylland afd.: 60 64, herunder udførelse af byggeriet i totalentreprise.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Ordregiver (Boligselskabet Domea Østjylland afd.: 60 64) indgik den 14. september 2021 totalentreprisekontrakt vedr. opførelse af 4 punkthuse og rækkehuse samt et fælleshus i Odder med Adsbøll Entreprise A/S, CVR-nr. 15 76 55 42 (nu AE 2022 A/S under konkurs), i henhold til rammeaftale af 1. marts 2017 indgået mellem parterne.

Som følge af Adsbøll Entreprise A/S’ konkurs ønsker ordregiver at lade DPS Entreprise ApS, CVR-nr. 43 43 67 83, indtræde i aftalen og derved færdiggøre projektet i henhold til principperne i udbudslovens § 182, stk. 1, nr. 2. Ved indtrædelsen sikres det, at både nøgle medarbejdere og underentreprenører kan fortsætte arbejdet, idet den nye totalentreprenører ansætter / indtræder i aftalerne med disse. Indtrædelsen og dermed udskiftningen af Adsbøll Entreprise A/S, CVR-nr. 15 76 55 42, medfører efter ordregivers vurdering ikke grundlæggende ændringer af kontrakten og har i øvrigt ikke til formål at omgå anvendelsen af udbudsreglerne.

På ovenstående baggrund er det ordregivers vurdering, at udskiftningen af den oprindelige leverandør sker i overensstemmelse med udbudsreglerne, og at indtrædelsen samt kontrakttildelingen til DPS Entreprise ApS, CVR-nr. 43 43 67 83, dermed ej heller udgør en direkte tildeling uden forudgående udbud. Ordregiver har dog på trods heraf valgt at indrykke nærværende bekendtgørelse om frivillig forudgående gennemsigtighed.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
15/08/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: DPS Entreprise ApS
CVR-nummer: 43436783
Postadresse: Reiersensvej 9 15
By: Randers C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8900
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 100 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

I relation til punkt II.1.7) og V.2.4) bemærkes, at beløbsangivelsen er et foreløbigt anslået beløb.

Datoen oplyst i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for indrykning af nærværende bekendtgørelse og ikke datoen for indtræden i kontrakten. Kontrakten vil tidligst blive indgået efter udløbet af indsigelsesfristen på 10 dage, jf. § 4 i lov om Klagenævnet for Udbud.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I tilfælde hvor ordregiveren forud for kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud m.v. § 7, stk. 3 (loven kan hentes på www.retsinformation.dk). Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20.000 DKK.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/08/2022