Obras - 452190-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Trabajos de construcción

2020/S 187-452190

Anuncio de licitación – sectores especiales

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: PGNiG Termika SA
Dirección postal: ul. Modlińska 15
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 03-216
País: Polonia
Correo electrónico: krzysztof.motyka@termika.pgnig.pl
Teléfono: +48 225878433
Fax: +48 225878468
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.termika.pgnig.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://termika.eb2b.com.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://termika.eb2b.com.pl
I.6)Principal actividad
Producción, transporte y distribución de gas y calefacción

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Budowa kotłowni gazowo-olejowej wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ec Pruszków

Número de referencia: 20DOZZ356
II.1.2)Código CPV principal
45000000 Trabajos de construcción
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest budowa kotłowni gazowo-olejowej wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ec Pruszków.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45200000 Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ec Pruszków, ul. Ludwika Waryńskiego 1, Pruszków, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest budowa kotłowni gazowo-olejowej wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ec Pruszków.

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w części II SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 11/01/2021
Fin: 10/09/2025
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na jego wezwanie odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy:

— nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazali braku podstaw wykluczenia,

— Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176);

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;

c) skarbowe,

— jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 (z wyłączeniem skazania tej osoby za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy – art. 133 ust. 4 ustawy),

— wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub też zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,

— który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,

— który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

— który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

— który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu,

— który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

— będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,

— wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,

— Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty, oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

— w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej, tj. wykażą się przychodem średniorocznym w wysokości co najmniej 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych polskich) za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to takim przychodem średniorocznym za ten okres;

b) znajdują się w sytuacji finansowej, tj. wykażą się posiadaniem własnych środków finansowych lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) lub równowartością tej kwoty w innej walucie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Przychód średnioroczny Wykonawca wykaże na podstawie „Rachunku zysków i strat” części sprawozdania finansowego (pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) albo w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania ww. dokumentów, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania. Średnioroczny przychód to suma przychodów z ostatnich 3 lat obrotowych podzielona przez 3, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, średnioroczny przychód to suma przychodów z tego okresu podzielona przez liczbę lat odpowiadających temu okresowi. Jeśli przychód będzie podany w walutach obcych, wówczas Zamawiający dokona przeliczenia ich według średniego kursu NBP tabela A ogłoszonego na dzień wysłania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku braku publikacji kursu tej waluty przez Narodowy Bank Polski w dniu, o którym mowa powyżej, Zamawiający zastosuje średni kurs tej waluty ostatnio ogłoszony przez Narodowy Bank Polski przed wyżej wymienionym dniem.

W przypadku Wykonawców, którzy wykazują wysokość środków własnych lub zdolność kredytową w innej walucie niż PLN stosuje się średni kurs przeliczeniowy waluty na PLN ogłaszany przez NBP (Narodowy Bank Polski) obowiązujący w dniu wystawienia informacji przez bank. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dla sprawdzenia spełnienia ww. warunku, wysokości środków finansowych lub zdolności kredytowe Wykonawców składających wspólnie ofertę są sumowane.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, tj. wykażą się zrealizowaniem samodzielnie lub w konsorcjum, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie – budowy co najmniej jednej kotłowni gazowej lub kotłowni olejowej lub kotłowni gazowo-olejowej o mocy cieplnej co najmniej 8 MWt.

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłoży:

Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, robót budowlanych o zakresie określonym powyżej złożony na formularzu stanowiącym załącznik nr 2.5 do Instrukcji dla Wykonawców.

Do każdej pozycji wykazu zostaną dołączone dowody dotyczące wykonanych zamówień określające, czy te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów w celu wykazania spełniania warunku, o których mowa w pkt a – inne dokumenty. Jeśli roboty były wykonywane na rzecz Zamawiającego, Wykonawca nie jest zobowiązany do składania dowodów potwierdzających należyte wykonanie robót budowlanych;

2) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, tj. wykażą się zrealizowaniem samodzielnie lub w konsorcjum, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie – co najmniej dwóch zamówień polegających na wykonaniu prac polegających na dostawie, montażu, oprogramowaniu i uruchomieniu nowych systemów sterowania i nadzoru pracy urządzeń i instalacji technologicznych w oparciu o sterowniki PLC komunikujące się z centralnym systemem sterowania DCS lub modernizacji istniejących systemów sterowania i nadzoru pracy urządzeń i instalacji technologicznych o wartości nie mniejszej niż 250 000 PLN netto każde.

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłoży wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, usług o zakresie określonym powyżej złożony na formularzu stanowiącym załącznik nr 2.6 do Instrukcji dla Wykonawców.

Do każdej pozycji wykazu zostaną dołączone dowody dotyczące wykonanych zamówień określające, czy te zostały wykonane w sposób należyty. Dowodami, o których mowa powyżej są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów w celu wykazania spełniania warunku, o których mowa w pkt a – inne dokumenty. Jeśli usługi były wykonywane na rzecz Zamawiającego, Wykonawca nie jest zobowiązany do składania dowodów potwierdzających należyte wykonanie usług.

III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

Wadium musi być wniesione w formie zgodne z art. 45 ust. 6 Pzp. Jeśli wadium wnoszone jest w formie poręczeń lub gwarancji musi zostać złożone w oryginale w formie elektronicznej (e-Gwarancja) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są przedstawić dokument ustanawiający pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy w przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający żąda przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców najpóźniej na dwa dni przed terminem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy 20DOZZ356

Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących nadzór wykonawczy nad realizacją przedmiotu zamówienia.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 06/11/2020
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 06/11/2020
Hora local: 11:30
Lugar:

PGNiG Termika SA, budynek biurowy EC Żerań, ul. Modlińska 15, Warszawa, sala 112, POLSKA.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Zamawiający na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie elektronicznej i złożona za pomocą platformy przetargowej pod adresem https://termika.eb2b.com.pl/. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami składana jest w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem poprzez złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.

Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

Przedkładając swoją ofertę przetargową Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki realizacji zamówienia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) wraz ze wszystkim załącznikami stanowiącymi jej integralną część.

W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca załącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu dostępnego w formie edytowalnej oraz pliku „20DOZZ356-espd-request.xml” zamieszczone na platformie przetargowej pod adresem https://termika.eb2b.com.pl/

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa w oryginale w formie elektronicznej także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów, podpisane przez podmiot, którego dokumenty dotyczą.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa w oryginale w formie elektronicznej każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Zamawiający zwołuje zebranie Wykonawców (wizję lokalną miejsca przyszłych prac, które odbędzie się 7.10.2020 na terenie Ec Pruszków w Pruszkowie przy ul. Ludwika Waryńskiego 1.

Spotkanie o godz. 10.00 na portierni. Udział w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020