Obras - 452191-2020

Submission deadline has been amended by:  477942-2020
25/09/2020    S187

Rumanía-Constanța: Obras viales

2020/S 187-452191

Anuncio de licitación – sectores especiales

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime" S.A. Constanța
Número de identificación fiscal: 11062831
Dirección postal: Str. Incinta Port Constanța nr. 1
Localidad: Constanța
Código NUTS: RO223 Constanţa
Código postal: 900900
País: Rumania
Persona de contacto: Mirela Liliana Mateiciuc
Correo electrónico: achizitii@constantza-port.ro
Teléfono: +40 241-611540
Fax: +40 0241/619512
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.portofconstantza.com
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103888
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Actividades portuarias

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Proiectare și execuție pentru realizarea obiectivului de investiție: extinderea la patru benzi a drumului de circulație existent între poarta 10 bis și poarta 10

Número de referencia: 11062831/2020/C7
II.1.2)Código CPV principal
45233140 Obras viales
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

— Elaborarea Proiectului Tehnic, DTAC si documentatii pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor

— Elaborarea Documentatiei Detalii de Executie

— Executie lucrari

Valoarea totala estimata: 43.882.600 RON, fara TVA

— Obtinerea si amenajarea terenului: 9.295.000 RON (cap.1.1*.+ cap.1.2)

— Proiectarea lucrarilor: 1.835.600 RON (cap. 3.2+ subcap.3.5.4+ subcap. 3.5.5+ subcap 3.5.6 + subcap.3.8.1)

— Lucrari investii: 31.153.000 RON (cap.4.1+1.3)

— Organizare santier: 779.000 lei

— Publicitate: 20.000 lei

— Probe tehnologice: 800.000 lei

Total: 43.882.600 lei

Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, respectiv 4.232.000 RON nu este cuprinsa in valoarea estimata.

Durata în: 60 luni, din care 24 luni proiectare + executie (4 luni proiectare + 20 luni executie) si 36 de luni perioada de notifocare a defectelor (de garantie)

Având în vedere ca finanțarea obiectivului de investiții se va face din fonduri externe nerambursabile și surse bugetare prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 1 – Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN –T și a transportului cu metroul. Obiectivul specific 1.3 – Creșterea gradului de utilizarea a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN – centrală, EC va incheia contractul cu ofertantul declarat castigator numai in masura in care fondurile necesare achizitiei vor fi asigurate prin semnarea contractului de finantare cu Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor in calitate de Organism Intermediar de Transport.

In cazul în care, indiferent de motive, contractul de finantare cu Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor in calitate de Organism Intermediar de Transport nu se va semna, EC îsi rezerva dreptul de a aplica prevederile art.225 alin (1) lit. c) din Legea 99/2016, dupa primirea notificarii din partea MTIC – OIT cu privire la neacordarea finantarii, fiind imposibila încheierea contractului de achizitie publica.

Ofertantii din cadrul acestei proceduri înteleg ca EC si/sau MTIC – OIT nu pot fi considerati raspunzatori pentru vreun prejudiciu în cazul anularii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestui prejudiciu si indiferent daca EC si/sau MTIC – OIT au fost notificati asupra existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea prezentelor conditii speciale ale fisei de date /clauza suspensiva si isi asuma întreaga raspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situatia descrisa

Termenul limită până la care orice op. ec. interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu DA este cu 18 zile inainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

EC stabileste 2 termene limită in care va raspunde tuturor solicit de clarif/ info. suplim, dupa cum urmeaza:

• EC va raspunde într-un prim termen de 25 zile inainte de termenul limită de depunere a ofertelor tuturor solicitărilor de clarificare adresate de op. ec. in intervalul de la publicarea AP si până la data la care se implineste termenul cu 35 de zile anterior datei limită de depunere a ofertelor;

• EC va raspunde într-un al 2-lea termen de 11 zile inainte de termenul limită de depunere a ofertelor restului de solicitări de clarificare adresate cu 18 zile anterior datei limită de depunere a ofertelor. EC isi rezerva dreptul de a publica raspunsurile la clarificări în acest al 2-lea termen pt care raspunsurile ar trebui publicate la primul termen indicat mai sus.

Cele 2 termene de raspuns la clarificari nu afecteaza dreptul op. ec. de a adresa solicitari de clarificari pe parcursul intregii perioade ... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 43 882 600.00 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71322000 Servicios de diseño técnico para la construcción de obras de ingeniería civil
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO223 Constanţa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Port Constanta

II.2.4)Descripción del contrato:

Conform caiet de sarcini

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnica / Ponderación: 6
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnica / Ponderación: 17
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnica / Ponderación: 13
Precio - Ponderación: 64
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 60
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Finanțarea obiectivului de investiții se va face din fonduri externe nerambursabile și surse bugetare prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 1 – Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN –T și a transportului cu metroul. Obiectivul specific 1.3 – Creșterea gradului de utilizarea a căilor navigabile și a porturilor situ... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Cerinta 1: Ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii au obligatia completării si prezentarii initiale a DUAE ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere si a indeplinirii cerintelor de capacitate (se va consulta Notificarea ANAP referitoare la utilizarea Documentului Unic de Achizitii European (DUAE), regasita pe urmatorul link: http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/07/Notificare-referitoare-la-utilizarea-DUAE-integrat-in-SEAP.pdf.

Ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.177, 178 si 180 din Legea nr.99/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I, după aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului.

Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributii lor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control În cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice; 4. alte documente edificatoare, dupa caz.

Cerinta nr.2. Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator, va prezenta o declaratie cu privire la neincadrarea in prevederile art.73 din Legea nr. 99/2016 cu completarile si modificarile ulterioare.

Se va completa Formularul nr.1, Declaratia privind evitarea conflictului de interese din Sectiunea „Formulare" din Documentatia de Atribuire, stampilat si semnat de catre reprezentantul legal/imputernicit al ofertantului.

Declaratia se va incarca in SEAP de catre Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator, odata cu DUAE.

Pentru ca declaratia sa fie emisa in cunostinta de cauza, entitatea contractanta nominalizeaza persoanele ce detin functii de decizie in cadrul entitatii contractante precum si persoane din cadrul entitatii contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/sau desfasurarea procedurii de atribuire sunt:

• Consiliu de Administratie: Murgeanu Gabriela, Serban Daniela, Batrinca Ghiorghe; Burlacu Mircea, Naftali Adrian Daniel, Petrascu Elena, Chirila Constantin,

• Costel Stanca - Director general, Florin Goidea - Director general adjunct, Daniela Serban- Director economic, Florin Chirila - Director Tehnic, Teodor Patrichi - Director exploatare, Ciprian Hanganu -Director Coordonator, Alexandru Madalin Craciun - Director Comercial, Otilia Ifimov – Sef Departament Achizitii Publice, Pepi Tanase Iulian – Sef Serviciu Juridic şi Contencios, Kiss Laszlo Eduard - Sef Sucursala Energetica Port Constanta, Daniel Niculescu - Sef Sucursala de Servicii Port Constanta, Banias Emil Sorin - Sef Sucursala Nave Tehnice Port Constanta, Moldoveanu Antoniela – Inginer, Bola Laura Valentina- Inginer,;

• Alti semnatari: Mihaela Staetu – Sef Birou Proiecte Europene, Gamalan Adina - Sef Birou Control Financiar Preventiv, Erna Silvia Braileanu – Responsabil Achizitie din cadrul Departamentului Achizitii Publice

Nota referitoare la cerintele din Sectiunea III.1.1.a):

1) Operatorul economic poate aduce orice alte documente edificatoare care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE.

2) Dupa caz, documente prin care Operatorul economic demonstreaza faptul ca poate beneficia de derogarile prevazute la art.179 alin.(2), art.180 alin(2) art.184 din Legea nr.99/2016

3) In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art.177, 178 şi 180 din Legea nr.99/2016, se accepta orice document considerat edificator emis de autoritatile competente din tara respectiva. In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine, documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in copie certificata “conform cu originalul”, semnata si stampilata de reprezentantul legal, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.

4) Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea ofertei ca inacceptabilă.

5) Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente (daca este cazul): acordul de subcontractare si/sau a acordul de asociere(după caz). Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

Informații privind Oferta comuna (asocierea)

• In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE in care vor include informatiile cu privire la modul de indeplinire a cerintelor de capacitate economica si financiara si/sau capacitatea tehnica si profesionala, precum si acordul de asociere, conform Formular nr.2, insotit de informatii despre asociere Anexa la Formular.

• Documentele justificative care probeaza cele asumate prin acordul de asociere vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe locul I, după aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului.

• Asociatii vor fi solidar si individual responsabili pentru executia contractului in conformitate cu termenii acestuia. Liderul asociatiei este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. Contractele incheiate intre liderul asociatiei si asociati/subcontractanti vor deveni anexe la contractul încheiat între Entitatea contractantă si acesta.

Informaţii privind terţul/terţii susţinători (daca exista)

Ofertantul are obligatia de a preciza informatii privind sustinerea de terta parte.

Ofertantul va completa DUAE cu informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute in vedere de acesta pentru a accesa in orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm ale tertului sustinator/ angajamentele ferme al tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv in care tertul sustinator/terții sustinatori vor asigura indeplinirea angajamentului, conform Formular nr.4, însotit de declaratia/Declaratiile tertului /tertilor, Anexa la Formular.

•Documentele justificative care probeaza cele asumate prin Angajamentul de sustinere vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe locul I, după aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului.

Nota:

In scopul verificarii indeplinirii cerintelor de calificare, entitatea contractanta poate solicita tertului sustinator, oricand pe parcursul procesului de evaluare, documente si informatii suplimentare in legatura cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate (art.56 din HG 394/2016).

Daca tertul/tertii nu indeplineste/indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 177,178, 180 entitatea contractanta va solicita, o singura data, ca operatorul economic sa inlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal prevazut la art. 2 alin. (2) lit.b din Legea nr. 99/2016.

Cerinta nr.1.

Operatorii economici participanti la procedura trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se afla în nici una dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de îndeplinire a cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor (inclusiv asociatul/subcontractantul/tertul sustinator)

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entităţii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I, după aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului.

Ofertantii romani vor prezenta: Certificatul constatator emis de catre ONRC, in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului.

Ofertantii straini vor prezenta Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartanenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a ofertantului. Documentele vor contine cel putin urmatoarele informatii: denumire completa, durata de functionare, sediul social, asociati/actionari, persoane imputernicite/ administratori, domenii de activitate, activitati autorizate. Pentru persoanele juridice /fizice straine, documentele care dovedesc o inregistrare/atestare vor fi prezentate in traducere autorizata, in limba romana.

Nota:

Informatiile cuprinse in aceste documente trebuie sa contina date reale/actuale la data prezentarii.

In cazul unei asocieri, se vor prezenta ... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Cerinta nr.1 • Executia in ultimii 5 ani a unor lucrari de constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare și/sau reabilitare de drum în domeniul infrastructurii de transport rutier in valoare cumulata de minim 42.047.000 Lei fara TVA la nivelul a maxim 3 contracte Această valoare trebuie să reprezinte numai partea executată de operatorul economic ofertant, în cazul în care a participat într-o asociere sau ca subcontractor; Prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege: - lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile; - lucrari receptionate insotite de proces verbal la terminarea lucrarilor; - lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala. Ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). Prin lucrări în domeniul infrastructurii de transport rutier sau similar din punctul de vedere al complexităţii şi/sau utilităţii se înţeleg lucrări de construcţie/modernizare/reparaţii capitale aferente unor drumuri care se încadrează cel puţin în clasa III de complexitate conform normativului în domeniu (unde clasa I include nivelul de complexitate cel mai ridicat, respectiv autostrăzi). În clasa III de complexitate se încadrează: drumuri expres şi drumuri naţionale europene, drumuri naţionale principale, drumuri naţionale secundare, drumuri judeţene cu două benzi de circulaţie. Nota: Daca se vor prezenta ca experienta similara contracte care au ca obiect executia mai multor tipuri de lucrari, atunci ofertantul are obligatia sa evidentieze si sa dovedeasca in mod clar in documentele depuse, care sunt lucrarile de natura a indeplini solicitarile din fisa de date a achizitiei.

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Informatii privind Experienţă similara: Cerinta nr.2 • Prestarea in ultimii 5 ani de servicii de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire si/sau completare de Studii de Fezabilitate/DALI si/ sau Proiecte Tehnice si/ sau Proiecte Tehnice si Detalii de Executie pentru lucrari de constructie noua si/ sau modernizare și/sau largire si/sau reabilitare de drum în domeniul infrastructurii de transport rutier.in valoare cumulata de cel putin 1.316.600 LEI, la nivelul unuia sau mai multor contracte.. Această valoare trebuie să reprezinte numai partea aferenta operatorului economic ofertant, în cazul în care a participat într-o asociere sau ca subcontractor; Prin servicii duse la bun sfarsit se intelege: - servicii receptionate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de Beneficiar ca rezultat independent; - servicii receptionate la sfarsitul prestarii. Ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). Se considera indeplinita cerinta in ultimii 5 ani servicii de elaborare/ actualizare/ revizuire/completare[Proiecte Tehnice si Detalii de Executie in conditiile in care Detaliile de Executie sunt aferente unui Proiect Tehnic realizat anterior ultimilor 5 ani, de catre acelasi operator economic, cu conditia ca acesta sa faca dovada realizarii respectivului Proiect Tehnic prin prezentarea de certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese verbale de receptive si/sau alte documente relevante. In conditiile in care Proiectul Tehnic a fost prestat anterior ultimilor 5 ani, Autoritatea Contractanta va lua in calculul valorii pentru indeplinirea cerintei atat valoarea Proiectului Tehnic, cat si valoarea Detaliilor de Executie, cu conditia ca acestea sa fie integrate intr-un livrabil cu functionalitate independenta. Prin lucrări în domeniul infrastructurii de transport rutier sau similar din punctul de vedere al complexităţii şi/sau utilităţii se înţeleg lucrări de construcţie/modernizare/reparaţii capitale aferente unor drumuri care se încadrează cel puţin în clasa III de complexitate conform normativului în domeniu (unde clasa I include nivelul de complexitate cel mai ridicat, respectiv autostrăzi). În clasa III de complexitate se încadrează: drumuri expres şi drumuri naţionale europene, drumuri naţionale principale, drumuri naţionale secundare, drumuri judeţene cu două benzi de circulaţie.

Proportia de subcontractare Informaţii privind subcontractanţii (daca exista) Ofertantul are obligatia de a preciza informatii privind subcontractantii propusi.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

• Se va completa DUAE de către ofertant unic cu informaţiile aferente situaţiei lor. • La nivelul DUAE, fiecare operator economic (ofertant unic/ofertant asociat) va preciza informatiile urmatoare: - numarul si data contractului invocat drept experienta similara, - obiectul contractului - ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, - valoarea in RON a serviciilor/lucrărilor similare din cadrul contractelor invocate ca experienta similara, raportata la data limita de depunere a ofertei, fara TVA. (valoarea va reprezenta doar partea realizata de catre ofertant in în care a participat într-o asociere sau ca subcontractor) - beneficiarul acestuia si datele sale de contact, - data si numarul documentului de receptie la terminarea serviciilor/lucrărilor, proces verbal pe obiect, recomandari, documente constatatoare Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, contract, proces verbal de recepţie, etc) prin care se confirmă prestarea serviciilor /executia lucrărilor de natura si complexitate similare/comparabile cu cele care fac obiectul achizitiei, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I, după aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului. Conversia leu valută se face prin raportare la cursul mediu annual in lei/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei Pentru operatorii economici straini documentele se prezinta in copie certificata cu mentiunea “conform cu originalul”, insotita de traducerea autorizata în limba romana. Nota: Entitatea contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al serviciilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de operatorul economic (ofertant unic/ofertant asociat).

• Se va completa DUAE de către ofertant unic cu informaţiile aferente situaţiei lor. • La nivelul DUAE, fiecare operator economic (ofertant unic/ofertant asociat) va preciza informatiile urmatoare: - numarul si data contractului invocat drept experienta similara, - obiectul contractului - ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, - valoarea in RON a serviciilor/lucrărilor similare din cadrul contractelor invocate ca experienta similara, raportata la data limita de depunere a ofertei, fara TVA. (valoarea va reprezenta doar partea realizata de catre ofertant in în care a participat într-o asociere sau ca subcontractor) - beneficiarul acestuia si datele sale de contact, - data si numarul documentului de receptie la terminarea serviciilor/lucrărilor, proces verbal pe obiect, recomandari, documente constatatoare Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, contract, proces verbal de recepţie, etc) prin care se confirmă prestarea serviciilor /executia lucrărilor de natura si complexitate similare/comparabile cu cele care fac obiectul achizitiei, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I, după aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului. Conversia leu valută se face prin raportare la cursul mediu annual in lei/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei Pentru operatorii economici straini documentele se prezinta in copie certificata cu mentiunea “conform cu originalul”, insotita de traducerea autorizata în limba romana. Nota: Entitatea contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al serviciilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de operatorul economic (ofertant unic/ofertant asociat).

In cazul in care ofertantul se bazeaza pe capacitatile subcontractantului pentru a indeplini criteriile de calificare, trebuie completat un DUAE de catre fiecare subcontractant, in conformitate cu Notificarea ANAP. •Subcontractantii precizează în DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le indeplinesc mentionand numarul și data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontactare. •Ofertantul va depune odata cu DUAE Acordul/acordurile de subcontractare conform Formular nr.3 însotit de lista cu subcontractantii propusi si specializarea acestora, Anexa la formular. •Documentele justificative care probeaza cele asumate prin Acordul/acordurile de subcontractare vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe locul I, după aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului. Nota: 1. In cazul in care este identificata o situatie de excludere, entitatea contractanta solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie. 2. Entitatea Contractanta va efectua plati directe corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite de catre subcontractantii propusi in oferta pentru lucrarile executate contractantului potrivit contractului dintre contractant si subcontractant in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, doar daca subcontractantii solicita acest lucru si isi exprima optiunea in acest sens la momentul semnarii contractului. 3. Entitatea Contractanta are obligatia de a solicita, ulterior atribuirii contractului, la incheierea acestuia, prezentarea contractului/contractelor incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si sumele aferente lucrarilor, sa fie cuprinse in contractul sectorial. Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului nu este diminuata in cazul in care o parte/parti din acesta sunt indeplinite de subcontractanti. 4. Subcontractantii pe a caror capacitati ofertantul se bazeaza pentru demonstrarea indeplinirii anumitor criterii de calificare sunt considerati si terti sustinatori, caz in care ACORDUL DE SUBCONTRACTARE reprezinta, in acelasi timp, si ANGAJAMENTUL FERM, in conditiile prevazute la art.55 alin (2) din HG nr.394/2016.

III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

a) Cuantumul garantiei de participare pentru: 438.826 lei

b) Perioada de valabilitate: 180 zile de zile de la data limita de depunere a ofertelor stabilita prin anunt.

c) Modalitatea de constituire a garanţiei de participare va fi în conformitate cu prevederea art. 42 alin. (1) – (4) din H.G. nr. 394/2016 modificata prin Hotarare nr. 419/2018

În cazul în care garanţia de participare se constituie prin virament bancar (ordin de plată) se vor utiliza următoarele conturi ale C.N. A.P.M. (in Lei)

— RO83BRDE140SV06373001400 deschis la B.R.D.,

— IBAN RO26BTRL01401202693122XX deschis la la Banca Transilvania.

Dovada constituirii garantiei trebuie sa fie prezentata in SEAP (semnata cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/imputernicit) cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor.(garantia emisa in alta limba va fi insotita de traducere autorizata in limba romana). Echivalenta pentru o garantie depusa in alta moneda decat in LEI, se va face la cursul BNR de la data publicarii in SEAP a a anuntului de participare

In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si se mentioneaza ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.

Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila, sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Garantia de participare se va restitui ofertantilor conf. Art.44 din H.G. nr.394/2016 modificata prin Hotarare nr. 419/2018

Nerespectarea obligatiei de a prezenta garantia de participare atrage dupa sine respingerea ofertei conform prevederilor art. 71 alin. (3) din Hotararea nr. 394/2016. modificata prin Hotarare nr. 419/2018

a) Cuantumul garanţiei de bună execuţie: 10 % din pretul contractului fără TVA;

b) Garantia de buna executie se va constitui in conformitate... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 30/10/2020
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 30/04/2021
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 30/10/2020
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Pentru a putea participa la prezenta procedura, operatorii economici interesati vor fi inregistrati in SEAP si vor achita, dupa caz, taxele necesare stipulate pe www.e-licitatie.ro. Operatorii economici care descarca prezenta documentatie de atribuire direct din atasamentul anuntului de participare publicat in SEAP au obligatia de a urmari, in SEAP, la rubrica "Documente si clarificari", atasarea diverselor comunicari facute de catre Entitatea Contractanta urmare a unor solicitari de clarificare cerute de unii potentiali ofertanti.

2. Fisierele care vor fi incarcate in SEAP de catre ofertanti, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/imputernicit (se va prezenta imputernicirea) al operatorului economic, in functie de calitatea acestuia-asociat/tert/subcontractant.

3. Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

4. In cazul in care se depune contestatie, dupa caz, se vor aplica prevederile Legii nr. 101/2016.

5. Reguli de comunicare si transmitere a datelor:

a. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP atat la Sectiunea „Intrebari”, cat si la Seciunea”Documentatie, Clarificari si Decizii” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin 1 din Legea 99/2016.

b. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, numai in SEAP la Sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor numai prin intermediul SEAP (Sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica extinsa.

6.Entitatea contractanta are obligatia de a stabili oferta câstigatoare pe baza criteriului de atribuire precizat in Documentatia de Atribuire. Evaluarea ofertelor se realizeaza prin acordarea, pentru fiecare oferta in parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicarii algoritmului de calcul stabilit in documentatia de atribuire. Clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea descrescatoare a punctajelor respective, oferta castigatoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Nota 1: Inainte de atribuirea contractului, Entitatea Contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului

De atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si

Selecţie, in conformitate cu informaţiile cuprinse in DUAE.

Nota 2: In situatia in care ofertantul clasat pe primul loc nu demonstreaza in mod corespunzator indeplinirea integrala a tuturor

Criteriilor de calificare, entitatea contractanta solicita ofertantului clasat pe locul urmator sa depuna toate documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in scopul verificarii indeplinirii criteriilor de calificare.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: București
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Termenele prevăzute in Legea 101/2016.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Compania Națională Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța, Serviciul juridic și contencios
Dirección postal: Incinta Port Constanța, Gara Maritimă
Localidad: Constanța
Código postal: 900900
País: Rumania
Correo electrónico: apmc@constantza-port.ro
Teléfono: +40 241601123
Dirección de internet: www.portofconstantza.com
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020