Obras - 452194-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Trabajos de construcción

2020/S 187-452194

Anuncio de licitación – sectores especiales

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Dirección postal: ul. Targowa 74
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 03-734
País: Polonia
Persona de contacto: Joanna Pawlak
Correo electrónico: joanna.pawlak@plk-sa.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://platformazakupowa.plk-sa.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://platformazakupowa.plk-sa.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://platformazakupowa.plk-sa.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
La comunicación electrónica exige que se utilicen herramientas y dispositivos no disponibles de forma general. Es posible acceder de forma libre, directa, completa y gratuita a estas herramientas y dispositivos, en: https://platformazakupowa.plk-sa.pl
I.6)Principal actividad
Servicios de transporte ferroviario

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Przebudowa stacji Węgliniec”.

Número de referencia: 0661/IZ14GM/16097/04320/20/P
II.1.2)Código CPV principal
45000000 Trabajos de construcción
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na:

1) przebudowie do wysokości 0,76 m krawędzi peronowych z wymianą ścianek peronowych i płyt peronowych oraz zabudowa nawierzchni peronowej dla peronu nr 1 i nr 3;

2) wykonaniu zejść zapewniających dostęp do peronów nr 2 i nr 4;

3) rewitalizacji peronu nr 6 z wykonaniem dojścia z peronu nr 3;

4) wykonaniu odwodnienia peronów;

5) budowie pochylni z kładki na teren przy ulicy Kolejowej;

6) wykonaniu rewitalizacji/renowacji kładki w tym usunięcie i zabezpieczenie ognisk korozji konstrukcji kładki na łącznikach stalowych schodów oraz na pozostałych elementach stalowej konstrukcji kładki stanowiącej dojście do dworca;

7) zapewnieniu właściwego oświetlenia peronów, dojść, kładki i pochylni;

8) przebudowie sieci oświetlenia, dostosowanie wszystkie istniejących instalacji i sieci w ramach realizowanych robót budowlanych do przebudowywanych obiektów, tak aby stworzyć spójny i uporządkowany system wszystkich instalacji;

9) zabudowie elementów małej architektury;

10) budowie nowej kanalizacji technicznej pod potrzeby systemów SDIP i SMW.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45000000 Trabajos de construcción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Węgliniec

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na:

1) przebudowie do wysokości 0,76 m krawędzi peronowych z wymianą ścianek peronowych i płyt peronowych oraz zabudowa nawierzchni peronowej dla peronu nr 1 i nr 3;

2) wykonaniu zejść zapewniających dostęp do peronów nr 2 i nr 4;

3) rewitalizacji peronu nr 6 z wykonaniem dojścia z peronu nr 3;

4) wykonaniu odwodnienia peronów;

5) budowie pochylni z kładki na teren przy ulicy Kolejowej;

6) wykonaniu rewitalizacji/renowacji kładki w tym usunięcie i zabezpieczenie ognisk korozji konstrukcji kładki na łącznikach stalowych schodów oraz na pozostałych elementach stalowej konstrukcji kładki stanowiącej dojście do dworca;

7) zapewnieniu właściwego oświetlenia peronów, dojść, kładki i pochylni;

8) przebudowie sieci oświetlenia, dostosowanie wszystkie istniejących instalacji i sieci w ramach realizowanych robót budowlanych do przebudowywanych obiektów, tak aby stworzyć spójny i uporządkowany system wszystkich instalacji;

9) zabudowie elementów małej architektury;

10) budowie nowej kanalizacji technicznej pod potrzeby systemów SDIP i SMW.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 13
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

„Przebudowa stacji Węgliniec”:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:

1. co najmniej robotę lub roboty budowlane, każda wykonana w ramach jednej umowy, na zakres których składają się budowa lub przebudowa lub remont:

— co najmniej 2 stacji kolejowych (przy czym budowa lub przebudowa lub remont* obejmowały co najmniej co najmniej dwa perony jedno lub dwukrawędziowe, a roboty wykonywane były przy prowadzonym ruchu pociągów na tej stacji o wartości co najmniej 3 500 000,00 PLN netto.

Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

1. kierownik budowy – 1 osoba

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) – uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.

Doświadczenie – co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego, na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z remontem, budową lub przebudową infrastruktury kolejowej, oraz w ciągu ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert nabył co najmniej dwa lata doświadczenia na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w realizacji dwóch inwestycji w zakresie infrastruktury kolejowej o wartości przekraczającej 6 000 000,00 mln PLN brutto dla każdej inwestycji;

2. kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych – 1 osoba

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) – uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Doświadczenie – co najmniej trzy lata doświadczenia, na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na robotach związanych z remontem, budową lub przebudową infrastruktury kolejowej w zakresie obiektów kubaturowych służących do prowadzenia ruchu pociągów (np. nastawni);

3. kierownik robót sanitarnych – 1 osoba

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) – uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Doświadczenie – co najmniej trzy lata doświadczenia, na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych na robotach związanych z remontem, budową lub przebudową infrastruktury kolejowej w zakresie sieci i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

4. kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych – 1 osoba

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) – uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Doświadczenie – co najmniej trzy lata doświadczenia, na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na robotach związanych z remontem, budową lub przebudową infrastruktury kolejowej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

5. główny geodeta – 1 osoba

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) – uprawnienia w zakresie określonym w art. 43 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.):

— geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, inwentaryzacyjne i realizacyjne,

— rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,

— geodezyjna obsługa inwestycji.

Doświadczenie – co najmniej 2 (dwa) lata doświadczenia, w tym wykonanie co najmniej dwie prace, zakończone i przyjęte do zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmujące opracowanie materiałów geodezyjnych dla budowy lub przebudowy zelektryfikowanej linii kolejowej.

Zamawiający dopuszcza wskazania maksymalnie dwóch geodetów spełniających łącznie wymagania dotyczące uprawnień wskazanych powyżej, przy czym każdy z nich odrębnie musi spełniać warunek w zakresie doświadczenia wskazanego powyżej;

6. główny projektant – koordynator – 1 osoba

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) – uprawnienia budowlane do:

— projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.

Doświadczenie – doświadczenie w kierowaniu zespołem projektowym, który w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert opracował co najmniej dwa opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej (każda obejmująca co najmniej projekt budowlany lub projekt wykonawczy w zakresie minimum trzech branż dla remontu, budowy lub przebudowy, które obejmowały w swym zakresie łącznie co najmniej jedną stację kolejową, obejmującą przynajmniej cztery krawędzie peronowe, położoną na zelektryfikowanej linii kolejowej;

7. koordynator w branży kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – 1 osoba

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) – uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.

Doświadczenie – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert opracował w charakterze projektanta w danej branży co najmniej dwie dokumentacje projektowe (obejmujące projekt budowlany lub projekt wykonawczy) dla remontu, budowy lub przebudowy łącznie dwie stacje kolejowe, obejmującą przynajmniej cztery krawędzie peronowe;

8. koordynator w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – 1 osoba

Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) – uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Doświadczenie – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert opracował w charakterze projektanta w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych co najmniej dwie dokumentacje projektowe (obejmujące projekt budowlany lub projekt wykonawczy) dla remontu, budowy lub przebudowy instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zawierających w swym zakresie łącznie co najmniej jedną stację kolejową, obejmującą przynajmniej cztery krawędzie peronowe.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
Lista y breve descripción de las normas y criterios:

„Przebudowa stacji Węgliniec”:

– nazwa kryterium: Cena, waga: 60.00,

– nazwa kryterium: Okres gwarancji, waga: 40.00.

III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

„Przebudowa stacji Węgliniec”: 55 000,00

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy zawarte są w tom II – Warunki umowy

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 30/10/2020
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 30/10/2020
Hora local: 12:30

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Dirección de internet: www.uzp.gov/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020