Obras - 452196-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Police: Trabajos de construcción

2020/S 187-452196

Anuncio de licitación – sectores especiales

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Grzybowa 50
Localidad: Police
Código NUTS: PL428 Szczeciński
Código postal: 72-010
País: Polonia
Persona de contacto: Joanna Różycka
Correo electrónico: joanna.rozycka@zwikpolice.pl
Teléfono: +48 914221310
Fax: +48 913170015
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://zwikpolice.pl/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://platformazakupowa.pl/transakcja/377799
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Agua

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza (sieć kanalizacyjna grawitacyjno-tłoczna z przepompowniami)- Etap I

Número de referencia: ZWIK/5/2020
II.1.2)Código CPV principal
45000000 Trabajos de construcción
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza (sieć kanalizacyjno–tłoczna z przepompowniami) - Etap I na warunkach określonych w Umowie, zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i zachowaniem najwyższej staranności zawodowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Tomie 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45000000 Trabajos de construcción
71300000 Servicios de ingeniería
45100000 Trabajos de preparación del terreno
45200000 Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil
71320000 Servicios de diseño técnico
45110000 Trabajos de demolición de inmuebles y movimiento de tierras
45220000 Obras de ingeniería y trabajos de construcción
45230000 Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica, de autopistas, carreteras, aeródromos y vías férreas; trabajos de explanación
71322000 Servicios de diseño técnico para la construcción de obras de ingeniería civil
45111000 Trabajos de demolición, explanación y limpieza del terreno
45112000 Trabajos de excavación y movimiento de tierras
45113000 Trabajos a pie de obra
45222000 Trabajos de construcción de obras de ingeniería, excepto puentes, túneles, pozos y pasos subterráneos
45231000 Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica
45232000 Obras auxiliares para tuberías y cables
45233000 Trabajos de construcción, cimentación y pavimentación de autopistas y carreteras
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL428 Szczeciński
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Tanowo i Witorza, Gmina Police, Powiat Policki, Województwo Zachodniopomorskie

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza (sieć kanalizacyjno–tłoczna z przepompowniami) - Etap I.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Tomie 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie etapu I-go robót polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza (sieć kanalizacyjna grawitacyjno - tłoczna z przepompowniami) wraz z odcinkami przyłączy zakończonymi studnią na terenie przyłączanej nieruchomości. W wyjątkowych sytuacjach w przypadku nie uzyskania zgody właścicieli na realizację robót budowlanych przyłącza kanalizacyjne doprowadzone zostaną do granicy przyłączanych nieruchomości. Zamawiający dopuszcza, by wskazanych w załącznikach do niniejszego OPZ siedem nieruchomości przyłączonych zostało przy użyciu przepompowni przydomowych oraz by wskazanych w załącznikach do niniejszego OPZ dziesięć nieruchomości przyłączonych zostało przy użyciu zaślepionych przyłączy ciśnieniowych doprowadzonych do granicy przyłączanych nieruchomości. Wykaz przyłączanych nieruchomości wyznaczających obszar inwestycji objęty etapem I stanowi załącznik nr 1 do OPZ.

Dodatkowo Przedmiot zamówienia stanowi odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej d200PVC przewidziany do zaprojektowania i wybudowania w etapie 1 PFU wzdłuż rurociągu d110PE tłocznego przepompowni P11„Witorza 1” oraz przepompownia oznaczona jako P2 „Dębowa” z odcinkiem kanału grawitacyjnego od zbiornika przepompowni do pierwszej studni rewizyjnej przed tym zbiornikiem. Orientacyjny zakres rzeczowy planowanej inwestycji objęty etapem I stanowi załącznik nr 2 do OPZ.

Zestawienie wszystkich komunalnych przepompowni ścieków niezbędnych do wykonania zgodnie z założeniami PFU dla obszaru inwestycji objętego etapem I przedstawiono w załączniku nr 4 do OPZ.

Szczegółowe wymagania dotyczące zaprojektowania i wykonania robót budowlanych opisano w PFU stanowiącym załącznik nr 5 do OPZ. W ramach niniejszego zamówienia (etap I budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza) wymagane jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych umożliwiających odprowadzanie ścieków sanitarnych z obszaru oznaczonego w PFU jako etapy 1, 2 i 3 ograniczonego dodatkowo do obszaru miejscowości obejmującego przyłączenie nieruchomości wymienionych w załączniku nr 1 do OPZ. Zaprojektowana i wykonana sieć kanalizacji sanitarnej musi uwzględniać możliwość dalszej rozbudowy zgodnie z postanowieniami PFU stanowiącego załącznik nr 5 do OPZ.

Przedmiot zamówienia stanowi również dodatkowy odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przewidziany wzdłuż rurociągu tłocznego przepompowni P11 „Witorza 1” oraz przepompownia oznaczona jako P2 „Dębowa”z odcinkiem kanału grawitacyjnego od zbiornika przepompowni do pierwszej studni rewizyjnej przed tym zbiornikiem.

UWAGA:

W ramach etapu 0 inwestycji Gmina Police w latach 2015-2017 zrealizowała roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji ciśnieniowej (sieć przesyłowa łącząca miejscowość Tanowo z miejscowością Trzeszczyn RT-1 wraz z 15 przydomowymi i siecią RTD-1) – elementy te nie wchodzą w zakres przedmiotowego zamówienia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 15/12/2020
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POIS.02.03.00-00-0219/16 Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2.14)Información adicional

Wskazany w pkt II.2.7 ogłoszenia o zamówieniu okres początkowy jest terminem przewidywanym i może ulec przesunięciu.

Termin wykonania całości zamówienia wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu

Na użytkowanie: 31 grudnia 2022 r.

Termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu

Na budowę: 31 października 2021 r.

Termin wykonania Robót Budowlanych:31 października 2022 r.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP (z uwzględnieniem art. 133 ust. 4 PZP) i art. 24 ust. 5 pkt 1 - 8 PZP.

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia oświadczeń lub dokumentów, aktualnych na dzień złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, potwierdzających m. in. brak podstaw do wykluczenia tj:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy(PZP) oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6ustawy (PZP), wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP)(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ);

6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22PZP) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ);

7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.5 pkt 5 i 6 PZP (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ);

8) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 zpóźn. zm.) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ)

9) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy (PZP) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ);

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty:

— informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów,dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;

— dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów,dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej oraz sytuacji finansowej, wymaga wykazania się przez Wykonawcę tym, że:

• dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 1 500 000,00 zł

• jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną, co najmniej 2 000 000 zł

UWAGA!

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców

O udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja finansowa i ekonomiczna.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat* przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):

a) wykonał co najmniej 1 dokumentację projektową budowy** kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o łącznej długości co najmniej 3 km i liczbie przepompowni ścieków (innych niż przepompownie przydomowe***) co najmniej 2 szt. (przez 1 dokumentację należy rozumieć dokumentację wykonaną w ramach jednej umowy)

b) wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie** kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o łącznej długości co najmniej 3 km i liczbie przepompowni ścieków (innych niż przepompownie przydomowe***) co najmniej 2 szt. (przez 1 robotę budowlaną należy rozumieć robotę budowlaną realizowaną w ramach jednej umowy) i wartości robót budowlanych co najmniej 3.000.000 zł(słownie trzech milionów) brutto.

*Pod pojęciem „wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat” rozumie się zakończenie usługi/roboty w tym okresie (np.protokół odbioru datowany nie wcześniej, niż 5 lat przed terminem składania ofert).

**Pod pojęciem budowy należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę lub nadbudowę obiektu budowlanego.

***Pod pojęciem przepompowni przydomowych należy rozumieć przepompownie przeznaczone do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z indywidualnych budynków mieszkalnych, gospodarczych lub małych wspólnot mieszkaniowych, wykorzystywane do obsługi niewielkich obiektów leżących w odległości zbyt dużej od sieci kanalizacji grawitacyjnej, by możliwe było przyłączenie z zachowaniem wymaganych spadków lub w miejscach uniemożliwiających stosowanie odpływu grawitacyjnego.

UWAGA!

Zamawiający dopuszcza również wykazanie się powyższymi warunkami w ramach jednego zadania wykonanego w formule zaprojektuj-wybuduj.

Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami:

a) co najmniej 1 osobą na stanowisku Projektanta branży sanitarnej. Niniejsza osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego, a dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994r. wymagane są odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ponadto osoba ta winna legitymować się doświadczeniem (po uzyskaniu stosowanych uprawnień) w wykonaniu co najmniej 1 projektu budowlanego dotyczącego budowy** kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o łącznej długości co najmniej 3 km i liczbie przepompowni ścieków (innych niż przydomowe***) co najmniej 2 szt.

Ciąg dalszy w "Minimalnym poziomie ewentualnie wymaganych standardów"

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

b) co najmniej 1 osobą na stanowisku Projektanta branży elektrycznej. Niniejsza osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego, a dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ponadto osoba ta winna legitymować się doświadczeniem (po uzyskaniu stosowanych uprawnień)

W wykonaniu co najmniej 1 projektu budowlanego w branży elektrycznej dla budowy** kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o łącznej długości co najmniej 3 km i liczbie przepompowni ścieków (innych niż przydomowe***) co najmniej 2 szt.

c) co najmniej 1 osobą na stanowisku Kierownika Budowy.

Niniejsza osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego, a dla osób,które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ponadto osoba ta winna legitymować się minimum 3- letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku Kierownika budowy/robót sanitarnych (licząc od daty uzyskaniu odpowiednich uprawnień budowlanych), w tym co najmniej na jednej inwestycji polegającej na budowie** kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o łącznej długości co najmniej 3 km i liczbie przepompowni ścieków (innych niż przydomowe***) co najmniej 2 szt. (przy czym funkcja kierownika budowy/kierownika robót na tej inwestycji była pełniona przez co najmniej połowę okresu wykonywania robót budowlanych, a Kierownik uczestniczył przy ich zakończeniu i odbiorze końcowym robót.

d) co najmniej 1 osobą na stanowisku Kierownika robót elektrycznych. Niniejsza osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego, a dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ponadto osoba ta winna legitymować się minimum 3-letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku Kierownika budowy/robót elektrycznych (licząc od daty uzyskaniu odpowiednich uprawnień budowlanych), w tym co najmniej na jednej inwestycji obejmującej roboty w branży elektrycznej w ramach budowy** kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o łącznej długości co najmniej 3 km i liczbie przepompowni ścieków (innych niż przydomowe***) co najmniej 2 szt. (przy czym funkcja kierownika budowy/kierownika robót na tej inwestycji była pełniona przez co najmniej połowę okresu wykonywania robót budowlanych branży elektrycznej.

**Pod pojęciem budowy należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę lub nadbudowę obiektu budowlanego.

***Pod pojęciem przepompowni przydomowych należy rozumieć przepompownie przeznaczone do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z indywidualnych budynków mieszkalnych, gospodarczych lub małych wspólnot mieszkaniowych, wykorzystywane do obsługi niewielkich obiektów leżących w odległości zbyt dużej od sieci kanalizacji grawitacyjnej, by możliwe było przyłączenie z zachowaniem wymaganych spadków lub w miejscach uniemożliwiających stosowanie odpływu grawitacyjnego.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału, o których mowa w pkt III.1.3 Wykonawca złoży dokumenty, o którym mowa w inf.dodatkowych

III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej:100 000,00 zł

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny brutto oferty Wykonawcy.

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego rozliczane będą w PLN.

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółki cywilne) wymagania dotyczące udziału określone są w pkt 7.9 i 7.10 SIWZ.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

UWAGA: Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 30/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 30/10/2020
Hora local: 10:30
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi w ZWIK Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police sala nr 307 za pośrednictwem platformazakupowa.pl.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Joanna Różycka

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1. SIWZ oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2 SIWZ (sytuacja ekonomiczna i finansowa oraz zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe) Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty:

— oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu JEDZ, którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy jednolity europejski dokument zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). Treść JEDZ określona została w załączniku nr 2 do SIWZ.

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymienionych w pkt 6.2 SIWZ (sytuacja ekonomiczna i finansowa oraz zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe), zaznaczyć należy tylko pole w Części IV lit. α wiersz pierwszy JEDZ. Zamawiający nie wymaga w zakresie wykazania spełnienia warunków udziału w postępowania wypełnienia JEDZ poza polem wskazanym w zdaniu pierwszym.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2 ppkt 3 SIWZ(zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe) na wezwanie Zamawiającego wystosowane w trybie art. 26ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty:

a) wykaz usług/robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości (w przypadku robót), daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi i roboty te zostały wykonane (załącznik nr 6 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy usługi/roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7 do SIWZ;

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ).

W odniesieniu do dokumentów wskazanych w pkt III.1.1) ppkt 1-4 niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.1. lit. f), g),h) i i) SIWZ składa dokument lub dokumenty określone w pkt7.4-7.5 SIWZ. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4. SIWZ, zastępuje się je dokumentem, o którym mowa w pkt 7.6 SIWZ.

Uwaga: Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

W odniesieniu do pkt IV.2.6) niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu przez okres 2 miesięcy należy rozumieć 60 dni od ustalonej daty składania ofert.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zdanie. drugie PZP, albo w terminie 15 dni -jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020