Obras - 452210-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Zakopane: Trabajos de construcción

2020/S 187-452210

Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales

Resultados del procedimiento de contratación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: NIP 736-000-69-71, numer KRS: 0000090155, REGON: 490003792,
Dirección postal: ul. Kasprowicza 35c
Localidad: Zakopane
Código NUTS: PL21 Małopolskie
Código postal: 34-500
País: Polonia
Persona de contacto: Magdalena Wałęga
Correo electrónico: przetargi@sewik.com.pl
Teléfono: +48 182025614
Fax: +48 182025621
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.sewik.com.pl
I.6)Principal actividad
Agua

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Żeromskiego oraz Tuwima w Zakopanem”.

Número de referencia: 9S/Żeromskiego/2020
II.1.2)Código CPV principal
45000000 Trabajos de construcción
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Żeromskiego oraz Tuwima w Zakopanem. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie przebiegać w dwóch etapach. Etap nr 1 – przebudowę przyłączy wodociągowych przy ulicy Tuwima w Zakopanem o łącznej długości 249,41 mb. Etap nr 2 przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Żeromskiego w Zakopanem o łącznej długości 532,56 mb.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ oraz dokumentacja projektowa dostępna na stronie internetowej Zamawiającego. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy regulaminu udzielania zamówień sektorowych SEWiK.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor IVA excluido: 476 040.50 PLN
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45000000 Trabajos de construcción
45111200 Trabajos de explanación y limpieza del terreno
45111240 Trabajos de drenaje del terreno
45112000 Trabajos de excavación y movimiento de tierras
45112210 Trabajos de levantamiento de las capas superficiales
45200000 Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil
45231100 Trabajos generales de construcción de tuberías
45231110 Trabajos de construcción de tendidos de tuberías
45231111 Elevación y reinstalación de tuberías
45231112 Instalación de sistema de tuberías
45231113 Trabajos de reinstalación de tuberías
45232000 Obras auxiliares para tuberías y cables
45231300 Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales
42131160 Hidrantes
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Código NUTS: PL2 MAKROREGION POŁUDNIOWY
Código NUTS: PL21 Małopolskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Województwo małopolskie, Powiat Tatrzański, Gmina Miasto Zakopane – roboty budowlane prowadzone będą w obrębie ulic: Żeromskiego i Tuwima w Zakopanem

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Żeromskiego oraz Tuwima w Zakopanem. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie przebiegać w dwóch etapach. Zakres zamówienia obejmuje:

a) etap nr 1 – przebudowę przyłączy wodociągowych przy ulicy Tuwima w Zakopanem o łącznej długości 249,41 mb w tym:

— Ø 50 mm PE – 39,07 mb,

— Ø 40 mm PE – 57,24 mb,

— Ø 32 mm PE – 153,10 mb,

— montaż hydrantu podziemnego Ø 80 mm – 2 kpl,

— montaż trójnika redukcyjnego z żeliwa sferoidalnego Ø 300 mm x 100 mm – 1 szt,

— montaż zasuwy odcinającej sieciowej Ø 100 mm – 1 kpl.

b) etap nr 2 przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Żeromskiego w Zakopanem o łącznej długości 532,56 mb w tym:

— Ø 80 mm żeliwo sferoidalne – 241,02 mb,

— Ø 40 mm PE – 40,91 mb,

— Ø 32 mm PE – 250,63 mb,

— montaż trójnika redukcyjnego z żeliwa sferoidalnego Ø 200 mm x 80 mm – 1 szt,

— montaż hydrantu podziemnego Ø 80 – 2 kpl.

Zamawiający informuje, iż długości oraz ilości sieci wodociągowej podane dla etapu nr 1 i 2 wynikają z dokumentacji projektowej. Określają szacunkowe potrzeby Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy, nie stanowiąc zobowiązania dla Zamawiającego do jego pełnej realizacji, ani też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości przedmiotu zamówienia.

2. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera: Projekt budowlany przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla etapu nr 1 i 2 – Załącznik nr I do SIWZ, specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej: „STWiORB”) dla etapu nr 1 i 2 – Załącznik nr II do SIWZ.

Dokumentacja wymieniona w pkt 3.4 SIWZ, zwana dalej „dokumentacją projektową” lub „dokumentacją techniczną” stanowi integralną część SIWZ oraz wzoru umowy.

3. Istotne postanowienia związane z realizacją przedmiotu zamówienia (etap nr 1 i etap nr 2):

a) Wykonawca gwarantuje realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ oraz w dokumentacji projektowej określonej w pkt 3.4 SIWZ powyżej;

b) oferta złożona przez Wykonawcę musi zawierać wszelkie koszty inwestycji, w tym opłaty związane z uzyskaniem aktualnych pozwoleń m.in. zajęcia pasa drogowego jak również koszty przywrócenia terenu do stanu pierwotnego;

c) zamówienie należy wykonać z materiałów zakupionych i dostarczonych na własny koszt przez Wykonawcę;

d) materiały budowlane mają być zgodne z warunkami przyłączeniowymi SEWiK, dokumentacją projektową oraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych;

e) zakupione materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania przy przebudowie sieci wodociągowej;

f) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty oraz wszelkich dokumentów z tym związanych;

g) dla przewidzianych w przedmiocie zamówienia robót budowlanych Zamawiający posiada zgłoszenie przebudowy sieci niewymagające pozwolenia na budowę;

h) Wykonawca zobowiązany jest do powiadomień oraz uzyskania pozwoleń i decyzji związanych z bezpośrednią realizacją przedmiotu zamówienia, w tym decyzji Urzędu Miasta Zakopane (w tym opłat związanych z zajęciem pasa drogowego, zgodnie z lit. b powyżej);

i) zapewnienie obsługi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej należy do Wykonawcy robót;

j) Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na roboty budowlane na okres 3 lat oraz na materiały i urządzenia zgodnie z gwarancją producenta;

k) po wykonanych robotach Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania pisemnych oświadczeń wszystkich właścicieli działek, że nie zgłaszają oni żadnych zastrzeżeń odnośnie do pozostawionego porządku oraz przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 695 163,34 PLN brutto. W terminie składania ofert, tj. do 1.9.2020 zostały złożone dwie oferty. Informacja z sesji otwarcia ofert została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 158-386522
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio periódico indicativo

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: Umowa nr 40/PA/2020
Denominación:

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Żeromskiego oraz Tuwima w Zakopanem. Znak: 9S/Żeromskiego/2020

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
17/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: „Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane i Sieci Sanitarnych Astex Sądelscy, spółka jawna”
Número de identificación fiscal: NIP: 7360006830, REGON:490095587, numer KRS: 0000009941.
Dirección postal: os. Za Torem 3
Localidad: Szaflary, Zaskale
Código NUTS: PL21 Małopolskie
Código postal: 34-424
País: Polonia
Correo electrónico: biuro@astexsj.pl
Teléfono: +48 182755109
Fax: +48 182755109
Dirección de internet: https://astexsj.pl
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 565 173.45 PLN
Oferta más baja: 476 040.50 PLN / Oferta más elevada: 643 233.95 PLN considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. (dalej: „Zamawiający”) na podstawie art. 54 ust. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych SEWiK (dalej: „Regulamin”) informuje, że

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy 9S/Żeromskiego/2020 na „Przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Żeromskiego oraz Tuwima w Zakopanem” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:

Oferta nr 2, złożona w dniu 1 września 2020 r., o godz.: 10.51, l.dz. 1413, przez:

„Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane i Sieci Sanitarnych Astex Sądelscy, spółka jawna” 34 -424 Szaflary, Zaskale, os. Za Torem 3

NIP: 736 – 000 – 68 – 30, REGON: 490095587.

Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za cenę ryczałtową:

Netto: 476 040,50 PLN

Podatek VAT 23 %, tj. 109 489,31 PLN

Brutto: 585 529,81 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych i 81/100)

Na powyższą łączną cenę ryczałtową składają się łączne ceny ryczałtowe realizacji poszczególnych etapów:

Etap nr 1:

Netto: 146 199,70 PLN

Podatek VAT 23 %, tj. 33 625,93 PLN

Brutto: 179 825,63 PLN

Etap nr 2:

Netto: 329 840,80 PLN

Podatek VAT 23 %, tj. 75 863,38 PLN

Brutto: 405 704,18 PLN

Ilość punktów uzyskana przez ofertę w kryterium nr 1 łączna cena brutto zamówienia: 100,00 pkt

Uzasadnienie

Oferta Wykonawcy „Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane i Sieci Sanitarnych Astex Sądelscy, spółka jawna” (34 -424 Szaflary, Zaskale, os. Za Torem 3) jest najkorzystniejsza ze wszystkich złożonych ofert w postępowaniu nr 9S/Żeromskiego/2020, ponieważ uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert – najniższą cenę. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta jest poprawna pod względem formalnoprawnym i nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 51 regulaminu

Udzielania Zamówień Sektorowych SEWiK. Równocześnie nie zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania określone w art. 55 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych SEWiK.

Oferta Wykonawcy „Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane i Sieci Sanitarnych Astex Sądelscy, spółka jawna” (34 -424 Szaflary, Zaskale, os. Za Torem 3) wybrana została zgodnie z art. 53 ust. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych SEWiK, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (rozdział XV) którym była: cena brutto całości zamówienia – 100 %.

Zawiadomienie o wykonawcach wykluczonych oraz ofertach odrzuconych

Zamawiający informuje, że z udziału w postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca, jak również Zamawiający nie dokonał czynności odrzucenia ofert.

Zawiadomienie o terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta

Zamawiający na podstawie art. 56 ust. 1 regulaminu informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego (z zastrzeżeniem art. 73 regulaminu), może być zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Kasprowicza 35 c
Localidad: Zakopane, powiat tatrzański, woj. Małopolskie
Código postal: 34-500
País: Polonia
Correo electrónico: przetargi@sewik.com.pl
Teléfono: +48 182024450
Fax: +48 182024454
Dirección de internet: http://www.sewik.com.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Zamawiający informuję, że Wykonawcy przysługuję prawo wniesienia protestu zgodnie z art. 71 ust. 1 regulaminu od czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie regulaminu. Protest wnosi się do Zamawiającego w terminie 7 dni, od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią (art. 71 ust. 2 regulaminu). Zamawiający, informuję, że środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy określone są w dziale IV – art. 70 do art. 79 regulaminu udzielania zamówień sektorowych SEWiK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa
Dirección postal: ul. Kasprowicza 35 c
Localidad: Zakopane, powiat tatrzanski, woj. Małopolskie
Código postal: 34-500
País: Polonia
Correo electrónico: przetargi@sewik.com.pl
Teléfono: +48 182024450
Fax: +48 182024454
Dirección de internet: http://www.sewik.com.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020