Obras - 452221-2020

25/09/2020    S187

Chequia-Plzeň: Trabajos de construcción

2020/S 187-452221

Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales

Resultados del procedimiento de contratación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Número de identificación fiscal: 25220683
Dirección postal: Denisovo nábřeží 920/12
Localidad: Plzeň
Código NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
Código postal: 301 00
País: Chequia
Persona de contacto: Petra Šindelářová
Correo electrónico: sindelarova@pmdp.cz
Teléfono: +420 378037493
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.pmdp.cz/
Dirección del perfil de comprador: https://zakazky.pmdp.cz/
I.6)Principal actividad
Servicios de ferrocarriles urbanos, tranvías, trolebuses o autobuses

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

II.1.2)Código CPV principal
45000000 Trabajos de construcción - MA12 - IA13
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem plnění této Veřejné zakázky je kompletní zhotovení díla spočívajícího v rekonstrukci Areálu vozovny Slovany a výstavby s tím související infrastruktury na adrese Slovanská alej 35, Plzeň, nacházející se v katastrálním území Plzeň a katastrálním území Hradiště u Plzně, obci Plzeň, včetně dodávky příslušných technologií, uvedení jednotlivých stavebních celků/objektů do zkušebního provozu, je-li to příslušnými právními předpisy vyžadováno, zajištění udělení kolaudačního souhlasu a poskytnutí dalších plnění, která jsou popsána v návrhu smlouvy o dílo, a rovněž zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Součástí předmětu plnění je mimo jiné vybudování vlakové cesty a měnírny.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor IVA excluido: 1 697 894 702.32 CZK
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45000000 Trabajos de construcción - MA12 - IA13
45100000 Trabajos de preparación del terreno - MA12 - IA13
45234127 Trabajos de construcción de depósitos de tranvías - MA12 - IA13
45234126 Trabajos de construcción de línea tranviaria - MA12 - IA13
45213300 Edificios relacionados con el transporte - MA12 - IA13
45213150 Trabajos de construcción de edificios de oficinas - MA12 - IA13
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Areál vozovny Slovany na adrese Slovanská alej 35, Plzeň a příslušné pozemky v k.ú. Plzeň (721981) a k.ú. Hradiště u Plzně (722341), v obci Plzeň (554791), okres Plzeň - město (CZ0323).

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění této Veřejné zakázky je kompletní zhotovení díla spočívajícího v rekonstrukci Areálu vozovny Slovany a výstavby s tím související infrastruktury na adrese Slovanská alej 35, Plzeň, nacházející se v katastrálním území Plzeň a katastrálním území Hradiště u Plzně, obci Plzeň, včetně dodávky příslušných technologií, uvedení jednotlivých stavebních celků/objektů do zkušebního provozu, je-li to příslušnými právními předpisy vyžadováno, zajištění udělení kolaudačního souhlasu a poskytnutí dalších plnění, která jsou popsána v návrhu smlouvy o dílo, a rovněž zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Součástí předmětu plnění je mimo jiné vybudování vlakové cesty a měnírny.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Operační program Doprava 2014 až 2020, výzva 04_18_054, reg. číslo projektu CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_054/0000408

II.2.14)Información adicional

Vybraný dodavatel bude podle ustanovení § 2 písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „Zákon o finanční kontrole“), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, a to zejména z důvodu možného spolufinancování předmětu této Veřejné zakázky z dotačních prostředků.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 062-149350
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio periódico indicativo

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
18/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Metrostav, a.s.
Número de identificación fiscal: 00014915
Dirección postal: Koželužská 2450/4
Localidad: Praha
Código NUTS: CZ01 Praha
Código postal: 180 00
País: Chequia
Correo electrónico: stanislav.bohac@metrostav.cz
Teléfono: +420 602771093
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Berger Bohemia
Número de identificación fiscal: 45357269
Dirección postal: Klatovská 410/167
Localidad: Plzeň
Código NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
Código postal: 321 00
País: Chequia
Correo electrónico: info@bergerbohemia.cz
Teléfono: +420 378777101
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: TSS Grade, a.s.
Número de identificación fiscal: 35802723
Dirección postal: Dunajská 48
Localidad: Bratislava
Código NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Código postal: 811 08
País: Eslovaquia
Correo electrónico: info@tss.sk
Teléfono: +421 905367640
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 518 000 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 1 697 894 702.32 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

Světelná signalizace, ocelové konstrukce hal, trolejové vedení, Měření a regulace, silnoproudé rozvody a hromosvod, VZT, chlazení, Výtahy, měnírna, vodovod, přeložky kabelů, slaboproudé rozvody; ZTI, ÚT

V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Další informace

V souladu s ustanovením § 170 ZZVZ si Zadavatel vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení i bez naplnění důvodů podle ustanovení § 127 ZZVZ. Na přípravě zadávacích podmínek této Veřejné zakázky, konkr. na projektové části zadávací dokumentace, se podílela společnost tvořená společníky: Metroprojekt Praha, a.s., IČ: 45271895, se sídlem nám. I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2 a Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o., IČ: 48588733, se sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha 1. Další osoby podílející se na přípravě jsou identifikovány v zadávací dokumentaci, v čl. 6.2.2.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020