Obras - 452222-2020

25/09/2020    S187

Polska-Kraków: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

2020/S 187-452222

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zamawiający – Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie; pełnomocnik Zamawiającego – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adres pocztowy: pl. Wszystkich Świętych 3–4
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-004
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Gawlik
E-mail: Michal.Gawlik@plk-sa.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zamowienia.plk-sa.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: „Przebudowa stacji kolejowej »Kraków Swoszowice« wraz z budową parkingu typu Park & Ride”

Numer referencyjny: IREZA3b-216-04/19
II.1.2)Główny kod CPV
45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: „Przebudowa stacji kolejowej »Kraków Swoszowice« wraz z budową parkingu typu Park & Ride”.

Zamówienie obejmuje:

a) zakres podstawowy – etap I, szczegółowo opisany w pkt 2 PFU;

b) zakres podlegający prawu opcji – etap II, tj.:

— budowa parkingu „Park & Ride” wraz z wyposażeniem (niezbędną infrastrukturą techniczną),

— wycinka drzew i krzewów kolidujących z robotami,

— nasadzenia drzew i krzewów w obrębie zakresu robót.

Zamawiający zastrzega, że oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji, Zamawiający złoży w ciągu maksymalnie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Za zgodą Wykonawcy oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający może złożyć w późniejszym terminie niż 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 23 128 623.98 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71321000 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45213320 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem kolejowym
45234000 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45222000 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej
45221213 Tunele kolejowe zadaszone lub częściowo zadaszone
45221211 Przejścia podziemne
45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
31310000 Sieci zasilające
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45234115 Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

miasto Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

Realizacja zadania pn. Przebudowa stacji kolejowej „Kraków Swoszowice” wraz z budową parkingu typu Park & Ride – linia kolejowa nr 94 od km 2,596 do km 7,601 prowadzona będzie w systemie „projekt i budowa” na podstawie warunków ogólnych kontraktu FIDIC – „Warunków kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę” Cosmopoli Consultants, wydanie angielsko-polskie 2000, tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999, oraz warunków szczególnych kontraktu określonych umową. Przebudowa stacji umożliwi organizację przesiadkowego węzła komunikacyjnego, który połączy wszystkie rodzaje transportu, tj.: transport kolejowy, miejski, autobusowy oraz indywidualny. Wpłynie to w znaczący sposób na zwiększenie dostępności komunikacji zbiorowej dla podróżnych, a w szczególności dla mieszkańców dalszych dzielnic Krakowa oraz sąsiednich powiatów. Planowana inwestycja polegać będzie na przebudowie stacji „Kraków Swoszowice”, która ma stanowić jeden z przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA) zlokalizowany w km 7,092 linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów – Oświęcim oraz na budowie parkingu Park & Ride. Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach:

— etap I – zakres podstawowy:

• rozbiórka istniejącego peronu wyspowego dwukrawędziowego w km 6,984–7,184 linii kolejowej nr 94,

• budowa peronu wyspowego dwukrawędziowego w km 6,984–7,184 linii kolejowej nr 94,

• rozbiórka istniejącego dojścia do peronu w poziomie szyn,

• budowa przejścia podziemnego w km 7,097 linii kolejowej nr 94,

• rozbiórka i odbudowa (przebudowa) nawierzchni toru nr 1 i 2 linii kolejowej nr 94 na stacji „Kraków Swoszowice” związana z budową nowego peronu i przejścia dla pieszych pod torami oraz rozbiórka toru nr 4 i rozjazdu nr 21,

• przebudowa (regulacja) istniejących torów nr 1 i 2,

• budowa drogi technologicznej, dojazdowej do peronu wraz z budową przepustu pod drogą,

• przebudowa kolidujących konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej wynikająca z korekty układu torowego,

• rozbiórka budowa i przebudowa sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym:

sieci sanitarnych i wodociągowych, sieci odwodnienia i kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej, sieci telekomunikacyjnej, sieci sterowania ruchem kolejowym,

• budowa toalet wraz z przyłączami wody i kanalizacji sanitarnej,

• budowa zbiornika przeciwpożarowego,

• budowa drogi dojazdowej do parkingu „Park & Ride” wraz z niezbędną infrastrukturą (w tym budową zjazdów na działki przyległe i zjazdu na drogę technologiczną dojazdową do peronu),

• budowa drogi technologicznej do obsługi przepompowni,

• budowa obiektów drogowych służących obsłudze przystanku kolejowego (w tym budowę zatok autobusowych wraz z wyposażeniem, miejsc postojowych dla TAXI, miejsc „Kiss & Ride”, miejsc dla busów podmiejskich, budowę chodników, parkingów rowerowych),

• wycinka drzew i krzewów kolidujących z robotami,

• nasadzenia drzew i krzewów w obrębie zakresu robót,

— etap II – zakres podlegający prawu opcji zgodnie z klauzulą 21 WSU:

• budowa parkingu „Park & Ride” wraz z wyposażeniem (niezbędną infrastrukturą techniczną),

• wycinka drzew i krzewów kolidujących z robotami,

• nasadzenia drzew i krzewów w obrębie zakresu robót.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z opcji polegające na zwiększeniu zakresu świadczenia Wykonawcy w zakresie opcji czyli wykonania etapu II opisanego w PFU. Realizacja zakresu zamówienia objętego opcją stanowi jednostronne uprawnienie Zamawiającego, z którego skorzystanie rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji prac opisanych w niniejszej klauzuli. Zamawiający złoży oświadczenie o skorzystaniu z opcji w ciągu maksymalnie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Za zgodą Wykonawcy oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający może złożyć w późniejszym terminie niż 5 miesiące od dnia podpisania umowy. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z realizacji zakresu zamówienia objętego prawem opcji, nie powoduje żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy. Realizacja zakresu zamówienia w ramach opcji przebiegać będzie na zasadach oraz warunkach określonych w umowie. Okres realizacji etapu II to 7 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia o skorzystaniu z opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji, Wykonawca w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z opcji, uzupełni zabezpieczenie wykonania w zakresie kwoty i terminu obowiązywania zabezpieczenia do wysokości odpowiadającej 5 % zaakceptowanej kwoty kontraktowej za zakres podstawowy i zakres opcji. Wnoszone zabezpieczenie wykonania musi być zgodne z postanowieniami subklauzuli 4.2 warunków szczególnych oraz z postanowieniami IDW dotyczącymi zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego.

II.2.14)Informacje dodatkowe

W celu oceny ofert Zamawiający przyjmuje następujące kryteria:

a) całkowita cena brutto – waga: 60 %;

b) okres gwarancji – waga 40 %.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 239-587628
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: „Przebudowa stacji kolejowej »Kraków Swoszowice« wraz z budową parkingu typu Park & Ride”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/09/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Intop Tarnobrzeg Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Sienkiewicza 145 M
Miejscowość: Tarnobrzeg
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Kod pocztowy: 39-400
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Energopol Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Salwatorska 14
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-109
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 34 011 278.51 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Tam gdzie w SIWZ lub jej częściach czy załącznikach zostało wskazane pochodzenie, marka, znak towarowy, producent, dostawca; materiałów, urządzeń lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

Zamawiający przewiduje udzielenie podobnych zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp, polegających na powtórzeniu robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Zamówienie podobne polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w sąsiedztwie przystanku kolejowego SKA Kraków Swoszowice, w zakresie: układu torowego, układu drogowego, obiektów inżynieryjnych, obiektów budowlanych, odwodnienia, elektroenergetyki nietrakcyjnej i elektroenergetyki do 1kV, sieci trakcyjnej, sterowania ruchem kolejowym (SRK), telekomunikacji, instalacji sanitarnych, dendrologii, w szczególności:

— opracowanie projektów budowlanych, dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień, decyzji na realizację robót, wymaganych dopuszczeń, zgód, pozwoleń i certyfikacji WE,

— wykonanie robót budowlanych obejmujących tory, odwodnienie, drogi, przejazdy i parkingi, obiekty inżynieryjne, roboty ziemne, wycinkę i nasadzenia drzew i krzewów, peron wraz z wyposażeniem oraz drogami dojścia, sterowanie ruchem kolejowym, elektroenergetykę nietrakcyjną i trakcyjną (w tym montaż konstrukcji wsporczych) i teletechnikę.

Podobne zamówienia zostaną udzielone na warunkach określonych w zamówieniu podstawowym, po uwzględnieniu ustalonych w trakcie negocjacji, postanowień.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej pełnomocnika Zamawiającego.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adres pocztowy: pl. Matejki 12
Miejscowość: Kraków
Kod pocztowy: 31-157
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2020