Obras - 452223-2020

25/09/2020    S187

Bélgica-Amberes: Infraestructura para cables

2020/S 187-452223

Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales

Resultados del procedimiento de contratación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Infrabel -Directie Asset Management Area North-East
Número de identificación fiscal: 0869.763.267_23935
Dirección postal: Koningin Astridplein 27
Localidad: Antwerpen
Código NUTS: BE211 Arr. Antwerpen
Código postal: 2018
País: Bélgica
Persona de contacto: Jeroen Hoeben
Correo electrónico: 51m05.aanneming@infrabel.be
Teléfono: +32 490525208
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.infrabel.be
Dirección del perfil de comprador: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=387173
I.6)Principal actividad
Servicios de transporte ferroviario

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

57/43/2/19/013 - Raamovereenkomst: kabelwerken in de area North East

Número de referencia: I-I.NO-5743219013-F06_0
II.1.2)Código CPV principal
45314300 Infraestructura para cables
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

De aanneming bestaat hoofdzakelijk uit het leveren en plaatsen van kabelwegen, kabels en hun aanhorigheden voor de diensten Signalling, Power Distribution, Substations & Catenary:

— de aanleg van ondergrondse kabelwegen,

— de aanleg van bovengrondse kabelwegen,

— de aanleg van energie-, telefoon-, sein-, aardings-, bedienings- en signalisatiekabels,

— het plaatsen van seinen en toestellen op palen,

— het plaatsen van toestellen langs het spoor,

— het plaatsen en inrichten van verdeelkasten, seinkasten en keten alsook hun funderingen,

— het inrichten van een seinhuis,

— het leveren en plaatsen van gemetste en prefabtrekputten,

— grond- en terreinwerken,

— het plaatsen van verlichtingspalen en verlichtingsarmaturen,

— de afbraak en recuperatie van kabels, kabelwegen, kasten, keten, [...],

— de levering van buizen, materialen voor kabelaanleg, beton, metselwerk, verharding, gestellen,....,

— de levering van verdeel- en seinkasten,

— [...]..

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor IVA excluido: 4 780 711.98 EUR
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BE21 Prov. Antwerpen
Código NUTS: BE22 Prov. Limburg (BE)
Código NUTS: BE24 Prov. Vlaams-Brabant
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Area North-East.

II.2.4)Descripción del contrato:

Zie bestek.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 052-124516
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio periódico indicativo

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
15/04/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Mobix Stevens nv
Localidad: Halen
Código NUTS: BE221 Arr. Hasselt
Código postal: 3545
País: Bélgica
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total del contrato/lote: 4 780 711.98 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

De looptijd van de raamovereenkomst bedraagt 4 jaar, opzegbaar mits inachtname een opzegtermijn van 3 maanden.

Een Uniform Europees Aanbestedingsdocument is verplicht. Bij het deel lV betreffende het voldoen van de ondernemer aan de selectiecriteria is het voldoende om in dit deel enkel de sectie 'Algemene aanwijzing voor alle selectiecriteria" in te vullen. De inschrijver moet in dit deel vermelden of hij voldoet aan de gevraagde erkenning voor deze opdracht.

De opdrachtdocumenten (bestek en bijlagen) zijn gratis te downloaden op: https://enot.publicprocurement.be

Wij raden u ten stelligste aan om u te registreren, op die manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht bij eventuele addenda, verbeteringsberichten, aanvullende informatie, enz.

Door zich kandidaat te stellen en/of door in te schrijven op de huidige opdracht, erkennen de kandidaten en inschrijvers dat zij kennis hebben genomen van de gedragscode voor de leveranciers en aannemers van lnfrabel en verbinden zijzich ertoe om de bepalingen ervan na te leven. Deze gedragscode kan geraadpleegd en gedownload worden op de site www.infrabel.be onder de rubriek "Business-leveranciers en aannemers".

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Raad van State
Dirección postal: Wetenschapsstraat 33
Localidad: Brussel
Código postal: 1040
País: Bélgica
Correo electrónico: info@raadvst-consetat.be
Teléfono: +32 22349611
Dirección de internet: www.raadvst-consetat.be
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Zie artikel 23 van de wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020