Obras - 452227-2020

25/09/2020    S187

België-Brussel: Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings

2020/S 187-452227

Erkenningsregeling – speciale sectoren

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Elia Asset
Nationaal identificatienummer: 0475.028.202_27714
Postadres: Keizerslaan 20
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: suppliermanagement@elia.be
Telefoon: +32 22472058
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.elia.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=386121
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=386121
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ondergrondse hoogspanningskabel werkzaamheden

Referentienummer: Elia Asset-Underground cables works on Elia HV network-F07_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45311000 Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45315400 Hoogspanningsinstallaties
45310000 Aanleg van elektriciteit
45231400 Bouwwerkzaamheden voor hoogspanningsleidingen
45232200 Aanvullende werken voor hoogspanningsleidingen
45314310 Leggen van kabels
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze categorie betreft de aanleg van ondergrondse kabels tussen en binnen de onderstations. Het gaat om een bewezen expertise in de volgende activiteiten: kabelaanleg (HV, signalisatie, glasvezel, drainage, etc.), grondwerken en opvulling (sleuven, sloopwerken, etc.), junction works, reparatiewerkzaamheden, etc. Het trekken en leggen van kabels is onderworpen aan algemene en specifieke technische specificaties, afhankelijk van de infrastructuurprojecten. Elia onderscheidt het kabelwerk volgens de volgende spanningsniveaus:

— 36 kV – 70 kV,

— 110 kV – 150 kV 2000mm2,

— 150 kV 2500mm2 - 220kV – 380 kV Alu,

— 380 kV Cu.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.8)Duur van de erkenningsregeling
Onbepaalde duur
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.9)Voorwaarden voor de erkenning
Voorwaarden waaraan de ondernemingen voor hun erkenning moeten voldoen:

Het kwalificatieproces is verdeeld in drie fasen:

— fase 1: administratieve kwalificatie op basis van het antwoord van de kandidaat op de vragenlijst van Elia,

— fase 2: mini-competitie en technische en/of veiligheidsaudit,

— fase 3: uitvoering van een proefproject.

Methoden waarmee elk van deze voorwaarden zal worden geverifieerd:

— Fase 1: Evaluatiematrix,

— Fase 2: Auditrapport,

— Fase 3: Evaluatieformulier proefproject.

De aanvragers moeten elke fase met succes afronden.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Frans, Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Kandidaten moeten zich kenbaar maken met hun volledige contactgegevens (naam van de rechtspersoon, adres, BTW-nummer, naam + e-mail + telefoon van de contactpersoon (-personen)).

De kwalificatieprocedure wordt door de Supplier Qualification Manager opgestuurd. Fase 1 van het kwalificatieproces verloopt via het Ariba platform.

Een uitnodiging om zich te registreren op het Ariba platform zal zo snel mogelijk per e-mail worden verstrekt.

"De handleiding voor het gebruik van E-Sourcing (Ariba) is beschikbaar via de volgende URL:

https://www.elia.be/nl/leveranciers/informatie-en-tools "

Gekwalificeerde kandidaten zullen kunnen deelnemen aan aanbestedingen voor investeringsprojecten.

Reeds gekwalificeerde kandidaten mogen niet langer solliciteren.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Voorzitter rechtbank van koophandel
Postadres: Waterloolaan 70
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Elk geschil met betrekking tot de schorsing van de aanbestedingsprocedure zal beslist worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, of in het geval een aan verzoek tot vernietiging door de ondernemingsrechtbank, te Brussel in beide gevallen Waterloolaan 70 - 1000 Brussel.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/09/2020