Obras - 452231-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Jawor: Trabajos de construcción

2020/S 187-452231

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Obras

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 167-405512)

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Jawor
Número de identificación fiscal: PL516
Dirección postal: ul. Rynek 1
Localidad: Jawor
Código NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Código postal: 59-400
País: Polonia
Persona de contacto: Iwona Piątek
Correo electrónico: iwona.piatek@jawor.pl
Teléfono: +48 768702021
Fax: +48 768702021
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.jawor.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą zagospodarowania osadów” w ramach zadania pn.: „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej”.

Número de referencia: ZP.271.10.2020
II.1.2)Código CPV principal
45000000 Trabajos de construcción
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiot inwestycji obejmuje rozbiórkę oraz budowę obiektów nowych i modernizację (przebudowę i rozbudowę) obiektów istniejących wraz z dostawą wszystkich niezbędnych urządzeń. Projekt polega na modernizacji istniejących obiektów oczyszczalni ścieków oraz budowie nowych związanych z gospodarka osadową, a w szczególności technologią pozyskiwania i wykorzystania biogazu do celów energetycznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w tym dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych) stanowi część III SIWZ – opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 167-405512

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: VI.3
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe:
En lugar de:

2. Uzupełnienie do informacji zamieszczonych w sekcji III.1.3:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, składa:

1) wykaz robót budowlanych (przykładowy wzór stanowi załącznik nr 2 do IDW) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

Léase:

2. Uzupełnienie do informacji zamieszczonych w sekcji III.1.3:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, składa:

1) wykaz robót budowlanych (przykładowy wzór stanowi załącznik nr 2 do IDW) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 30/09/2020
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 08/10/2020
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 30/09/2020
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 08/10/2020
Hora local: 12:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Zamawiający dokonał zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zmodyfikował Załącznik nr 2 do SIWZ – Wykaz wykonanych robót budowlanych.