Obras - 452232-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Gdynia: Trabajos de construcción de redes de calefacción urbana

2020/S 187-452232

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Obras

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 177-427994)

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Opata Hackiego 14
Localidad: Gdynia
Código NUTS: PL633 Trójmiejski
Código postal: 81-213
País: Polonia
Persona de contacto: Joanna Papis
Correo electrónico: j.papis@opecgdy.com.pl
Fax: +48 586631666
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.opecgdy.com.pl/
Dirección del perfil de comprador: https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Budowa magistrali sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej od ul. Stryjskiej do ul. Wielkopolskiej w Gdyni – etap 1 część 2

Número de referencia: EZP/485/2020
II.1.2)Código CPV principal
45232140 Trabajos de construcción de redes de calefacción urbana
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego nr IU 1_1 „Budowa magistrali sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej od ul. Stryjskiej do ul. Wielkopolskiej w Gdyni – etap 1 część 2”.

2. Zakres robót do wykonania obejmuje wszystkie czynności mające na celu budowę sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych. W zakres tych robót wchodzą m. in.: roboty rozbiórkowe, roboty przygotowawcze,roboty ziemne,montaż sieci preizolowanej, montaż rur osłonowych GRP, zabezpieczenie kolizji z siecią gazową, zasypywanie wykopów i odtworzenie terenu.

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia koniecznych materiałów do wykonania zamówienia z wyłączeniem materiałów preizolowanych w tym złączy elektrooporowych, które dostarczy Zamawiający, wyszczególnionych w załącznikach nr 1 do specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ. Wszystkie materiały użyte przy realizacji przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 177-427994

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.7
Localización del texto que se va a modificar: Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących pkt 2
En lugar de:

2. Zapłata za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na prawidłowo wystawionych fakturach VAT po zakończeniu wykonania części przedmiotu umowy.

Léase:

2. Zapłata za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze VAT po zakończeniu wykonania przedmiotu umowy.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 13/10/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 15/10/2020
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 13/10/2020
Hora local: 10:05
Léase:
Fecha: 15/10/2020
Hora local: 10:05
VII.2)Otras informaciones adicionales: