Obras - 452240-2020

25/09/2020    S187

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2020/S 187-452240

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 131-321981)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adres pocztowy: Targowa 74
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-734
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny, ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdańsk
E-mail: iwona.przybyszewska@plk-sa.pl
Tel.: +48 587213437
Faks: +48 587213268
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.plk-sa.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.plk-sa.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odcinek D – roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz–Kartuzy realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz–Trójmiasto”

II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie następujących elementów:

1) modernizacja lk nr 229 Pruszcz Gdański – Łeba na odcinku Glincz–Kartuzy wraz ze stacją Kartuzy i budową nowej mijanki w Dzierżążnie;

2) modernizacja lk nr 214 w obrębie stacji Kartuzy wraz z budową nowej łącznicy linii 214 z linią 229.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w nw. dok. zamieszczonych na stronie Zam. o adresie: https://platformazakupowa.plk-sa.pl:

— specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) stanowiących tom III SIWZ,

— wycenie stanowiącej tom IV SIWZ:

• dla zadania A – w „Przedmiary robót”,

• dla zadania B – w „Rozbicie ceny ofertowej (RCO)”,

• dla zamówień opcjonalnych (opcje nr 1 i nr 2) – w „Rozbicie ceny ofertowej (RCO)”,

— opisie zamówienia stanowiącym tom V SIWZ:

• dla zadania A – w „Dokumentacja projektowa (opisowa i rysunkowa)”,

• dla zadania B oraz dla prawa opcji nr 1 i nr 2 – w „Programie funkcjonalno-użytkowym” wraz z zał.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 131-321981

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 24/09/2020
Powinno być:
Data: 30/09/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 24/09/2020
Powinno być:
Data: 30/09/2020
VII.2)Inne dodatkowe informacje: