Obras - 452257-2020

25/09/2020    S187

Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2020/S 187-452257

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 117-284877)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
Adres pocztowy: pl. Starynkiewicza 5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-015
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Renata Taljun, Pion Zamówień Publicznych – Dział Postępowań
E-mail: d-zamowien@mpwik.com.pl
Tel.: +48 224455306
Faks: +48 224455315
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpwik.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacyjnej na terenie m.st. Warszawy w zakresie średnic DN 0,20 m – DN0,40 m oraz o długości Lca = 4 517 mb.

Numer referencyjny: 00819/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/B/2020
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacyjnej na terenie m.st. Warszawy w zakresie średnic DN 0,20 m – DN0,40 m oraz o długości Lca = 4 517 mb (szczegółowy opis zawiera część III SIWZ).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 117-284877

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 30/09/2020
Czas lokalny: 09:45
Powinno być:
Data: 15/10/2020
Czas lokalny: 09:45
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 30/09/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 15/10/2020
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: