Suministros - 452263-2020

25/09/2020    S187

Magyarország-Győr: Villamos elosztó- és vezérlőberendezések

2020/S 187-452263

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_34511842
Postai cím: Kandó Kálmán utca 11–13.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Egervári Zsolt
E-mail: zsolt.egervari@eon-hungaria.com
Telefon: +36 306085703
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eon.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.eon.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000802602020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000802602020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Villamos energia

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Középfeszültségű ívoltó tekercsek beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000802602020
II.1.2)Fő CPV-kód
31200000 Villamos elosztó- és vezérlőberendezések
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi keretmegállapodás keretein belül középfeszültségű ívoltó tekercsek beszerzése

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
31200000 Villamos elosztó- és vezérlőberendezések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

Az Ajánlatkérő EON-Hungária Zrt.-hez tartozó E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. Központi Raktár 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi keretmegállapodás, amelynek tárgya legfeljebb 20 db folyamatos üzemű (24h), Un= 22/#3 kV feszültségű, 20-200 A tartományban folyamatosan hangolható, motoros hajtású; teljesítmény segédtekerccsel rendelkező ívoltó tekercs beszerzése - amelynek keretében Ajánlattevő feladata az ívoltó tekercs tervezése, tervezési adatszolgáltatás biztosítása, azok legyártása, szállítása és annak üzemkész állapotban történő átadása - a keretmegállapodás hatálya alatt, azzal, hogy az itt meghatározott keretmennyiség becsült mennyiség, a pontos darabszámok az egyedi megrendelés(ek) teljesítésére vonatkozó konkrét feltételek meghatározásával, a keretmegállapodásos eljárás 2. részében kerülnek meghatározásra.

Az ívoltó tekercsekre vonatkozó részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumokban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 8. § (2) bekezdése alapján „Az árubeszerzés forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy anélkül történő - megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és az üzembe helyezést is.”

Ajánlattevőnek legkésőbb szerződéskötésre a megajánlott teljesítésekre vonatkozóan ISO 9001 és ISO 14001 szerinti, megfelelő intézet által tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel kell rendelkeznie.

A részletes műszaki leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Az EKR-ben a # megjelölés szerepel, amely alatt gyök jel értendő.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 60
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

10.7-0008-SKHU-W-M-20

II.2.14)További információk

A felhívás VI.3) pontja szerint.

Értékelés módszere: Kbt. 76. § (2) bek. a) alapján.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.

Igazolási mód:

A Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése, valamint a 3. és 4. §-ában foglaltak szerint, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával szükséges előzetesen igazolni, hogy AT nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.

A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) vonatkozásában az AT ajánlatában csak az EEKD-t nyújt be a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolására.

A Kr. 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában AT ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az utólagos igazolási kötelezettség körében a kizáró okok további vizsgálata és igazolása kapcsán a Kbt. 69.§ (4) - (6) bekezdései szerint kell eljárni a Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseiben meghatározottak szerinti.

A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 8. §, 10. §, 12-16. §-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Az igazolások benyújtására egyebekben a Kbt. 69. § (11) bek. irányadó. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára is.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 21. §-a, valamint a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 4. §-a előírásai szerint a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével - részletes információk kérése nélkül. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1: Az Ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónap - Kezdő időpont: a jelen ajánlati felhívás feladási időpontja év/hó/nap. Befejező időpont: A kezdő időponttól visszafelé számított 72. hónap hó/napja. - során teljesített legjelentősebb szállításáról szóló referencianyilatkozatát, vagy igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22 § szerint igazolva, az Európai Unió országaiba irányuló szállításáról szóló igazolásban, illetve nyilatkozatban megjelölve:

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év, hónap, nap),

— a szerződést kötő másik fél,

— a szállítás tárgya, mennyisége,

— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő a megfelelő szintű verseny biztosítása érdekében szükségesnek ítéli, hogy az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat évben teljesített szállításokat vegye figyelembe.

A referenciaigazolásokat úgy kell kiállítani, hogy azokból az alkalmassági feltételek teljesítése ellenőrizhető legyen. Amennyiben a bemutatott referencia tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referencianyilatkozatban/referenciaigazolásban meg kell adni az alkalmassági követelményekre vonatkozó részmennyiséget, illetve műszaki tartalmat.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére. Az előírt alkalmassági követelménynek Ajánlattevők a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9), (11) bekezdésében foglaltak betartása mellett együttesen is megfelelhetnek, azaz elegendő, ha közülük egy megfelel. A referencia előírás több szerződésből is teljesíthető.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1: Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónapban teljesített: legalább 2 db folyamatos üzemű, 6,3/#3 kV- 40,5/#3 kV feszültségtartományon belüli feszültségű, folyamatosan hangolható, ívoltótekercs Európai Unió és/vagy az Európai Szabadkereskedelmi Társulás országaiba irányuló szállítására vonatkozó referenciával, amelyek szerint a szállítások szerződésszerűen megtörténtek.

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladási időpontjától visszafelé számított 6 éven (72 hónapon) belül teljesített szállításokat vesz figyelembe, azaz a 6 év alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

Az EKR-ben a # megjelölés szerepel, amely alatt gyök jel értendő.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

A nyertes Ajánlattevő (Eladó) késedelmi, hibás teljesítési, illetve meghiúsulási kötbér fizetésére kötelezett a szerződés-tervezetben meghatározottak szerint az Árubeszerzésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) a rendelkezéseit alkalmazza. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Jótállás: az üzembe helyezéstől számított huszonnégy (24) hónap, de legfeljebb a Keretmegállapodás szerinti sikeres Gyári átvételtől számított harminc (30) hónap Az Áru korrózió védelmére és olajfolyás-mentességére az Áru átvételétől számított 60 hónap.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A fizetés - a szerződés-tervezetben meghatározott módon és tartalommal- a teljesítésigazolásokkal ellátott számla ellenében banki átutalással történik a Kbt. 135. § (1) és (6) alapján, a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2)-ban meghatározott feltételek mellett a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. Az ajánlattétel és a kifizetés pénzneme: EUR

AT Egyedi megrendelésenként jogosult számla benyújtására. Késedelmi kötbér: nettó ár 1 %-a/nap, max 20 %, meghiúsulási kötbér: nettó ár 30 %, hibás teljesítési kötbér: nettó ár 20 %-a.

A kifizetésre vonatkozó jszok: 2015.évi CXLIII. tv., 75/2016. (IV. 5.) Kr., 272/2014. (XI. 5.) Kr.,, 2007.évi CXXVII. tv., 2013.évi V. tv. Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:48. § -a az irányadó.

Forrás: 10.7-0008-SKHU-W-M-20, utófinanszírozás, támogatási intenzitás még nem ismert.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Több Ajánlattevő közös ajánlata esetén az Ajánlatkérő nem követeli meg és nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását a nyertes Ajánlattevőktől.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Közbeszerzési dokumentumokban csatolt keretmegállapodás és az árubeszerzésre vonatkozó E.ON Hungária Csoport Általános Szerződéses Feltételei (ÁSZF) alapján, valamint a a PTK 6:130. § (1)-(2) és a Kbt. 135. § (1) és (6) szerint.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

Az elektronikus árlejtés részletes szabályait az Ajánlati dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő élhet a 424/2017 Kr. 26. § (2) bekezdésében előírtakkal.

IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/10/2020
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28/10/2020
Helyi idő: 12:00
Hely:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EEKR000802602020

Az ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza. A bontási eljárásra irányadó továbbá a Kbt. 68. §-a, különös figyelemmel az (1), (b)-(1c) bekezdésekben foglaltakra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

2. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján ún. feltételes közbeszerzési eljárást bonyolít le, figyelemmel arra, hogy a fedezethez pályázat benyújtása, illetve annak elfogadásának bírálata folyamatban van. Ajánlatkérő a Danube InGrid projekt megvalósítására pályázatot nyújtott be, amely pályázat bírálatára és az ahhoz kapcsolódó a Támogatási Szerződés aláírására még nem került sor.

3. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdése szerint kizárja az eljárásból az(oka)t az ajánlattevőt (ket), aki(k) árubeszerzés esetében ajánlatában olyan származású árut ajánl(anak), amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.

4. Ajánlatkérő az M/1 alkalmassági követelmények szerinti feltételek és ezek előírt igazolásimódját a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítésiszempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.

5. Ajánlatkérő az értékelés során a Kbt.76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár módszerét alkalmazza. Az ajánlatkérő igényeinek csak konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

6. Az egy (1) ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás alapján az adott közbeszerzés megvalósítására a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 18. §-a és a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján kerül sor.

7. Az alábbi nyilatkozatok, dokumentumok benyújtás szükséges, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően:

— Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bek.)

— Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

— Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján

— Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

— Nyilatkozat Kbt. 66. § (6) bek. (Alvállalkozók bevonásáról szóló nyilatkozat – EEKD)

— Nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek,

— Nyilatkozat üzleti titokról

— Nyilatkozat fordításról

— Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD)

— Aláírási címpéldány, aláírás minta

— Közös ajánlattételről szóló megállapodás

— Meghatalmazás

— Nyilatkozat az egyenértékűségről

— Nem MAGYARORSZÁGi letelepedésű Ajánlattevő nyilatkozata a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján

— Részletes ártáblázat

— Ajánlati adatlapok,

— Informatív körvonalrajz három nézetben az ívoltó tekercsről.

8. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.

9. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.

10. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bek. szerint eljárva az elj. nyertesével köt szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az aj.ok ért. során a köv. legkedvezőbb aj-ot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az aj.-ok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

11. Ajánlatkérő az aj. kötöttség 2 hónapos időtartama alatt 60 napot ért.

12. A teljes aj.tételi felh-ban valamint az elj. során valamennyi órában megadott határidő az EKR rendszeridő szerint értendő.

13. Az elj. megindító felh-ban és a dok-ban nem szabályozott kérdésekben a dok. rendelkezései, valamint a közbesz-ről szóló 2015. évi CXLIII. tv. és végrehajtási rend-i az irányadók, különösen a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet,valamint a 307/2015.(X.27.)Korm.rendelet vonatkozó rendelkezései.

14. AK nem teszi lehetővé a részajánlattételt. Indoklás: Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és úgy ítélte meg, hogy a közbeszerzés tárgya és jellege nem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. A szerződés tárgyának természetéből adódóan a gazdasági észszerűség és a műszaki egyenszilárdság, valamint a jótállási és garanciális feltételek szem előtt tartása nem biztosítható a beszerzés tárgyának részekre bontásával.

15. FAKSZ: Ráti Angéla 00784, Electool Beszerzési Szolgáltató Kft.

16. AK a Kbt. 40. § alapján az elj. elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le, az elektronikus közbesz. részl. szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályaival összhangban. (továbbiakban: e-Kr.).

17. A Közbeszerzési Dokumentáció továbbadása kizárólag a közös ajánlattevők, az alkalmasság igazolására igénybevett szervezetek, valamint az alvállalkozók részére megengedett.

18. Az ajánlattétel során a megajánlott termék típus megjelölését és származási helyét feltüntetni szükséges.

19. Eladó köteles a Keretmegállapodás teljes időtartamára – beleértve az általános garancia idejét is – olyan felelősségbiztosítást fenntartani, ami biztosítási eseményenként 209 000 EUR, évente összességében 627 000 EUR fedezetet nyújt kártérítési kötelezettség esetén. A felelősségbiztosítás további feltételeit a keretmegállapodás tartalmazza

20. A beszerzésre kerülő áruk műszaki-szakmai szempontból nem bonthatók részekre.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/09/2020