Suministros - 452288-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Gorzów Wielkopolski: Polímeros acrílicos en formas primarias

2020/S 187-452288

Anuncio de licitación – sectores especiales

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Kosynierów Gdyńskich 47
Localidad: Gorzów Wielkopolski
Código NUTS: PL431 Gorzowski
Código postal: 66-400
País: Polonia
Persona de contacto: Dagmara Zachorska
Correo electrónico: zamowienia@pwikgo.pl
Teléfono: +48 957285950
Fax: +48 957285955
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://platformazakupowa.pl/wodociagi_gorzow
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://platformazakupowa.pl/wodociagi_gorzow
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://platformazakupowa.pl/wodociagi_gorzow
I.6)Principal actividad
Agua

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa 40 000 kg polielektrolitu proszkowego do mechanicznego odwadniania osadu na wirówkach w Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.

Número de referencia: ZP/6/2020/PL
II.1.2)Código CPV principal
24542000 Polímeros acrílicos en formas primarias
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 40 000 kg polielektrolitu proszkowego do mechanicznego odwadniania osadu na wirówkach w Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp., ul. Kostrzyńska 158.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 540 000.00 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL431 Gorzowski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Oczyszczalnia Ścieków, ul. Kostrzyńska 158, 66-400 Gorzów Wlkp.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 40 000 kg polielektrolitu proszkowego do mechanicznego odwadniania osadu na wirówkach w Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp., ul. Kostrzyńska 158. Wykonawca powinien przeprowadzić test techniczny odwadniania osadu na wirówkach z zastosowaniem oferowanych polielektrolitów. Masa każdego z testowanych polielektrolitów ma zapewnić wykonanie roztworu roboczego w stacji roztwarzania polielektrolitu. Testy zostaną przeprowadzone z użyciem polielektrolitów dostarczonych do Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp., ul. Kostrzyńska 158, w nienaruszonych, oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w ilości co najmniej 50 kg produktu. W przeciwnym razie polielektrolit nie zostanie dopuszczony do przeprowadzenia testów. Próby testowe będzie przeprowadzał Zamawiający przy udziale Wykonawcy. Wykonawca ma prawo uczestniczyć w testach w skali technicznej. W przypadku nie stawienia się Wykonawcy, test rozpocznie się bez jego obecności, a Wykonawcy nie przysługuje prawo odwołania się od uzyskanych wyników. Test zostanie zakończony podpisaniem protokołu. Skan protokołu zostanie przesłany do Wykonawcy drogą mailową. Termin przeprowadzenia prób w skali technicznej zostanie odgórnie podany Wykonawcy podczas telefonicznego zgłaszania się do testów. Test ten zostanie przeprowadzony nie później niż na 10 dni roboczych przed terminem otwarcia ofert. Warunki przeprowadzenia testu technologicznego:

a) Wyniki, jakie należy uzyskać podczas badań testowych, dla każdej pojedynczej, pobranej próbki:

— odciek z wirówki: zawartość zawiesiny – maks. 300 mg/l,

— uwodnienie osadu po wirówce – maks. 79 %.

Warunkiem rozpatrzenia oferty na dany produkt jest uzyskanie ww. warunków granicznych.

b) W czasie prowadzenia testu będą pobierane w obecności przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego próbki (nadawy osadu, osadu odwodnionego i odcieku) do badań laboratoryjnych: 4 próbki w odstępach półgodzinnych z jednego cyklu pracy wirówki z użyciem testowanego polielektrolitu.

c) Do czasu pobrania pierwszych próbek Zamawiający dopuszcza możliwość regulacji przez Wykonawcę następujących parametrów:

— zmiana dawki roztworu roboczego polimeru (poprzez zmianę częstotliwości pracy pompy),

— podstawowa prędkość różnicowa w zakresie 2,2–3,0 rpm,

— obciążenie przekładni planetarnej wirówki 1,6–2,0 kNm.

d) Od momentu pobrania pierwszych próbek do badań, przedstawiciel Wykonawcy nie może zmieniać parametrów nastawionych urządzeń, do czasu pobrania ostatniej, czwartej próbki do badań (4 próbki w odstępach półgodzinnych) kończącej testy.

e) Badania laboratoryjne pobranych próbek przeprowadzi Laboratorium Zamawiającego.

f) Termin przeprowadzenia prób musi być uzgodniony z Zamawiającym.

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokół z przeprowadzonego testu na wirówce, z wyliczoną na podstawie uśrednionych wyników dawką polielektrolitu, wyrażoną w kg/t suchej masy odwodnionego osadu. Wykonawca zobowiązany jest, w Formularzu nr 1, podać zużycie polielektrolitu (kg) do odwodnienia 1 t suchej masy osadu przefermentowanego zgodne z otrzymanym od Zamawiającego protokołem z przeprowadzonego testu na wirówkach. Polielektrolit powinien posiadać okres gwarancji jakości oraz rękojmi co najmniej 6 miesięcy od dnia odbioru bez wad istotnych. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w ciągu 14 miesięcy od dnia podpisania umowy. Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie sukcesywnie wyłącznie na podstawie konkretnych zamówień Zamawiającego w ilościach podanych w zamówieniach składanych telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć każdorazowo przedmiot zamówienia w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać towar w workach o masie polimeru 25 kg umieszczonych na palecie o łącznej masie polimeru 1 tony. Dostawa i rozładunek przedmiotu zamówienia nastąpi staraniem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko do Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp., ul. Kostrzyńska 158.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Efektywność technologiczna / Ponderación: 30
Precio - Ponderación: 70
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 540 000.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 14
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp oraz którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w SIWZ):

1. oświadczenie w formie jednolitego dokumentu JEDZ sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE;

2. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

5. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

6. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

7. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

8. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Dokumenty dotyczące Wykonawców zagranicznych zostały szczegółowo opisane w pkt X.7–10 IDW część I SIWZ.

Forma i sposób złożenia ww. dokumentów zostały szczegółowo opisane w pkt X.1–11 IDW część I SIWZ.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych). Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu.

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

Warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze zawarte są we wzorze umowy stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (część II SIWZ). Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego rozliczane będą w PLN.

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (dotyczy również spółki cywilnej) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo winno zawierać zapis o odpowiednim umocowaniu do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy. Udział w postępowaniu wspólników spółki cywilnej traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Szczegółowe warunki umowy zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (część II SIWZ).

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 10:30
Lugar:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp., Dział Inwestycji i Rozwoju, sala konferencyjna

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego formularz nr 4 do IDW). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich Wykonawców.

2. Forma i sposób złożenia ww. dokumentów zostały szczegółowo opisane w pkt X.1–11 SIWZ.

3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, Zamawiający zaleca komunikację za pośrednictwem platformy zakupowej https://Platformazakupowa.pl/wodociagi_gorzow, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty wraz z JEDZ odbywa się tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/wodociagi_gorzow

4. Oferta musi być sporządzona w formie elektronicznej pod rygorem nieważności. Wykonawca składa ofertę na Platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/wodociagi_gorzow

Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie oraz opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną.

5. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).

7. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy na realizację niniejszego zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z zapisami art. 144 ustawy Pzp. Zmiany zostały szczegółowo opisane w pkt XXI.6–9 IDW część I SIWZ oraz we wzorze umowy.

8. Wszystkie istotne dla stron postanowienia uregulowane zostały we wzorze umowy stanowiącym część II SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Uznaje się, iż złożenie oferty oznacza, iż Wykonawca zapoznał się z ustawodawstwem, aktami prawnymi i przepisami polskimi, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na lub dotyczyć funkcjonowania i działalności w ramach niniejszego przetargu, a następnie umowy.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020