Suministros - 452291-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Konin: Gasoil

2020/S 187-452291

Anuncio de licitación – sectores especiales

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. M. Dąbrowskiej 8
Localidad: Konin
Código NUTS: PL414 Koniński
Código postal: 62-500
País: Polonia
Persona de contacto: Hanna Górczewska
Correo electrónico: zamowienia@mzk-konin.com.pl
Teléfono: +48 632428942
Fax: +48 632429273
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.mzk-konin.com.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.mzk-konin.com.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.6)Principal actividad
Servicios de ferrocarriles urbanos, tranvías, trolebuses o autobuses

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Sprzedaż i dostawa paliw płynnych

Número de referencia: MZK-OPZ-1/73/2020
II.1.2)Código CPV principal
09134100 Gasoil
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest:

Sprzedaż i dostawa loco magazyn MZK Konin mieszczącego się przy ul. M. Dąbrowskiej 1a następujących paliw płynnych:

— oleju napędowego w ilości około – 2 000 000 l,

— benzyny bezołowiowej 95 w ilości około – 350 000 l.

Przedmiot zamówienia musi być zgodny z obowiązującymi Polskimi Normami (olej napędowy-PN-EN-590:2013-12, benzyna bezołowiowa 95 PN-EN 228) i przepisami branżowymi.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 922 833.00 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09132100 Gasolina sin plomo
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL414 Koniński
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Konin

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest:

Sprzedaż i dostawa loco magazyn MZK Konin mieszczącego się przy ul. M. Dąbrowskiej 1a następujących paliw płynnych:

— oleju napędowego w ilości około – 2 000 000 l,

— benzyny bezołowiowej 95 w ilości około – 350 000 l.

Przedmiot zamówienia musi być zgodny z obowiązującymi Polskimi Normami (olej napędowy-PN-EN-590:2013-12, benzyna bezołowiowa 95 PN-EN 228) i przepisami branżowymi [rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r., poz.1680)].

Szczegółowy opis zawiera SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 20 %
Precio - Ponderación: 80 %
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 922 833.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/12/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający wymaga, aby w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawcy wykazali, że posiadają koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 833);

2) nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego Zamawiający wyklucza Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy oraz z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy.

Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej JEDZ). Informacje zawarte w tym oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca sporządza JEDZ, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wykonawca przy wypełnianiu oświadczenia na formularzu JEDZ może korzystać z narzędzia ESPD(zalecane) lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania. ESPD w polskiej wersji językowej dostępne jest pod adresem https://ec.europa.eu/growth/tool-dotabases/espd/filter?lang=pl

Instrukcja wypełniania JEDZ dostępna jest na stronie:

https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypełniania-JEDZ-ESPD.pdf

Zamawiający udostępnia wzór JEDZ w przykładowym formacie doc – Załącznik nr 2 do SIWZ.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, składa Zamawiającemu oświadczenie w postaci elektronicznej o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r., poz. 1076), wg wzoru – załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień ich złożenia oświadczeń i dokumentów dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, które zostały wymienione w rozdziale 10 SIWZ, tj.:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 ustawy;

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy (dotyczącej podmiotów zbiorowych);

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

e) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

f) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

g) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

h) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz.1170).

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:

1) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 6 000 000 PLN;

2) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 PLN.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień ich złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej:

a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, w wysokości nie mniejszej niż 6 000 000 PLN;

b) dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, nie mniejszą 1 000 000 PLN.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

1) wykażą, że w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dostawy oleju napędowego o wartości łącznej nie mniejszej niż 5 000 000 PLN netto;

2) wykażą, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom Zamawiającego.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

W celu umożliwienia dokonania oceny ofert Zamawiający żąda, aby Wykonawca dołączył do ofert dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada określonym wymaganiom:

1) zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień ich złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych:

1) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
Lista y breve descripción de las normas y criterios:

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 22 a ustawy.

III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 100 000 PLN (słownie sto tysięcy złotych) najpóźniej do dnia 28 października 2020 r. do godz. 10.00. Wadium można wnieść w następujących formach:

— w pieniądzu – przelew na konto. Nr konta: Getin Noble Bank S.A.

96 156000132015281400010001.

W przypadku wpłaty wadium na konto, należy do oferty dołączyć potwierdzenie wpłaty. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.

— gwarancjach bankowych,

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299).

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z treścią art. 23 ust. 2 ustawy, maja obowiązek ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo powinno zostać załączone do oferty. Jego treść powinna jednoznacznie określić postępowanie, którego dotyczy, wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia oraz zakres umocowania.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy, której wzór ustalony został w załączniku nr 5 do SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 10:30
Lugar:

Konin, ul. M. Dąbrowskiej 8, świetlica.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu ofert zostaną podane:

1) nazwa (firma) i adres (siedziba) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

2) cena ofertowa;

3) termin realizacji zamówienia publicznego;

4) warunki płatności.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

Wrzesień 2021

VI.3)Información adicional:

Zamawiający, poza przypadkiem wystąpienia przesłanek obligatoryjnego odrzucenia oferty wskazanymi w ustawie, odrzuci również ofertę (zgodnie z art. 138c ust. 1 pkt 4 ustawy), w której udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50 %.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury określonej w art. 24aa ustawy Pzp, tj. najpierw dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie, przy użyciu miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: zamowienia@mzk-konin.com.pl

Szczegółowe zasady komunikacji określa SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli została przesłana w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni jeżeli została przesłana w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020