Suministros - 452294-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Puchaczów: Partes de cortadoras y arrancadoras de carbón o roca

2020/S 187-452294

Anuncio de licitación – sectores especiales

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
Número de identificación fiscal: PL 7130005784
Dirección postal: Bogdanka
Localidad: Puchaczów
Código NUTS: PL814 Lubelski
Código postal: 21-013
País: Polonia
Persona de contacto: Magdalena Sochacka
Correo electrónico: msochacka@lw.com.pl
Teléfono: +48 814625008
Fax: +48 814625007
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.lw.com.pl
Dirección del perfil de comprador: http://www.lw.com.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://bogdanka.eb2b.com.pl/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Prospección y extracción de carbón y otros combustibles sólidos

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do kombajnów chodnikowych typu AM-75EX-S, MR340X-EX-S i wiertnicy BU 2900 pracujących w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel (2 zadania)

Número de referencia: 3916/EZP/MSO/2020
II.1.2)Código CPV principal
43613000 Partes de cortadoras y arrancadoras de carbón o roca
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do kombajnów chodnikowych typu AM-75EX-S, MR340X-EX-S i wiertnicy BU 2900 pracujących w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego z podziałem na zadanie 1 i zadanie 2 – zgodnie zapisami SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do kombajnów chodnikowych typu AM-75EX-S, MR340X-EX-S i wiertnicy BU 2900 pracujących w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel – zadanie 1

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
43613000 Partes de cortadoras y arrancadoras de carbón o roca
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL81 Lubelskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba Zamawiającego – Lubelskie Węgiel „Bogdanka” S.A. w Bogdance, 21-013 Puchaczów – magazyny położone w Bogdance, Nadrybiu, Stefanowie

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do kombajnów chodnikowych typu AM-75EX-S, MR340X-EX-S i wiertnicy BU 2900 pracujących w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel – zadanie 1 – zgodnie z zapisami SIWZ

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do kombajnów chodnikowych typu AM-75EX-S, MR340X-EX-S i wiertnicy BU 2900 pracujących w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel – zadanie 2

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
43613000 Partes de cortadoras y arrancadoras de carbón o roca
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL81 Lubelskie
II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do kombajnów chodnikowych typu AM-75EX-S, MR340X-EX-S i wiertnicy BU 2900 pracujących w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel – zadanie 2 – zgodnie z zapisami SIWZ

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy:

— posiadali środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej:

• zadanie 1 – 1 000 000,00 PLN*,

• zadanie 2 – 150 000,00 PLN*.

W przypadku oferty składanej na obydwa zadania wysokość posiadanych przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej nie może być niższa niż suma środków finansowych lub zdolności kredytowej wymaganych dla poszczególnych zadań, na które Wykonawca składa ofertę

— byli ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż:

• zadanie 1 – 500 000,00 PLN* lub więcej,

• zadanie 2 – 150 000,00 PLN* lub więcej.

W przypadku oferty na więcej niż jedno zadanie wartość polisy nie może być mniejsza niż suma kwot wymaganych dla poszczególnych zadań, na które Wykonawca składa ofertę.

*W przypadku, gdy w Wykonawca poda kwoty w walucie innej niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Zamawiający przyjmie wartość w PLN wg kursu średniego NBP (tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (a jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia nie zostanie opublikowany przez NBP średni kurs walut, wówczas Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu tabeli kursów opublikowanej przez NBP).

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający wymaga, aby w celu potwierdzenia posiadania niezbędnej zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawcy wykazali, że:

— w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie) zrealizowali należycie zamówienia na dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do kombajnów chodnikowych typu AM-75EX-S, MR340X-EX-S i wiertnicy BU 2900 przeznaczonych do pracy w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego, o wartości minimum:

• zadanie 1 – 1 000 000,00 PLN* netto lub więcej,

• zadanie 2 – 300 000,00 PLN* netto lub więcej.

W przypadku oferty na więcej niż jedno zadanie wartość dostaw wykazanych przez Wykonawcę nie może być mniejsza niż suma wartości dostaw wymaganych dla poszczególnych zadań, na które Wykonawca składa ofertę.

*W przypadku, gdy w Wykonawca poda kwoty w walucie innej niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Zamawiający przyjmie wartość w PLN wg kursu średniego NBP (tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (a jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia nie zostanie opublikowany przez NBP średni kurs walut, wówczas Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu tabeli kursów opublikowanej przez NBP).

III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
Lista y breve descripción de las normas y criterios:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty określone w rozdziale VI części I SIWZ.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://bogdanka.eb2b.com.pl

Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć (wczytać na Platformę) oświadczenie według formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej.

III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Wykonawca składający ofertę jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

— zadanie 1: 120 000,00 PLN,

— zadanie 2: 40 000,00 PLN.

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. W przypadku, o którym mowa powyżej, wszyscy Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Szczegółowe zasady dotyczące składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określone są w rozdziale VII części I SIWZ.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Odpowiednio – zgodnie z częścią II SIWZ – Projekt umowy

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica
Información complementaria acerca de la subasta electrónica:

Zgonie z zapisami SIWZ – rozdział IX.

IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 25/12/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 12:00
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zamawiającego pod adresem https://bogdanka.eb2b.com.pl

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Zgodnie z SIWZ

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17 A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587701
Fax: +48 224587701
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17 A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587701
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w części I SIWZ rozdział XX – odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17 A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587701
Fax: +48 224587701
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020