Suministros - 452296-2020

Submission deadline has been amended by:  500253-2020
25/09/2020    S187

Rumanía-Curtea de Argeș: Partes de turbinas hidráulicas

2020/S 187-452296

Anuncio de licitación – sectores especiales

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: SPEEH Hidroelectrica S.A.
Número de identificación fiscal: RO 13267213
Dirección postal: Prin Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș, Bulevardul Basarabilor nr. 82-84
Localidad: Curtea de Argeș
Código NUTS: RO311 Argeş
Código postal: 115300
País: Rumania
Persona de contacto: Compartiment achiziții
Correo electrónico: alexandru.anghel@hidroelectrica.ro
Teléfono: +40 248507289
Fax: +40 248721741
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.hidroelectrica.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103801
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Electricidad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Achiziție rotoare turbine tip Francis – 2 buc. – CHE Paltinu, servicii de proiectare și asistență tehnică la montaj

Número de referencia: 13267213/2020/92028
II.1.2)Código CPV principal
42113200 Partes de turbinas hidráulicas
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Achiziția prin încheierea unui contract de furnizare: ACHIZIȚIE ROTOARE TURBINE TIP FRANCIS - 2 buc CHE PALTINU, SERVICII DE PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA LA MONTAJ

Conform cerințelor din Caietul de sarcini 22294/24.02.2020, are urmatoarele obiective, pentru HA1 si pentru HA2

— Intocmire Documentatie tehnica rotor turbina hidraulica tip Francis echivalent FVM 5,4-80 si subansambluri in baza unui Proiectului Tehnic de executie unic pentru cele doua rotoare in conditiile caietului de sarcini: Termen: maxim 90 zile de la intrarea in vigoare a contractului,

— Execuție repere noi, în faza de semifabricat cu cotele finale ce urmează a fi definitivate după măsurătorile din centrală, acolo unde este necesar. Termen: maxim 9 luni de prezentarea proiectului, pentru furnitura completa necesara montajului la primul hidroagregat,

— Efectuarea măsurătorilor in amplasament, al prelucrărilor finale, echilibrare dinamică, transport si livrare, - Termen: 30 zile după demontare HA1, respectiv HA2,

— Asistenta tehnica la montaJ

— Predare documentație As –Built, manual exploatare si mentenanta. Termen: 10 zile de la efectuarea probei de 72 ore/ HA

— Efectuarea testelor de performanță - Termen:maxim 30 de zile de la efectuarea probei de 72 ore/ HA

— Efectuarea verificărilor de uzura cavitationala si integritate structurala. Termen: după 3000 ore de funcționare sau 4 ani de la PIF

Ordinea de retragere din exploatare va fi determinata de starea tehnica a hidroagregatelor la momentul indeplinirii conditiilor de incepere a montajului.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 3 379 183.45 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO316 Prahova
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Elaborarea Documentatiei tehnice la Sediul Furnizorului

Amplasamentul este la: CHE Paltinu, Comuna Sotrile Jud Prahova

II.2.4)Descripción del contrato:

Conform solicitarilor din Caietul de sarcini nr. 22294/24.02.2020

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Durata de retragere din exploatare a hidroagregatelor necesara furnizorului pana la livrare determina pierderi pentru beneficiar datorita lipsei de disponibilitate. O perioada cat mai mica determina disponibilitatea hidroagregatelor / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Justificare: Randamentul cat mai ridicat al turbinei permite productie suplimentara de energie. / Ponderación: 30
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Cerința 1

Ofertanții, terții susținători si subcontractanții nu trebuie să se regaseasca în situațiile prevăzute la art. 177, 178, 180 din Legea nr.99/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Formularul DUAE va fi configurat de către autoritatea/entitatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de atribuire. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente vor fi:

a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

b) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

C) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizițiile publice;

d) orice document considerat edificator în țara de origine sau în țara în care ofertantul este stabilit sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respective;

În cazul în care există incertitudini în ceea ce privește existența sau inexistența unei situatii de excludere, Entitatea contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informații de la autoritățile competente străine.

e) declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 73 din Legea 99/2016 care se posteaza in SEAP de ofertanți, ofertanți asociați, terți susținători, subcontractanți;

În scopul preveniri situațiilor de natura să determine apariția unui conflict de interese și/sau manifestarea concurenței neloiale, cf. art. 71 si 72 din Legea 99/2016, persoanele cu funcții de decizie din cadrul entității contractante în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii sunt:

1.Bogdan Nicolae BADEA - Președinte Directorat

2. Marian Bratu - Membru Directorat

3. Răzvan-Ionut PAŢALIU -Membru Directorat

4. Radu Cristian POP - Membru Directorat

5.Cristian VLĂDOIANU - Membru Directorat

6. Valentin BADICA- Manager Departament Mentenanta Echipamente

7. Silvia SOLOGIUC- Manager Departament Procurement

8. Mihai Radu Saptefrati-Manager Departament Juridic

9. Sorin BOGATONIU - Șef Serviciu Achiziții

10. Gheorghe MITROFAN - Director SH Curtea de Argeș

11 Dan RINCIOG – Ing Sef UH Buzau

12 Jorj LACATUSU – Sef Sectie Exploatare Buzau Nord Prahova

13 Gheorghe DURICAN–Ing Birou Monitorizare si Diagnoza

14 Claudin CHIFAN – Ing. UH Buzau

15 Ion BUTU – Ing Serviciu STIC

16 Magdalena DURICAN- Ing. Serviciul Mentenanta

17 Daniela Hancheș - Ing. Compartiment Achiziții

18 Cristian Neacsu-Ec. Compartiment Achiziții

Cerința 1

Operatorul economic ce depune oferta trebuie să dovedească o forma de înregistrare în conformitate cu cerințele legale din țara în care este stabilit precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitațile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerintei:

— se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Documentele suport care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE:

— certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează sa fie prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentării acestora.

În cazul asocierii cerințele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie să fie îndeplinită de fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizează.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, care au avut ca obiect furnizarea de produse similare obiectului contractului. Livrarile de produse trebuie sa dovedeasca faptul ca prin intermediul unuia sau mai multor contracte s-au proiectat si executat turbine Francis (experienta in proiectarea si executia turbine tip Francis pentru hidroagregate verticale de minim 5 MW si caderea de minim 100 m) a caror valoare cumulata este de cel putin: 3.300.000,00 Lei fara TVA. Plafonul valoric minim solicitat ca si cerinta de calificare, respecta Instructiunea nr 2/2017 emisa de ANAP, respectiv nu depaseste valoarea estimata a achizitiei. NOTA: 1) Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime se va lua in calcul numai cota de participare a ofertantului in contractul respectiv. Cota de participare a ofertantului reprezinta proportia din valoarea finala a contractului corespunzatoare participarii acestuia la contractul respectiv. 2) Ultimii 3 ani solicitati în vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. 3) În cazul unei oferte depuse in asociere, cerinta privind experienta similara poate fi indeplinita prin cumul de catre asociati. JUSTIFICARE 1.Privitor la criteriul selectat: Acesta vizeaza selectarea ofertantilor cu un nivel corespunzator de experienta prin raportare la contractele executate in trecut. Aceasta similaritate se explica prin faptul ca este important ca ofertantul sa dovedeasca faptul ca a furnizat produse similare cu produsele ce fac obiect al prezentei proceduri, dovedind astfel capacitatea de a duce la bun sfarsit contractul. Plafonul valoric minim solicitat ca si cerinta de calificare, respecta Instructiunea nr 2/2017 emisa de ANAP, respectiv nu depaseste valoarea estimata a achizitiei.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Formularul DUAE va fi configurat de către autoritatea/entitatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de atribuire. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE Documentele suport pentru fiecare contract invocat ca experienta similara pot fi: contracte/certificate/documente constatatoare /recomandari care confirma îndeplinirea cerintei de calificare. Certificatele/documentele emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: denumirea, beneficiarul, valoarea, perioada de derulare si daca contractul a fost dus la bun sfarsit. Certificatele/documentele vor fi postate în SEAP, în copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". NOTA a) In cazul in care oferta este depusa in asociere, fiecare asociat va completa formularul DUAE mentionat. b) In cazul in care oferta are sustinere tehnica/profesionala, persoana care asigura sustinerea (tert sustinator) va completa formularul DUAE susmentionat Pentru contractele in valuta pentru echivalenta se va utiliza cursul mediu leu/valuta comunicat de BNR aferent fiecarui an in parte.

III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Cuantum garantie: 30.000 Lei (mai mica de 1 % din valoarea estimata).

Modul de constituire conf. art. 42 alin (1) din Hotararea 394/2016 (A)

a) Virament bancar in contul: RO78RNCB0024010067260001, deschis la BCR Curtea de Arges, document prezentat cu viza bancii ofertantului/ OP vizat de banca;

b) instrument de garantare emis de o intitutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii.

Instrumentul de garantare se posteaza in SEAP impreuna cu ofertasi celelalte documente ale acesteia, cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor, si trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respective la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Retinerea in conditiile art. 43 din HG 394/2016 (A):

a) Isi retrage oferta in perioada de valabuilitate a acesteia

b) Oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie

c) Oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul sectorial in perioada de valabilitate a ofertei

Garantia de participare se va restitui conf. Art 44 din HG 394/2016 (A).

Cuantumul garanției de bună execuție se stabilește la cota de 5 % din valoarea contractului fără TVA. Ofertantul

Invitat să semneze contractul are obligația de a constitui Garanția de bună execuție în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării de către ambele părți contractante.

Se constituie conform art 46 din Hotărârea 394/2016 (A).

— instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de o societate de asigurari, in conditiile legii, care devine anexa la contract. Prevederile art 42 alin (3) si (5) din HG 394/2016 (A) se aplica corespunzator

— virament bancar în contul achizitorului cont nr. RNCB00720183 3187001, deschis la BCR Curtea de Argeș

Sau

— prin rețineri succesive din sumele datorate pentru fac... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 30/10/2020
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 30/01/2021
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 30/10/2020
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Membrii comisiei de evaluare

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Intreaga documentatie de atribuire este disponibila in SEAP (www.e-licitatie.ro). Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcata in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba instalat un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil pe site-urile de internet ale furnizorilor de semnatura electronica. Pentru a putea participa la prezenta procedura, operatorii economici interesati vor fi inregistrati in SEAP si vor achita, dupa caz, taxele necesare stipulate pe www.e-licitatie.ro.

Operatorii economici care descarca prezenta documentatie de atribuire direct din atasamentul la anuntul de participare publicat in SEAP au obligatia de a urmari, in SEAP, la rubrica "Documente si clarificari", atasarea diverselor comunicari facute de Entitatea Contractanta urmare a unor solicitari de clarificare cerute de unii potentiali ofertanti.

Solicitarile de clarificari privind Documentatia de atribuire din partea operatorilor economici interesati, si implicit raspunsurile aferente din partea Entitatii contractante, se vor transmite exclusiv prin intermediul SEAP, confom art.172, alin 3 din Legea 99/2016 si a Notificarii nr. 247 emisa de ANAP in data de 06.09.2016.

Conform prevederilor art.172 din Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, solicitarile de clarificari privind documentatia de atribuire se vor transmite cel mai târziu cu 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, la adresa: www.e- licitatie.ro, in cadrul anuntului de participare aferent procedurii - sectiunea Intrebari. In masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, autoritatea contractanta va raspunde in a 10 zi înainte de data limita de depunere a ofertelor, in cadrul anuntului de participare aferent procedurii - sectiunea Intrebari.

Entitatea contractantă solicită potențialilor ofertanți vizitarea amplasamentului. Vizitarea amplasamentului de către ofertanți se va face individual, începând de la data publicării anunțului de participare în SEAP.

Data limita până la care se accepta vizitarea amplasamentului: cu cel mult 4 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Ofertanții vor anunța Entitatea, prin fax/ e-mail/prin poștă, cu privire la aceasta vizită, cu cel puțin 2 zile înainte de data la care se dorește efectuarea vizitei.

În cazul ofertei depuse în asociere, asociații vor prezenta, la solicitarea entității contractante, și acordul de asociere.

În cazul în care, doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare, in ordinea descrescatoare a ponderii acestora. In situatia in care egaitatea se mentine, entitatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica. (art 145 alin 3 din Hotararea 394/2016 (A).

Achizitorul acordă un avans pentru demararea contractului, conform model contract.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: Bucureşti
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Termenele și modalitățile de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute de Legea 101/2016.

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020