Suministros - 452298-2020

Submission deadline has been amended by:  500248-2020
25/09/2020    S187

Polonia-Jastrzębie-Zdrój: Equipo para minería

2020/S 187-452298

Anuncio de licitación – sectores especiales

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
Dirección postal: Towarowa 1
Localidad: Jastrzębie-Zdrój
Código NUTS: PL227 Rybnicki
Código postal: 44-330
País: Polonia
Persona de contacto: Eliza Bugdoł
Correo electrónico: przetargi@zwp.jsw.pl
Teléfono: +48 327564969
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.jsw.pl
Dirección del perfil de comprador: http://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: http://zakupy.jsw.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Prospección y extracción de carbón y otros combustibles sólidos

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa do JSW S.A. KWK Pniówek trzech klatek czteropiętrowych

Número de referencia: 39/P/20
II.1.2)Código CPV principal
43100000 Equipo para minería
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa do JSW S.A. KWK Pniówek trzech klatek czteropiętrowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna, stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL225 Bielski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

KWK Pniówek

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa do JSW S.A. KWK Pniówek trzech klatek czteropiętrowych

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej potwierdzać będzie posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy w wysokości co najmniej 600 000,00 PLN, nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej potwierdzać będzie wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dostawy co najmniej jednego naczynia wyciągowego (skip lub klatka wielopiętrowa) dla górniczego wyciągu szybowego bezpośrednio lub pośrednio do podziemnego zakładu górniczego.

III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
Lista y breve descripción de las normas y criterios:

Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

— nie podlegają wykluczeniu,

— spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące sytuacji finansowej oraz zdolności technicznej i zawodowej.

Wykluczeniu z niniejszego postępowania podlega wykonawca, który spełnia przesłanki określone w art. 24 ust.1 pkt 12–23 Pzp, za wyjątkiem wykonawcy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp (art. 133 ust. 4 Pzp), jeżeli nie upłynęły terminy określone w art. 24 ust. 7 Pzp.

III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Wykonawca wnosi wadium w rozumieniu art. 45 Pzp w wysokości: 30 000,00 PLN.

Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte zostały w pkt 12 SIWZ.

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

Zapłata ceny nastąpi w terminie do 90 dni od przedstawienia Zamawiającemu faktury VAT, chyba że wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą, w stosunku do którego termin zapłaty wynosi do 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Dostawa urządzeń nastąpi w terminie: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica
Información complementaria acerca de la subasta electrónica:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi jednoetapową, zniżkową aukcję elektroniczną, jeżeli złożono co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Przedmiotem aukcji elektronicznej będzie cena netto za wykonanie całego zamówienia (waga – 100 %, maksymalna ilość punktów – 100 pkt).

IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 26/12/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 10:00
Lugar:

Szczegóły dotyczące otwarcia ofert zostały zawarte w SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020