Suministros - 452299-2020

25/09/2020    S187

Eslovaquia-Košice: Motores, generadores y transformadores eléctricos

2020/S 187-452299

Anuncio de licitación – sectores especiales

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Východoslovenská distribučná, a. s.
Número de identificación fiscal: 36599361
Dirección postal: Mlynská 31
Localidad: Košice-mestská časť Staré Mesto
Código NUTS: SK042 Košický kraj
Código postal: 040 01
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Dvorožňák Peter
Correo electrónico: dvoroznak_peter@vsdas.sk
Teléfono: +421 907419194
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://vsds.sk
Dirección del perfil de comprador: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15676
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428165
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://vsds.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/39
I.6)Principal actividad
Electricidad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Výkonový transformátor 110/22 kV, 25 MVA

Número de referencia: 831
II.1.2)Código CPV principal
31100000 Motores, generadores y transformadores eléctricos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Transformátory VVN/VN musia spĺňať požiadavky noriem STN EN 60076 a Nariadenia Komisie (EÚ) č. 548/2014.

Trojfázové olejové výkonové transformátory VVN/VN sú určené pre inštaláciu do vonkajšieho prostredia rozvodne za účelom transformácie napätia.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 358 000.00 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31172000 Transformadores de tensión
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK042 Košický kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Elektrická stanica Poprad

II.2.4)Descripción del contrato:

Transformátory VVN/VN musia spĺňať požiadavky noriem STN EN 60076 a Nariadenia Komisie (EÚ) č. 548/2014.

Trojfázové olejové výkonové transformátory VVN/VN sú určené pre inštaláciu do vonkajšieho prostredia rozvodne za účelom transformácie napätia.

Splnenie požiadaviek na predmet zákazky uchádzač deklaruje predložením aktuálnych dokladov požadovaných v technickej špecifikácii a dokumentov:

— vyplnená príloha č. 1 Kúpnej zmluvy - Technická špecifikácia,

— kópia protokolu o typovej skúške (umožňuje sa predložiť aj v anglickom jazyku) a formulár podľa prílohy č. 3 Technickej špecifikácie v prílohe Kúpnej zmluvy, ktorý dokumentuje výsledky typových skúšok, v súlade s bodom 4.1 Technickej špecifikácie,

— kópia Osvedčenia oprávnenej právnickej osoby k typovým skúškam a bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia elektrického v zmysle §14 od. 1 písm. d) zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov,

— kópia dokladu o inhibovanom oleji - Karta bezpečnostných údajov podľa § 27 v zmysle Zákona č.163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch,

— kópia dokladu o neprítomnosti DBDS (korozívna síra) v transformátorovom oleji, (umožňuje sa predložiť aj v anglickom jazyku)

— kópia dokladu o neprítomnosti PCB v transformátorovom oleji, (umožňuje sa predložiť aj v anglickom jazyku)

— V prípade použitia iného oleja ako ITO 100 hodnoverný doklad z nezávislej kreditovanej skúšobne o jeho plnej miešateľnosti s ITO 100, (umožňuje sa predložiť aj v anglickom jazyku)

— Certifikát systému riadenia kvality výrobcu alebo potvrdenie vykonania opatrení na zabezpečenie kvality, (umožňuje sa predložiť aj v anglickom jazyku),

— základné parametre transformátora,

— technický popis transformátora,

— rozmerový nákres transformátora,

— Katalógové listy VVN a VN priechodiek a konektorov, ventilátorov, prepínača odbočiek a požadovaného prístrojového vybavenia v zmysle požiadaviek bodov 3.2.2, 3.2.3 a 3.2.6 Technickej špecifikácie v prílohe Kúpnej zmluvy (umožňuje sa predložiť aj v anglickom jazyku)

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio relativo al coste - Nombre: Celková cena v EUR bez DPH / Ponderación: 97
Criterio relativo al coste - Nombre: Riešenie rozmiestnenia prvkov na transformátore / Ponderación: 3
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 358 000.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 18/12/2020
Fin: 15/10/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

V prípade rovnosti kritéria na vyhodnotenie ponúk (teda celkového počtu bodov) rozhodujú o umiestnení (poradí) uchádzačov pomocné vyhodnocovacie kritériá v poradí:

— jednotlivé hodnotiace položky podľa poradia,

— hladina hluku (podľa prílohy č. 1 tech. špecifikácie)

— straty celkové (podľa bodu 3.1 tech. špecifikácie)

— hmotnosť oleja (podľa bodu 3.1 tech. špecifikácie)

Pozn. k II.2.7):

Výsledkom tohto verejného obstarávania je Kúpna zmluva, ktorej predmetom je dodávka tovaru v 41. týždni roku 2021

Pozn. k II.2.6):

Obstarávateľ sa rozhodol postupovať metódou verejnej súťaže aj napriek nižšej predpokladanej hodnote.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

A) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e), že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 pís. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

B) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f), že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

C) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. g), že sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

D) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. h), že sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

E) Uchádzač/záujemca zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Nepožaduje sa

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti:

A) Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a).Uvedenú podmienku účasti preukazuje uchádzač/záujemca predložením zoznamu dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Minimálna úroveň požadovaná obstarávateľom podľa bodu A)

Minimálna požadovaná úroveň štandardu:

Zo zoznamu dodávok tovaru musí vyplývať, že záujemca v relevantnom období dodal tovar rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky v počte min. 1 ks.

III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Obstarávateľ zábezpeku nevyžaduje

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov Východoslovenská distribučná, a.s. Fakturácia sa bude vykonávať podľa platobných podmienok tak, ako je to uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

V prípade, že je uchádzačom skupina hospodárskych subjektov, takýto uchádzač je povinný predložiť doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o nominovaní vedúceho člena oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti s touto zákazkou. V prípade, ak bude ponuka skupiny uchádzačov vyhodnotená ako úspešná, táto skupina bude povinná vytvoriť združenie osôb podľa relevantných ustanovení súkromného práva. Z dokumentácie preukazujúcej vznik združenia (resp. inej zákonnej formy spolupráce fyzických alebo právnických osôb) musí byť jasné a zrejmé, ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude na plnení podieľať a skutočnosť, že všetci členovia združenia ručia za záväzky združenia spoločne a nerozdielne.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Uchádzač je povinný najneskôr do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy predložiť kupujúcemu:

— schému zapojenia ovládacej skrine (v .pdf a v RUPLAN-e)

— rozmerový / pokladový nákres transformátora s uvedením max. vzdialenosti medzi zdvihacími plôškami, a vzdialenosti zdvíhacích plôšok od osi transformátora

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 23/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Eslovaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 31/01/2021
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 23/10/2020
Hora local: 10:30
Lugar:

Otváranie ponúk je verejné. Obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk na adrese obstarávateľa uvedenej v bode I.1.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Na otváraní ponúk sa za uchádzača môže zúčastniť štatutárny zástupca uchádzača alebo iná uchádzačom poverená/splnomocnená osoba. Uchádzač sa na otváraní ponúk preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom systému Eranet dostupného na https://vsds.eranet.sk. Viac ohľadom komunikácie je uvedené v súťažných podkladoch.

2. Pre záujemcov a uchádzačov bude kontaktná osoba k dispozícií v pracovných dňoch v čase od 9.00 hod. do14.00 hod.na adrese: Mlynská č. 31, 042 91 Košice, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

3. Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk.

4. Ponuka a ďalšie doklady, vyhlásenia, potvrdenia a dokumenty vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku alebo českom jazyku, pokiaľ nie je určené inak.

5. Vysvetlenie SP prebieha prostredníctvom systému Eranet. Odporúčaná lehota na vysvetlenie je najneskôr do 12. októbra 2020. Vysvetlenia budú uverejnené na profile obstarávateľa. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie sa bude považovať za doručenú okamihom uverejnenia na profile obstarávateľa najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že o ne požiadali v lehote určenej vyššie. Vysvetlenia budú uverejnené na profile obstarávateľa.

Viac ohľadom komunikácie je uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia/uchádzači sú povinní sa oboznámiť s danými informáciami a zohľadniť ich pri predkladaní ponúk.

6. Úspešný uchádzač, jeho subdodávatelia podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní je povinný na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie rámcovej dohody byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, v súlade so zákonom 315/2016 Z. z.

7. Obstarávateľ si vyhradzuje právo možnosti zrušiť použitý postup zadávanie zákazky podľa § 57 zákona a ak ponuky budú neregulárne alebo inak neprijateľné, prípadne ak presiahnu finančnú čiastku určenú obstarávateľom na predmet zákazky.

8. Obstarávateľ si vyhradzuje právo primerane predĺžiť lehotu viazanosti ponúk a o tejto skutočnosti informuje všetkých uchádzačov.

9. Obstarávateľ odporúča záujemcom priebežne sledovať profil obstarávateľa (odkaz uvedený v bode I. výzvy),na ktorom obstarávateľ bude uverejňovať všetky dôležité informácie a dokumenty v súlade so zákonom v rámci tohto verejného obstarávania.

10. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú uchádzači obstarávateľovi podľa § 55 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným obstarávateľom.

11. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

12. Obstarávateľ vyhodnotí ponuky v súlade s §66 ods. 7 a §55 ods. 1, t.j. vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční až po vyhodnotení ponúk podľa §53 u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10
Localidad: Bratislava
Código postal: 821 09
País: Eslovaquia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020