Suministros - 452300-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Wroclaw: Indumentaria de trabajo

2020/S 187-452300

Anuncio de licitación – sectores especiales

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu
Dirección postal: ul. Bolesława Prusa 75–79
Localidad: Wrocław
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Código postal: 50-316
País: Polonia
Persona de contacto: Dział Zamówień
Correo electrónico: przetarg@mpk.wroc.pl
Teléfono: +48 713250818
Fax: +48 713250802
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.mpk.wroc.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://mpk-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
La comunicación electrónica exige que se utilicen herramientas y dispositivos no disponibles de forma general. Es posible acceder de forma libre, directa, completa y gratuita a estas herramientas y dispositivos, en: https://mpk-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.6)Principal actividad
Servicios de ferrocarriles urbanos, tranvías, trolebuses o autobuses

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Sukcesywne dostawy odzieży służbowej dla pracowników ruchu i zaplecza technicznego MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu

Número de referencia: KU.241/pn65_2020/WW
II.1.2)Código CPV principal
18110000 Indumentaria de trabajo
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odzieży służbowej dla pracowników ruchu i zaplecza technicznego MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu, w podziale na 2 (dwa) zadania, tj.:

1) zadanie nr 1: „Dostawy koszul”;

2) zadanie nr 2: „Dostawy drobnej odzieży roboczej”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zawiera:

1) Wzór umowy (WU – część II SIWZ);

2) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ – część III SIWZ);

— które stanowią integralną część SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 1: „Dostawy koszul”

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
18110000 Indumentaria de trabajo
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wrocław.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odzieży służbowej dla pracowników ruchu i zaplecza technicznego MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu, w odniesieniu do zadania nr 1: „Dostawy koszul”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zawiera:

1) Wzór umowy (WU – część II SIWZ);

2) Opis przedmiotu zamówienia (część III SIWZ);

— które stanowią integralną część SIWZ

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Skrócony termin dostawy / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/11/2022
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Planowane jest wznowienie zamówienia w III kwartale 2022 r.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający, w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia dokumentów, wskazanych w pkt 11.2. ppkt 3 lit. a–c IDW.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 2: „Dostawy drobnej odzieży roboczej”

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
18130000 Ropa para trabajos especiales
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wrocław.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odzieży służbowej dla pracowników ruchu i zaplecza technicznego MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu, w odniesieniu do zadania nr 2: „Dostawy drobnej odzieży roboczej”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zawiera:

1) Wzór umowy (WU – część II SIWZ);

2) Opis przedmiotu zamówienia (część III SIWZ);

— które stanowią integralną część SIWZ

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Skrócony termin dostawy / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/11/2022
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Planowane jest wznowienia zamówienia w III kwartale 2022 r.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający, w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia dokumentów, wskazanych w pkt 11.2. ppkt 3 lit. a oraz d–e IDW.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje dostawie odzieży służbowej lub odzieży roboczej lub odzieży ochronnej o wartości nie mniejszej niż:

a) dla zadania nr 1: „Dostawy koszul” – w wysokości 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100);

b) dla zadania nr 2: „Dostawy drobnej odzieży roboczej” – w wysokości 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).

Uwaga: dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Warunek zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Dodatkowo Wykonawca, którego oferta będzie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia wykazu dostaw, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzających, że Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje dostawy odzieży służbowej lub odzieży roboczej lub odzieży ochronnej o wartości nie mniejszej niż:

a) dla zadania nr 1: „Dostawy koszul” – w wysokości 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100);

b) dla zadania nr 2: „Dostawy drobnej odzieży roboczej” – w wysokości 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100),

— wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – wykaz dostaw winien zostać sporządzony zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do IDW.

III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
Lista y breve descripción de las normas y criterios:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4. W celu wstępnego wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty (w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego) oświadczenia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Przed udzieleniem zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych przez Zamawiającego w pkt 11.2 Instrukcji dla Wykonawców (IDW – część I SIWZ).

III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:

1) dla zadania nr 1: 12.000,00 PLN;

2) dla zadania nr 2: 2.500,00 PLN;

— do upływu terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz. 299).

Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek Zamawiającego – MPK Wrocław Sp. z o.o., PKO Bank Polski S.A., nr: 58 1020 5226 0000 6902 0336 1680 wraz z dopiskiem „Wadium: KU.241/pn65_2020/WW”.

Szczegółowe wymagania dotyczące wnoszenia wadium zostały określone w pkt 13 Instrukcji dla Wykonawców (IDW – część I SIWZ).

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

Informacje na temat rozliczeń między Wykonawcą a Zamawiającym zostały określone w SIWZ (wzór umowy stanowiący część II SIWZ).

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w takim przypadku do oferty należy złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy zostały określone we Wzorze umowy stanowiącym część II SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 29/10/2020
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 29/10/2020
Hora local: 09:30
Lugar:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu, ul. Bolesława Prusa 75-79, 50-316 Wrocław, POLSKA, sala konferencyjna (parter) za pośrednictwem Platformy przetargowej MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

W przypadku, gdy w dniu otwarcia ofert będzie występować zagrożenie epidemiczne, to z uwagi na przeciwdziałanie COVID-19 otwarcie ofert będzie transmitowane on-line. Adres internetowy transmisji zostanie podany na stronie internetowej Zamawiającego przed planowanym terminem otwarcia ofert.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

III kwartał 2022 r.

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

Całość dokumentacji zamówienia została zamieszczona na Platformie przetargowej Zamawiającego: https://mpk-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przysyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Założenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020