Suministros - 452302-2020

25/09/2020    S187

Chequia-Praga: Locomotoras de ferrocarril y de tranvía, material móvil y sus partes

2020/S 187-452302

Anuncio de licitación – sectores especiales

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: České dráhy, a.s.
Número de identificación fiscal: 70994226
Dirección postal: Nábřeží L. Svobody 1222/12
Localidad: Praha 1
Código NUTS: CZ01 Praha
Código postal: 110 15
País: Chequia
Persona de contacto: Ing. Martin Stejskal
Correo electrónico: StejskalM@gr.cd.cz
Teléfono: +420 724049035
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.cd.cz
Dirección del perfil de comprador: https://www.tenderarena.cz/profily/CD
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.tenderarena.cz/profily/CD
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://www.tenderarena.cz/profily/CD
I.6)Principal actividad
Servicios de transporte ferroviario

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rámcová dohoda na dodávky brzdových kotoučů

II.1.2)Código CPV principal
34600000 Locomotoras de ferrocarril y de tranvía, material móvil y sus partes
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, na jejímž základě budou jedinému vybranému dodavateli v každé části postupem vymezeným v rámcové dohodě zadány jednotlivé veřejné zakázky na dodávku brzdových kotoučů pro železniční kolejová vozidla zadavatele, podle jednotlivých částí veřejné zakázky do odběrného místa zadavatele ZC Česká Třebová, pro období 36 měsíců následujících od uzavření rámcové dohody.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 128 838 600.00 CZK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para número máximo de lotes: 2
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dodávky brzdových kotoučů - 1. část

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34600000 Locomotoras de ferrocarril y de tranvía, material móvil y sus partes
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ053 Pardubický kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Česká Třebová

II.2.4)Descripción del contrato:

Kotouč brzdový dělený OD590/322/110 TSK 0 268-12x13 K-1-14-56-00

Kotouč brzdový dělený OD610/322/110 TSK 0 268-12x13 K-1-13-32-00

Kotouč brzdový KZ720/328/52/135 VSK 0 673 K-1-15-26-00

Kotouč brzdový KZ720/340/52/135 VSK 0 673 K-1-12-04-00

Kotouč brzdový OZ590/322/110/150 TSK 0 (Dx=187 +0,5) K-1-14-55-00

Kotouč brzdový OZ590/322/110/150 TSK 0 (Dx=193H6) K-1-14-55-00

Kotouč brzdový OZ610/322/110/150 TSK 0 (Dx =193) K-1-13-16-00

Kotouč brzdový OZ610/322/110/150 TSK 0 (Dx=187) K-1-13-16-00

Kotouč brzdový OZ610/322/110/150 TSK 0 (Dx=195) K-1-13-16-00

Kotouč brzdový OZ640/347/110/150 TSK 0 (Dx=180) K-1-11-01-00

Kotouč brzdový OZ640/347/110/150 TSK 0 Dx (Dx=186H6) K-1-11-01-00

Kotouč brzdový OZ640/364/80/150 INP 0 Dx (Dx=193 H6) K-1-11-43-00

Kotouč brzdový OZ640/364/80/150 INP 0 Dx (Dx=195 H6) K-1-11-43-00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 87 483 000.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zadavatel si v souladu s § 170 ZZVZ vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, a to až do okamžiku podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem. Předpokládané hodnoty uvedeny v CZK jen pro účel zveřejnění ve VVZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dodávky brzdových kotoučů - 2. část

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34600000 Locomotoras de ferrocarril y de tranvía, material móvil y sus partes
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ053 Pardubický kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Česká Třebová

II.2.4)Descripción del contrato:

Kotouč brzdový 640x110 C60060/1 II18584/1930

Kotouč brzdový 640x110 C60060/1 II18584/1950

Kotouč brzdový bez náboje II67601/2

Kotouč brzdový dělený W550B110PGGP II30932/1, C63000/1

Kotouč brzdový II62741/1930

Kotouč brzdový II62741/1950

Kotouč brzdový 610/322x110-22P, B76032/1, I85971/1800

Kotouč brzdový kompletní včetně spojovacího materiálu II80538/1

Kotouč brzdový nedělený včetně náboje W550B110PGUP II16218/1780, C56044/1

Kotouč brzdový včetně náboje II19132/1930

Kotouč brzdový včetně náboje II19132/1950

Kotouč brzdový včetně náboje W550B110PSUP II67195/1780

Kotouč brzdový včetně náboje průměr nalisování 194 mm II35071/1940

Kotouč brzdový včetně náboje průměr nalisování 196 mm II35071/1960

Kotouč brzdový včetně náboje nalisování D=188 mm II35071/1880N

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 41 355 600.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zadavatel si v souladu s § 170 ZZVZ vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, a to až do okamžiku podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ prokáže dodavatel, který předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Dodavatel předloží seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení s uvedením jejich ceny, doby jejich poskytnutí a identifikaci objednatele.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Část veřejné zakázky č. 1: Dodávky brzdových kotoučů - 1. část:

Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech realizoval dodávky brzdových kotoučů pro železniční kolejová vozidla ve výši nejméně 825 000 EUR bez DPH (nebo ekvivalentu v jiné měně).

Část veřejné zakázky č. 2: Dodávky brzdových kotoučů - 2. část:

Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech realizoval dodávky brzdových kotoučů pro železniční kolejová vozidla ve výši nejméně 390 000 EUR bez DPH (nebo ekvivalentu v jiné měně).

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

Obchodní, platební a sankční podmínky jsou obsaženy v závazném vzoru rámcové dohody, který tvoří přílohu zadávací dokumentace a účastník je povinen je dodržet v rámci své nabídky.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 03/11/2020
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Checo
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 03/11/2020
Hora local: 09:00
Lugar:

Sídlo zadavatele

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné. Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 ZZVZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Nabídky musejí být účastníky podány ve lhůtě stanovené zadavatelem v souladu s § 107 odst. 1 ZZVZ pouze v elektronické podobě a to do 3.11.2020 do 9:00 hod. V souladu s § 96 odst. 1 ZZVZ uveřejňuje zadavatel zadávací dokumentaci na profilu zadavatele, a to ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek nejméně do konce lhůty pro podání nabídek. Zadávací dokumentace je na profilu zadavatele (odkaz na profil zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/CD) uveřejněna v plném rozsahu, z tohoto důvodu zadavatel neposkytuje žádnou část zadávací dokumentace postupem podle § 96 odst. 2 ZZVZ. Zadavatel si vyhrazuje právo podle § 170 ZZVZ zrušit zadávací řízení i bez naplnění důvodů v § 127 ZZVZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020