TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Varer - 452308-2022

19/08/2022    S159

Danmark-Brabrand: Maskiner til minedrift, stenbrydning samt bygge- og anlæg

2022/S 159-452308

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kredsløb Genbrug P/S
CVR-nummer: 40831959
Postadresse: Karen Blixens Boulevard 7
By: Brabrand
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8220
Land: Danmark
Kontaktperson: Jonas Aamøe Laursen
E-mail: joaal@kredslob.dk
Telefon: +45 41857297
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.kredslob.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6a3fe6e2-7f48-478e-9582-271e7ac33209/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6a3fe6e2-7f48-478e-9582-271e7ac33209/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6a3fe6e2-7f48-478e-9582-271e7ac33209/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

EU-udbud vedr. levering af gummihjulslæsser til Kredsløb Genbrug A/S, Cirkulære Råstoffer, Ølstedvej 24 Lisbjerg

II.1.2)Hoved-CPV-kode
43000000 Maskiner til minedrift, stenbrydning samt bygge- og anlæg
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter levering af én (1) gummihjulslæsser til Kredsløb Genbrug A/S, Cirkulære Råstoffer, Ølstedvej 24 Lisbjerg.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 601 944.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
43260000 Gravemaskiner, gravkøer og gummigeder samt maskiner til udvindingsindustrien
43200000 Jordflytnings- og gravemaskiner samt dele dertil
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter levering af én (1) gummihjulslæsser til Kredsløb Genbrug A/S, Cirkulære Råstoffer, Ølstedvej 24 Lisbjerg.

For en nærmere beskrivelse af udbuddets omfang henvises til udbudsbetingelsernes afsnit 3 (”Udbuddets genstand”) samt bilag 3 (”Kravspecifikation”).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsmiljø / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 700 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 31/03/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

• Serviceaftale (7-årig). Inkl. alle sliddele, filter og al olie til alle serviceeftersyn og lovpligtighovedeftersyn. Dog ikke sliddele der udskiftes som følge af skader.

• Service aftale (7-årig). Inkl. Al olie, filter til alle serviceeftersyn og lovpligtighovedeftersyn, ekskl. sliddele.

• Højtipskovl med påsvejst skær, 3,5 - 4,5 m3

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver bedes i ESPD angive nedenstående nøgletal for de seneste 2 afsluttede regnskabsår, afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed.

Kredsløb Genbrug accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som

• Har en positiv egenkapital

• Har en soliditetsgrad på minimum 15%

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver i hvert af de senest 2 afsluttede regnskabsår har haft en positiv egenkapital samt en soliditetsgrad på 15 %.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver i hvert af de senest 2 afsluttede regnskabsår har haft en positiv egenkapital samt en soliditetsgrad på 15 %.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Kredsløb Genbrug accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som:

• I ESPD angiver referencer for de betydeligste lignende leveringer af gummihjuls-læssere inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen. Der skal angives mini-mum 1 og maksimalt 5 referencer.

I ESPD, angives dato for referencens leveringsdato i datofeltet. Ligeledes bedes angivet en beskrivelse af referencen samt angivelse af kontaktperson. I ESPD, angi-ves dato for referencens leveringsdato i datofeltet.

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver minimum har 1 lignende reference.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver minimum har 1 lignende reference.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/09/2022
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/09/2022
Tidspunkt: 14:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Det vil ikke være muligt at overvære åbningen af bud, men tilbudte priser vil blive oplyst i forbindelse med tildelingsmeddelelsen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
By: Viborg
Land: Danmark
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/08/2022