Suministros - 452310-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Partes de ventiladores

2020/S 187-452310

Anuncio de licitación – sectores especiales

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: PGE Energia Ciepła S.A.
Número de identificación fiscal: KRS: 0000013479
Dirección postal: Budynek Skylight, XII p. przy ul. Złotej 59
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-120
País: Polonia
Persona de contacto: Adam Radzikowski
Correo electrónico: adam.radzikowski@gkpge.pl
Teléfono: +48 126209597
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.pgeenergiaciepla.pl
Dirección del perfil de comprador: https://swpp2.gkpge.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: ZEW Kogeneracja S.A.
Número de identificación fiscal: KRS: 0000001010
Dirección postal: ul. Łowiecka 24
Localidad: Wrocław
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Código postal: 50-220
País: Polonia
Persona de contacto: Adam Radzikowski
Correo electrónico: adam.radzikowski@gkpge.pl
Teléfono: +48 126209597
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.pgeenergiaciepla.pl
Dirección del perfil de comprador: https://swpp2.gkpge.pl
I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://swpp2.gkpge.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://www.swpp2.gkpge.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Electricidad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Sukcesywne dostawy części zamiennych do wentylatorów dla Spółek Grupy PGE Energia Ciepła S.A.

Número de referencia: POST/PEC/PEC/ZCI/01490/2020
II.1.2)Código CPV principal
42522100 Partes de ventiladores
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Celem zadania jest zabezpieczenie dostaw części zamiennych do wentylatorów w celu utrzymania wentylatorów w stanie technicznym koniecznym do osiągniecia nominalnych parametrów pracy kotłów w wybranych zakładach Linii Ciepłowniczej PGE Energia Ciepła S.A.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawy dla PGE Energia Ciepła S.A.; Oddział nr 1 w Krakowie

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
42522100 Partes de ventiladores
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

PGE Energia Ciepła S.A.; Oddział nr 1 w Krakowie – 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 1; numer zakładu: 3010;

II.2.4)Descripción del contrato:

Zakres dostaw objętych opisem przedmiotu zamówienia dla niniejszej części dotyczy wentylatorów zainstalowanych na kotłowni kotłów parowych OP-380 K1/K2, OP-430 K3/K4, kotła wodnego WP-120 KW5

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 28/02/2021
Fin: 31/12/2024
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawy dla PGE Energia Ciepła S.A.; Oddział Wybrzeże

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
42522100 Partes de ventiladores
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL633 Trójmiejski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

1. Elektrociepłownia Gdańska EC2 – 80-555 Gdańsk, ul. Wiślna 6; numer zakładu: 3020

2. Elektrociepłownia Gdyńska EC3 – 81-036 Gdynia, ul. Pucka 118; numer zakładu: 3021

II.2.4)Descripción del contrato:

Zakres dostaw objętych opisem przedmiotu zamówienia dla niniejszej części dotyczy wentylatorów zainstalowanych na kotłowni kotłów parowych:

— w Gdańsku: K5/K7/K9/K10, KW6, K1/KW4,

— w Gdyni: K2, K6/K7, KW5.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 28/02/2021
Fin: 31/12/2024
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawy dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
42522100 Partes de ventiladores
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL518 Wrocławski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

1. Elektrociepłownia Wrocław – 50-220 Wrocław, ul. Łowiecka 24, POLSKA

2. Elektrociepłownia Czechnica – 50-011 Siechnice, ul. Fabryczna 22, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Zakres dostaw objętych opisem przedmiotu zamówienia dla niniejszej części dotyczy wentylatorów zainstalowanych na kotłowni kotłów parowych:

— Elektrociepłownia Wrocław: K1, K2 / K3, KW3, KW5,

— Elektrociepłownia Czechnica: K1 / K3 / K4, K2.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 28/02/2021
Fin: 31/12/2024
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.

2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1–2, 8 ustawy Pzp. Wykluczenie następuje w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

3. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, zobowiązany jest do złożenia za pośrednictwem systemu zakupowego GK PGE jednolity europejski dokument zamówienia zwany dalej „JEDZ” przy czym należy go złożyć w formie elektronicznej, a plik musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów w tym potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w tym:

4.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13–14 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp (dotyczy: osób fizycznych, członków zarządu, członków rad nadzorczych, prokurentów, wspólników spółek jawnych i partnerskich, komplementariuszy w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej) aktualnych na dzień złożenia (wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

4.2. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp (informacja powinna dotyczyć podmiotów zbiorowych) wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4.3. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4.4. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub;

4.5. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

4.6. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

Część dalsza w sekcji III 1.2.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Część dalsza z sekcji III 1.1.

4.7. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

4.8. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie Zamówienia przez 2 lub więcej Wykonawców, JEDZ wskazany w pkt 3 składa osobno każdy Wykonawca.

6. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z zasobów innego podmiotu na warunkach określonych w art. 22a ustawy Pzp, JEDZ wskazany w pkt 3 składa także ten podmiot wraz z jego zobowiązaniem do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

7. Zamawiający oczekuje złożenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ ogólnego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w sekcji α w części IV JEDZ Wykonawca niewypełnianie dalszych sekcji w części IV JEDZ odnoszących się do szczegółowych warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji) określonych przez Zamawiającego.

8. W zakresie warunków dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności oraz warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych szczególnych warunków, których spełnienia wymaga od Wykonawcy.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w tym:

1.1. Wykonawcy, którzy wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dostawy części zamiennych do wentylatorów przemysłowych kotłów energetycznych zgodnie z dokumentacją producenta o wartości co najmniej 500 000,00 PLN netto (dopuszcza się sumowaniu wartości różnych dostaw zrealizowanych).

O udzielenie zamówienia mogą się starać Wykonawcy którzy spełniają powyższy warunek niezależnie od tego na ile części składają ofertę.

Uwaga:

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia:

1. wykaz dostaw, o których mowa w pkt 1.1 powyżej wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, ze wskazaniem przedmiotu, wartości, dat i miejsc wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Wykaz dostaw należy przedstawić zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:

1.1. Dla części 1 – 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);

1.2. Dla części 2 – 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);

1.3. Dla części 3 – 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

Warunki finansowe zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp: ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, a także muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp – fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów – wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Przed zawarciem umowy, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Szczegółowe wymagania dotyczące wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia określone zostały w SIWZ.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza, zostanie zawarta przez Zamawiającego umowa, zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ w terminie wynikającym z art. 94 ustawy Pzp.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 03/11/2020
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 03/11/2020
Hora local: 12:15
Lugar:

Otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu nastąpi poprzez transmisję online za pośrednictwem połączenia Skype. Szczegółowe informacje, w tym link do spotkania Skype, dostępne są za pośrednictwem systemu zakupowego GK PGE, pod adresem https://swpp2.gkpge.pl, w zakładce „Dokumenty zamówienia”.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. z art. 134 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwaną dalej „Pzp”.

2. PGE Energia Ciepła S.A. jest podmiotem upoważnionym do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie, zgodnie z art. 24aa Pzp, tzw. procedury odwróconej (tj. w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu).

4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (SIWZ) dostępna jest bezpłatnie na stronie: https://swpp2.gkpge.pl

5. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany terminów realizacji prac oraz umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

6. Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) sekcji III.1.1 pkt 4.1 i 4.2 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp;

2) sekcji III.1.1 pkt 4.3–4.5. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

7. Dokumenty, o których mowa w pkt 6 ppkt 1 i 6 ppkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 6 ppkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

8. W zakresie nie określonym w pkt 6–7 powyżej oraz w zakresie dokumentów (oraz ich formy) potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126).

9. Oferty, oświadczenia, w tym oświadczenie Wstępne, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 10a Pzp.

10. Zamawiający niniejszym informuje, iż szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych zawarte zostały w pkt 33 SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp, czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

6.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

6.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

6.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6.1 i 6.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

7.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

7.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z ... – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020