Suministros - 452311-2020

Submission deadline has been amended by:  497375-2020
25/09/2020    S187

Polonia-Szczecin: Productos químicos puros y otros productos químicos

2020/S 187-452311

Anuncio de licitación – sectores especiales

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dirección postal: ul. Logistyczna 22
Localidad: Szczecin
Código NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Código postal: 70-608
País: Polonia
Correo electrónico: przetargi@zuo.szczecin.pl
Teléfono: +48 915066200
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.zuo.szczecin.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://bip.zuo.szczecin.pl/zamowienia_publiczne_narzedna/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
La comunicación electrónica exige que se utilicen herramientas y dispositivos no disponibles de forma general. Es posible acceder de forma libre, directa, completa y gratuita a estas herramientas y dispositivos, en: https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf
I.6)Principal actividad
Otra actividad: gospodarka odpadami (produkcja energii cieplnej i elektrycznej)

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup reagentów dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie

Número de referencia: ZUO/101/021/20120
II.1.2)Código CPV principal
24900000 Productos químicos puros y otros productos químicos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zakup reagentów dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie w podziale na części.

W związku z wejściem w życie w dniu 18 października 2018 r. przepisów dotyczących elektronizacji zamówień,Zamawiający zwraca uwagę na istotne zmiany związane ze sposobem składania oferty. Do jej złożenia jest konieczne m.in. posiadanie przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz konta na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.

Przetarg nieograniczony powyżej kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania art. 24aa ustawy Pzp. Oznacza, to że Zamawiający może w pierwszej kolejności dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Woda amoniakalna

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24900000 Productos químicos puros y otros productos químicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL424 Miasto Szczecin
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wody amoniakalnej w ilości 700 Mg,

Poniżej parametry substancji:

1 Planowana ilość Mg 700

2 Wzór chemiczny - NH4OH,

3 Stan skupienia - Ciecz,

4 Barwa - Bezbarwna,

5 Zapach - charakterystyczny ostry, gryzący

6 Temperatura topnienia/krzepnięcia oC -57,5

7 Temperatura wrzenia oC +37,7

8 Rozpuszczalność w wodzie - rozpuszczalny w dowolnych proporcjach

9 pH - 11

10 Gęstość kg/m3 880-910

11 Log P(w/o) - -1,38

12 Opakowanie cysterna

13 Dostawa jednorazowa m3 do 20

14 Samochód dostawcy - Ciężarowy, autocysterna

15 Rozładunek - Po stronie dostawcy

16 Pojemność zbiornika u Zamawiającego m3 20

17 Przyłącze rozładowcze ɸ 75

18 Wahadło gazowe ɸ 50

Dowóz i rozładunek do zbiornika magazynowego u Zamawiającego. Pojemność zbiornika magazynowego 20 m3. Koszt przewozu, rozładunku i ubezpieczenia jest po stronie Dostawcy

Dostawy odbywać się będą autocysternami, wyposażonymi w przyłącze rozładowcze typu „fi 75”. Wahadłem gazowym fi 50. Autocysterny będą wyposażone w media niezbędne rozładunku Przy rozładunku Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiednich uprawnień, oraz do przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 20
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Rzeczywista ilość zamawianych reagentów w poszczególnych częściach wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Minimalna wielkość zamówienia wyniesie w każdym wypadku 70 % szacunkowych maksymalnych ilości podanych dla danej części.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Planowana data realizacji zamówienia- marzec/kwiecień 2021-do grudnia 2022.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Wodorotlenek sodu 50 % r-r

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24900000 Productos químicos puros y otros productos químicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL424 Miasto Szczecin
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wodorotlenku sodu w ilości 1550 Mg,

Poniżej parametry substancji:

1 Planowana ilość Mg 1550

2 Wzór chemiczny - NaOH

3 Nazwa chemiczna - Wodny roztwór wodorotlenku sodu

4 Zawartość wodorotlenku sodu % (m/m) 48 - 51

5 Zawartość węglanu sodu % (m/m) <= 0,5

6 Zawartość chlorku sodu % (m/m) <= 0,1

7 Zawartość żelaza jako Fe2O3 mg/kg <= 8,2

8 Zawartość siarczanu sodu mg/kg <= 50

9 Zawartość wodorotlenku sodu w suchej masie % (m/m) >= 95

10 Zawartość krzemionki mg/kg <= 30

11 Forma - ciecz

12 Kolor - bezbarwna

13 Zapach - bezwonny

14 pH - silnie alkaliczny

15 Temperatura topnienia oC 12

16 Temperatura wrzenia oC 142

17 Gęstość kg/m3 1530

18 Lepkość w 40 oC mPas 22

19 Dostawa jednorazowa Mg Około 24

20 Samochód dostawcy - Ciężarowy, autocysterna

21 Rozładunek - Po stronie dostawcy

22 Pojemność zbiornika u Zamawiającego m3 41

23 Przyłącze rozładowcze - VK80

Dowóz i rozładunek do zbiornika magazynowego (poj. 41m3) oraz paletopojemnika 1m3 (kontener IBC) u zamawiającego. Koszt przewozu, rozładunku i ubezpieczenia jest po stronie dostawcy odbywać się będą autocysternami, wyposażonymi w przyłącze rozładowcze typu vk 80 oraz media niezbędne rozładunku. Przy rozładunku Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiednich uprawnień, oraz do przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Rzeczywista ilość zamawianych reagentów w poszczególnych częściach wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Minimalna wielkość zamówienia wyniesie w każdym wypadku 70 % szacunkowych maksymalnych ilości podanych dla danej części.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Planowana data realizacji zamówienia- od stycznia 2021-do grudnia 2022.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Wodorotlenek wapnia

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24900000 Productos químicos puros y otros productos químicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL424 Miasto Szczecin
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wodorotlenku wapnia w ilości 2250 Mg,

Poniżej parametry substancji:

1 Planowana ilość Mg 2250

2 Wzór chemiczny - Ca(OH)2

3 Zawartość CaO + MgO %(m/m) >= 95,0

4 Zawartość MgO %(m/m) <= 0,6

5 Zawartość Ca(OH)2 %(m/m) >= 90,0

6 Zawartość CO2 % <= 2,0

7 Zawartość SO3 %(m/m) <= 0,1

8 Zawartość wolnej wody % <=1,8

9 Gęstość nasypowa kg/cm3 0,35 - 0,5

10 Powierzchnia właściwa (BET) m2/g Ok. 20

11 Pozostałość na sicie 0,09mm % <= 1,0

12 Pozostałość na sicie 0,063mm % <= 2,5

13 Pozostałość na sicie 0,040mm % <= 5,0

14 Pozostałość na sicie 0,010mm % <= 15,0

15 Forma - proszek

Kolor - Biały lub beżowy

16 Dostawa jednorazowa Mg 24

17 Opakowanie cysterna

18 Samochód dostawcy - Ciężarowy, autocysterna

19 Rozładunek - Po stronie dostawcy przyłącze fi75

Dowóz i rozładunek do zbiornika magazynowego u Zamawiającego. Pojemność zbiornika magazynowego 170 m3. Koszt przewozu, rozładunku i ubezpieczenia jest po stronie Dostawcy

Dostawy odbywać się będą autocysternami, wyposażonymi w przyłącze rozładowcze typu DN 75 oraz media niezbędne rozładunku. Przy rozładunku Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiednich uprawnień, oraz do przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 26
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Rzeczywista ilość zamawianych reagentów w poszczególnych częściach wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Minimalna wielkość zamówienia wyniesie w każdym wypadku 70 % szacunkowych maksymalnych ilości podanych dla danej części.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Planowana data realizacji zamówienia- od listopada 2020-do grudnia 2022.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Chlorek żelaza

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24900000 Productos químicos puros y otros productos químicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL424 Miasto Szczecin
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa chlorku żelaza w ilości 60 Mg,

Poniżej parametry substancji:

1 Planowana ilość Mg 60

2 Nazwa chemiczna - Roztwór chlorku żelaza (III)

3 Wygląd zewnętrzny - stan skupienia - ciecz

4 Kolor - ciemnobrązowy

5 Zawartość żelaza całkowitego %(m/m) 12,8 - 14,0

6 Zawartość żelaza jako Fe2+ %(m/m) <= 0,3

7 Zawartość wolnego kwasu %(m/m) <= 3,0

8 Zawartość chlorków %(m/m) 26 - 28

9 Zawartość substancji nierozpuszczalnych - <= 0,2

10 Gęstość w 20oC kg/m3 1380 - 1500

11 pH - <= 1

12 Zawartość FeCl3 %(m/m) 36-38

13 Opakowanie - paletopojemnik 1000l.

14 Dostawa jednorazowa Mg 5-6

15 Samochód dostawcy - Ciężarowy lub dostawczy

16 Rozładunek - Po stronie Zamawiającego

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 20
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Rzeczywista ilość zamawianych reagentów w poszczególnych częściach wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Minimalna wielkość zamówienia wyniesie w każdym wypadku 70 % szacunkowych maksymalnych ilości podanych dla danej części.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Planowana data realizacji zamówienia- od marzec/kwiecień 2021-do grudnia 2022.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Antyskalant RO: do zabezpieczenia membran odwróconej osmozy przed wytrącaniem osadów na bazie fosfonianów i środków dyspergujących

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24900000 Productos químicos puros y otros productos químicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL424 Miasto Szczecin
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa Antyskalantu RO: do zabezpieczenia membran odwróconej osmozy przed wytrącaniem osadów na bazie fosfonianów i środków dyspergujących w ilości 4,6 Mg,

Poniżej parametry substancji:

1 Planowana ilość Mg 4,6 Mg

2 Stan fizyczny - Ciecz, mieszanina

3 Wygląd - Przezroczysty

4 Zapach - Typowy

5 pH (1 %) - 7,36

6 Kwas etidronowy % (m/m) 2,5 - 15

7 Gęstość (20oC) g/cm3 1,067

8 Opakowanie - Beczka 200 l

9 Dostawa jednorazowa Mg 0,4-0,6

10 Samochód dostawcy - Ciężarowy lub dostawczy

11 Rozładunek - Po stronie Zamawiającego

Wykonawca zobligowany jest to dostarczenia karty technicznej produktu zawierającej m.in. informacje dot. dozowania produktu oraz do zapewniania wsparcia technicznego związanego z zastosowaniem produktu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 20
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Rzeczywista ilość zamawianych reagentów w poszczególnych częściach wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Minimalna wielkość zamówienia wyniesie w każdym wypadku 70 % szacunkowych maksymalnych ilości podanych dla danej części.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Planowana data realizacji zamówienia- od marzec/kwiecień 2021-do grudnia 2022

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Biocyd RO: do zabezpieczenia membran odwróconej osmozy przed powstawaniem życia biologicznego

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24900000 Productos químicos puros y otros productos químicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL424 Miasto Szczecin
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa Biocydu RO: do zabezpieczenia membran odwróconej osmozy przed powstawaniem życia biologicznego w ilości 3,3 Mg,

Poniżej parametry substancji:

1 Planowana ilość Mg 3,3

2 Składnik aktywny - Mieszanina: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one oraz 2-methyl-2H-isothiazol-3-one

3 Procent składnika aktywnego % 1,4 – 2,0

4 Obojętne składniki - Woda

5 Kolor - Przezroczysty do żółtawego

6 pH - 3 - 4

7 Temperatura wrzenia oC 100

8 Gęstość (20oC) g/cm3 1,025

9 Prężność par (25 oC) mbar 23

10 Opakowanie Beczka 200 l lub paletopojemnik 1m3

11 Dostawa jednorazowa Mg 1m3

12 Samochód dostawcy Ciężarowy lub dostawczy

13 Rozładunek Po stronie Zamawiającego

Wykonawca zobligowany jest to dostarczenia karty technicznej produktu zawierającej m.in. informacje dot. dozowania produktu oraz do zapewniania wsparcia technicznego związanego z zastosowaniem produktu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 20
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Rzeczywista ilość zamawianych reagentów w poszczególnych częściach wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Minimalna wielkość zamówienia wyniesie w każdym wypadku 70 % szacunkowych maksymalnych ilości podanych dla danej części.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Planowana data realizacji zamówienia- od marzec/kwiecień 2021-do grudnia 2022.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

DECHLORANT RO

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24900000 Productos químicos puros y otros productos químicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL424 Miasto Szczecin
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środka do dechloracji w celu eliminacji wolnego aktywnego chloru w uzdatnionej wodzie. Produkt ma być na bazie kwaśnego siarczynu sodu 38-40 %. Planowana ilość 15 Mg. Opakowanie beczka z tworzywa o pojemności 200L lub paletopojemnik 1m3. Rozładunek po stronie zamawiającego.

Wykonawca zobligowany jest to dostarczenia karty technicznej produktu zawierającej m.in. informacje dot. dozowania produktu oraz do zapewniania wsparcia technicznego związanego z zastosowaniem danego produktu

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 20
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Rzeczywista ilość zamawianych reagentów w poszczególnych częściach wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Minimalna wielkość zamówienia wyniesie w każdym wypadku 70 % szacunkowych maksymalnych ilości podanych dla danej części.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Planowana data realizacji zamówienia- od marzec/kwiecień 2021-do grudnia 2022.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Sól trójsodowa 15 %

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24900000 Productos químicos puros y otros productos químicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL424 Miasto Szczecin
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa soli trójsodowej 15 % w ilości 70 Mg,

Poniżej parametry substancji:

1 Planowana ilość Mg 70

2 Nazwa chemiczna Mieszanina na bazie: 1,3,5-triazyno-2,4,6(1H,3H,5H)-trition, sól trójsodowa 15 % roztwór wodny; 2,4,6-trimerkaptotriazyna, sól trójsodowa

3 Wygląd zewnętrzny - stan skupienia - ciecz

4 Kolor - bezbarwny do jasnożółty

5 Zawartość składników aktywnych %(m/m) >= 15,0

6 Gęstość w 20oC g/cm3 ok. 1,12

7 pH - ok. 12,5

8 Przewodność mS/cm Ok. 60

9 Opakowanie - paletopojemnik 1000l.

10 Dostawa jednorazowa Mg 4-6

11 Samochód dostawcy - Ciężarowy lub dostawczy

12 Rozładunek - Po stronie Zamawiającego

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 20
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Rzeczywista ilość zamawianych reagentów w poszczególnych częściach wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Minimalna wielkość zamówienia wyniesie w każdym wypadku 70 % szacunkowych maksymalnych ilości podanych dla danej części.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Planowana data realizacji zamówienia- od marzec/kwiecień 2021-do grudnia 2022.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Woda chłodnicza - biocyd 1: Biocyd nieutleniający

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24900000 Productos químicos puros y otros productos químicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL424 Miasto Szczecin
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa Wody chłodniczej - biocyd 1: Biocyd nieutleniający w ilości 2,5 Mg,

Poniżej parametry substancji:

1 Planowana ilość Mg 2,5

2 Składnik aktywny - Bronopol

3 Procent składnika aktywnego % 13-18

4 Obojętne składniki - Woda

5 Kolor - Przezroczysty

6 pH - 3,5 +/- 0,5

7 Temperatura wrzenia oC > 98

8 Gęstość (20oC) g/cm3 1,0 +/- 0,2

9 Prężność par (20oC) mbar 23

10 Opakowanie Beczka 200 l na palecie

11 Dostawa jednorazowa Mg 0,6

12 Samochód dostawcy Ciężarowy lub dostawczy

13 Rozładunek Po stronie Zamawiającego

Wykonawca zobligowany jest to dostarczenia karty technicznej produktu zawierającej m.in. informacje dot. dozowania produktu oraz do zapewniania wsparcia technicznego związanego z zastosowaniem produktu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 20
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Rzeczywista ilość zamawianych reagentów w poszczególnych częściach wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Minimalna wielkość zamówienia wyniesie w każdym wypadku 70 % szacunkowych maksymalnych ilości podanych dla danej części.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Planowana data realizacji zamówienia- od marzec/kwiecień 2021-do grudnia 2022.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Woda chłodnicza - biocyd 2: Biocyd nieutleniający

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24900000 Productos químicos puros y otros productos químicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL424 Miasto Szczecin
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wody chłodnicza - biocyd 2: Biocyd nieutleniający w ilości 2,5 Mg,

Poniżej parametry substancji:

1 Planowana ilość Mg 2,5

2 Składnik aktywny - Mieszanina: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one oraz 2-methyl-2H-isothiazol-3-one

3 Sodium Nitrate % 1 - 3

4 Procent składnika aktywnego % 1,3 – 2,3

5 Obojętne składniki - Woda

6 Kolor - Przezroczysty do żółtawego

7 pH - 3,5 +/- 0,5

8 Temperatura wrzenia oC > 98

9 Gęstość (20oC) g/cm3 1 +/- 0,1

10 Prężność par (25 oC) mbar 23

11 Lepkość dynamiczna (20oC) mPas 1,32

12 Opakowanie Beczka 200 l na palecie

13 Dostawa jednorazowa Mg 0,6

14 Samochód dostawcy Ciężarowy lub dostawczy

15 Rozładunek Po stronie Zamawiającego

Wykonawca zobligowany jest to dostarczenia karty technicznej produktu zawierającej m.in. informacje dot. dozowania produktu oraz do zapewniania wsparcia technicznego związanego z zastosowaniem produktu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 20
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Rzeczywista ilość zamawianych reagentów w poszczególnych częściach wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Minimalna wielkość zamówienia wyniesie w każdym wypadku 70 % szacunkowych maksymalnych ilości podanych dla danej części.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Planowana data realizacji zamówienia- od marzec/kwiecień 2021-do grudnia 2022.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Woda chłodnicza - Inhibitor korozji i antyskalant o neutralnym pH do układu chłodniczego na bazie fosfonianów i polimerów dyspergujących

Lote nº: 11
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24900000 Productos químicos puros y otros productos químicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL424 Miasto Szczecin
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa woda chłodnicza - Inhibitor korozji i antyskalant o neutralnym pH do układu chłodniczego na bazie fosfonianów i polimerów dyspergujących w ilości 7 Mg,

Poniżej parametry substancji:

1 Planowana ilość Mg 7

2 Stan fizyczny - Ciecz, mieszanina

3 Wygląd - Przezroczysty do mętno żółty

4 Zapach - Typowy

5 pH 100 % - 7,0 ± 0,1

6 Kwas 2-fosfonobutano-1,2,4-trikarboksylowy % (m/m) 5 - 25

7 Chlorek cynku % (m/m) 1 - 5

8 Gęstość (20oC) g/cm3 1,11

9 Temperatura topnienia oC 0

10 Temperatura wrzenia oC > 100

11 Opakowanie - Beczka 200 l

12 Dostawa jednorazowa Mg 0,6-0,8

13 Samochód dostawcy - Ciężarowy lub dostawczy

14 Rozładunek - Po stronie Zamawiającego

Wykonawca zobligowany jest to dostarczenia karty technicznej produktu zawierającej m.in. informacje dot. dozowania produktu oraz do zapewniania wsparcia technicznego związanego z zastosowaniem produktu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 20
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Rzeczywista ilość zamawianych reagentów w poszczególnych częściach wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Minimalna wielkość zamówienia wyniesie w każdym wypadku 70 % szacunkowych maksymalnych ilości podanych dla danej części.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Planowana data realizacji zamówienia- od marzec/kwiecień 2021-do grudnia 2022.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Podchloryn sodowy 15 %

Lote nº: 12
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24900000 Productos químicos puros y otros productos químicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL424 Miasto Szczecin
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa podchlorynu sodowego w ilości 45 Mg,

Poniżej parametry substancji:

1 Planowana ilość Mg 45

2 Wzór chemiczny - NaOCl

3 Forma - ciecz

4 Barwa - żółta

5 Zapach - ostry, chloru

6 Temperatura topnienia/krzepnięcia oC -28,9

7 Temperatura wrzenia oC rozkład przed osiągnięciem temperatury wrzenia

8 Właściwości utleniające - silny utleniacz

9 Gęstość w 20 oC kg/m3 1200

10 Prężność par w 20 oC kPa 2,5

11 Gęstość par g/L 3,2

12 Dynamiczny współczynnik lepkości w 20 oC mPas 6,4

13 Rozpuszczalność - w wodzie bez ograniczeń

14 Dostawa jednorazowa Mg 1-3

15 Opakowanie l paletopojemnik 1000l.

16 Samochód dostawcy - Ciężarowy lub dostawczy

17 Rozładunek - Po stronie Zamawiającego

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 20
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Rzeczywista ilość zamawianych reagentów w poszczególnych częściach wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Minimalna wielkość zamówienia wyniesie w każdym wypadku 70 % szacunkowych maksymalnych ilości podanych dla danej części.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Planowana data realizacji zamówienia- od marzec/kwiecień 2021-do grudnia 2022.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Woda kotłowa: Preparat do korekcji parametrów wody kotłowej na bazie amin alkalizujących, amin filmujących oraz polimerów dyspergujących

Lote nº: 13
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24900000 Productos químicos puros y otros productos químicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL424 Miasto Szczecin
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wody kotłowej: Preparatu do korekcji parametrów wody kotłowej na bazie amin alkalizujących, amin filmujących oraz polimerów dyspergujących w ilości 5 Mg,

Poniżej parametry substancji:

1 Planowana ilość Mg 5

2 Stan fizyczny - Ciecz, mieszanina

3 Wygląd - Bezbarwny do jasnożółty

4 Zapach - Aminowy

5 Monoetanoloamina % (m/m) 10 - 30

6 Metoksypropyloamina % (m/m) 5 - 30

7 Cykloheksyloamina % (m/m) 5 - 30

8 (Z)-N-9-oktadecenylopropano-1,3-diamina % (m/m) 1 - 10

9 Lepkość (20oC) cst 14,8

10 pH (1 %) - 11,96

11 Gęstość (20oC) g/cm3 1,017

12 Temperatura topnienia oC -13

13 Temperatura wrzenia oC 100

14 Opakowanie - Beczka 200 l

15 Dostawa jednorazowa Mg 0,6-0,8

16 Samochód dostawcy - Ciężarowy lub dostawczy

17 Rozładunek - Po stronie Zamawiającego

Wykonawca przeprowadzi kompletny proces wdrożenia nowego preparatu chemicznego do układu technologicznego, do momentu ustalenia stałych i prawidłowych ilości dawkowania produktu przy użyciu pomp dozujących. Wraz z dostawą preparatu chemicznego Zamawiający wymaga przeprowadzenia okresowych (co najmniej 1 x miesiąc) badań stężenia amin filmujących w następujących miejscach: woda zasilająca, woda kotłowa, kondensat. Wykonawca zobowiązany jest do zapewniania wsparcia technicznego związanego z zastosowaniem produktu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 20
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Rzeczywista ilość zamawianych reagentów w poszczególnych częściach wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Minimalna wielkość zamówienia wyniesie w każdym wypadku 70 % szacunkowych maksymalnych ilości podanych dla danej części.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Planowana data realizacji zamówienia- od marzec/kwiecień 2021-do grudnia 2022.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Korektor pH kondensatu – mieszanina amin z grupy alkanoamin (EA i MOPA) mająca za zadanie neutralizuję kwaśnych gazów – buforująca pH w wodzie zasilającej, parze i kondensacie

Lote nº: 14
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24900000 Productos químicos puros y otros productos químicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL424 Miasto Szczecin
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa korektora pH kondensatu w ilości 1,4 Mg,

Poniżej parametry substancji:

1 Planowana ilość Mg 1,4

2 STAN FIZYCZNY - Ciecz, mieszanina

3 WYGŁĄD - Kolor jasnożółty

4 Zapach - Aminowy

5 Monoetanoloamina % 30-<50

6 Metoksypropyloamina % 10-<20

7 Lepkość przy 20oC cst 11,3

8 pH 10,8 – 11,2

9 Temperatura płynnośći oC -34

10 Temperatura wrzenia oC > 93

11 Opakowanie - Beczka 200 l

12 Dostawa jednorazowa Mg 0,5

13 Samochód dostawcy - Ciężarowy lub dostawczy

14 Rozładunek - Po stronie Zamawiającego

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 26
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Rzeczywista ilość zamawianych reagentów w poszczególnych częściach wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Minimalna wielkość zamówienia wyniesie w każdym wypadku 70 % szacunkowych maksymalnych ilości podanych dla danej części.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Planowana data realizacji zamówienia- od grudnia 2020-do grudnia 2022.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Obieg ciepłowniczy - preparat do korekcji parametrów wody ciepłowniczej na bazie polifosforanów, fosfonianów, środka odtleniającego oraz polimerów dyspergujących

Lote nº: 15
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24900000 Productos químicos puros y otros productos químicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL424 Miasto Szczecin
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa preparatu do korekcji parametrów wody ciepłowniczej na bazie polifosforanów, fosfonianów, środka odtleniającego oraz polimerów dyspergujących w ilości 2 Mg,

Poniżej parametry substancji:

1 Planowana ilość Mg 2

2 Stan fizyczny - Ciecz, mieszanina

3 Wygląd - Przezroczysty do mętno żółty

4 Zapach - Typowy

5 pH - 13,10

6 Gęstość (20oC) g/cm3 1,19

7 Lepkość (20oC) mps 19

8 Temperatura topnienia oC - 4

9 Temperatura wrzenia oC > 98

10 Opakowanie - Beczka 200 l

11 Dostawa jednorazowa Mg 0,4-0,8

12 Samochód dostawcy - Ciężarowy lub dostawczy

13 Rozładunek - Po stronie Zamawiającego

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Rzeczywista ilość zamawianych reagentów w poszczególnych częściach wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Minimalna wielkość zamówienia wyniesie w każdym wypadku 70 % szacunkowych maksymalnych ilości podanych dla danej części.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Planowana data realizacji zamówienia- od grudnia 2020-do grudnia 2022.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Kwas solny techniczny 25 - 28 %

Lote nº: 16
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24900000 Productos químicos puros y otros productos químicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL424 Miasto Szczecin
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa Kwas solny techniczny 25 - 28 % w ilości 55 Mg,

Poniżej parametry substancji:

1 Planowana ilość Mg 55

2 Nazwa chemiczna - Kwas chlorowodorowy

3 Wygląd zewnętrzny - stan skupienia - ciecz

4 Kolor - bezbarwny do jasnożółty (wg PN-C-84046:1991

5 Zawartość chlorowodoru %(m/m) >= 31 (wg PN-C-84046:1991)

6 Zawartość żelaza ppm <= 5 (wg Spektrofotometria PN-81/C-84046:1991)

7 Zawartość aromatycznych związków organicznych ppm <= 1,0 (wg Chromatografia

8 Zawartość alifatycznych związków organicznych ppm <= 2,5 (wg Chromatografia gazowa (GC-ECD))

9 Gęstość w 20oC g/cm3 (wg PN-C-84046:1991)

10 Zawartość substancji utleniających ppm <= 50 (wg PN-C-84046:1991)

11 Opakowanie paletopojemnik 1000l.

12 Dostawa jednorazowa Mg 2-4

13 Samochód dostawcy - Ciężarowy lub dostawczy

14 Rozładunek - Po stronie Zamawiającego

Stężenie kwasu solnego musi być poniżej 30 %, żeby nie wykazywał tendencji do parowania „dymienia”.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Rzeczywista ilość zamawianych reagentów w poszczególnych częściach wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Minimalna wielkość zamówienia wyniesie w każdym wypadku 70 % szacunkowych maksymalnych ilości podanych dla danej części.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Planowana data realizacji zamówienia- od grudnia 2020-do grudnia 2022.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Węgiel aktywny aktywowany parą wodną

Lote nº: 17
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24900000 Productos químicos puros y otros productos químicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL424 Miasto Szczecin
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa węgla aktywnego aktywowanego para wodną w ilości 40 Mg,

Poniżej parametry substancji:

1 Planowana ilość Mg 40

2 Nazwa chemiczna - węgiel aktywny aktywowany parą wodną

3 Wygląd zewnętrzny - stan skupienia - proszek

4 Kolor - czarny

5 Liczba jodowa mg/g >= 800

6 Zawartość wilgoci %(m/m) <= 5

7 Liczba melasowa 850

8 Gęstość nasypowa kg/m3 400

9 Wielkość drobin D50 μm 17

10 Krytyczna temperatura zapłonu oC 270

11 Opakowanie - Paletopojemnik Zamawiającego 1000l.

12 Dostawa jednorazowa Szt. 1-3

13 Samochód dostawcy - Ciężarowy lub dostawczy

14 Rozładunek - Po stronie Zamawiającego

Dostawy w pojemnikach metalowych „Big-bag” 1000l, będącymi własnością Zamawiającego.

Załadunek do „Big-bagów”, przewóz i ubezpieczenie po stronie Dostawcy

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Rzeczywista ilość zamawianych reagentów w poszczególnych częściach wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Minimalna wielkość zamówienia wyniesie w każdym wypadku 70 % szacunkowych maksymalnych ilości podanych dla danej części.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Planowana data realizacji zamówienia- od grudnia 2020-do grudnia 2022.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie precyzuje

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie precyzuje

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie precyzuje

III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Na podstawie art. 138c ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Zamawiający odstępuje od żądania wadium.

Na podstawie art. 138c ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Zamawiający odstępuje od żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia sektorowego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w zakresie warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów odpowiednie uprawnienia muszą posiadać ci spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy będą wykonywać odpowiednią część zamówienia, do której wymagane jest posiadanie określonych uprawnień. Złożenie dokumentów potwierdzających spełnianie tego warunku jedynie przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, będzie równoznaczne z deklaracją, iż ten wykonawca będzie wykonywał część zamówienia, której wymaga dane uprawnienie. (szczegóły rozdział IXSIWZ)

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Realizacja umowy nastąpi wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści umowy w zakresie wskazanym we wzorze umowy, o którym mowa w ust. 1. Zmiany ujęte zostały w paragrafie 9. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadkach: w przypadku zmian w przepisach prawa, uchwalonych po podpisaniu umowy, a mających wpływ na sposób lub termin wykonania umowy, w przypadku konieczności zrealizowania umowy w sposób inny niż przewidziano, w przypadku wycofania z rynku reagentów, zaistnienia siły wyższej, w przypadku jeżeli inne reagenty niż wymagane w ofercie, będą tańsze lub będą powodowały zmniejszenie obciążenia środowiska lub będą bardziej wydajne, stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 12:00
Lugar:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o., ul. Logistyczna 22, 70 – 608 Szczecin, sala konferencyjna nr.201, II piętro.

Zamawiający po upływie terminu na składanie ofert udostępni w miejscu opublikowania niniejszego postępowania na stronie Zamawiającego (BIP) http://bip.zuo.szczecin.pl/zamowienia_publiczne/ link

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywanejest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

1) nie podlega wykluczeniu;

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu, zwanego „jednolitym dokumentem lub JEDZ".

4. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu

W okolicznościach, o których mowa w:

1) art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy Pzp;

2) art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy Pzp.

Za wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 133 ust. 4 ustawy Pzp.

5. Wykaz dokumentów, które należy złożyć w postępowaniu i zasady ich składania określone są w SIWZ.

6. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

7. Uwaga: ogłoszenie (formularz) w pkt. IV.2.6) wymaga podania okresu związania ofertą w miesiącach. Prawidłowy termin związania ofertą 60 dni.

8. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dokumenty wskazane w części III ogłoszenia.

2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a. informację z KRK;

b. odpis z właściwego rejestru;

c. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego

d. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS;

e. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.)

f. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

g. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

9. Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia na wezwanie w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych z SIWZ.

10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa dokumenty zgodnie z SIWZ.

11. Z uwagi na limit znaków, wykaz dokumentów, które należny złożyć w postępowaniu i szczegółowe zasady ich składania określone są w SIWZ.

12. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

13. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str.1), dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: ZUO ul. Logistyczna 22, 70-608 Szczecin, tel. 91 50 66 200. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. ZIOD można kontaktować się pod adresem mail kmodrak@zuo.szczecin.pl Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy. 2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku Postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób. 6. Odwołanie wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020