Suministros - 452313-2020

25/09/2020    S187

Bulgaria-Plovdiv: Bombas para líquidos

2020/S 187-452313

Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: „Vodosnabdyavane i kanalizatsiya“ EOOD
Número de identificación fiscal: 115010670
Dirección postal: bul. „Shesti septemvri“ No. 250
Localidad: Plovdiv
Código NUTS: BG421 Пловдив
Código postal: 4006
País: Bulgaria
Persona de contacto: inzh. Nevyana Bozhilova, inzh. Margarita Delcheva
Correo electrónico: vik_op@vik.bg
Teléfono: +359 32605945/+359 32605955
Fax: +359 32635431
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.vik.bg
Dirección del perfil de comprador: https://www.vik.bg/public-procurement/view/2020-OP-1-03-Dostavka-na-pompeni-agregati-za-piteini-i-otpadni-vodi-i-rezervni-chasti-za-pompi-s-iztekal-garantzionen-srok.html
I.6)Principal actividad
Agua

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на помпени агрегати за питейни и отпадни води и резервни части за помпи с изтекъл гаранционен срок, налични и експлоатирани от ВиК ЕООД — Пловдив

Número de referencia: ОП-1-03
II.1.2)Código CPV principal
42122100 Bombas para líquidos - DA44
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Доставка на помпени агрегати за питейни и отпадни води и резервни части за помпи с изтекъл гаранционен срок, налични и експлоатирани от ВиК ЕООД — Пловдив, периодично след заявка франко складова база на възложителя за срок от 4 (четири) години след сключване на договор с избрания изпълнител.

Възложителят ще закупува стоките, предмет на настоящата поръчка, в зависимост от своите нужди и потребности. Всеки участник в процедурата е длъжен да участва за целия обем на предмета на поръчката.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor IVA excluido: 3 000 000.00 BGN
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
42122100 Bombas para líquidos - DA44
42122220 Bombas para aguas residuales - DA44
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG421 Пловдив
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Складова база на възложителя, находяща се в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 250

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка чрез покупка на помпени агрегати за питейни и отпадни води и рез. части за помпи с изтекъл гаран. срок, налични и експлоатирани от ВиК ЕООД — Пл-в, периодично франко складова база след заявка на възложителя. Посочените в техн. спецификация номенклатурни позиции и количества са примерни и ориентировъчни, като не задължават възложителя да ги потребява в пълен обем. Количествата на стоките не могат да бъдат определени към момента, тъй като зависят от потребностите на възложителя. Видовете стоки включват едностъпални центробежни помпени агрегати в изпълнение моноблок (74 бр.) и конзолно (13 бр.); едностъпални центробежни двойновтичащи помпени агрегати (13 бр.); многостъпални хоризонтални аксиални секционни помпени агрегати (42 бр.); многостъпални вертикални помпени агрегати (103 бр.); потопяеми помпени агрегати, съответно с капсуловани (66 бр.) и пренавиваеми (ремонтируеми) електромотори (9 бр.); хидрофорни уредби (26бр.); преносими дренажни помпи (41 бр.) и други, вкл. рез. части.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Оценка на помпени агрегати — КОпа / Ponderación: 80
Criterio de calidad - Nombre: Оценка за резервните части — КОрч / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 50/90
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 043-102535
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio periódico indicativo

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: Ю-01-102
Denominación:

Доставка на помпени агрегати за питейни и отпадни води и резервни части за помпи с изтекъл гаранционен срок, налични и експлоатирани от ВиК ЕООД — Пловдив

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
17/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: „ПиМ Консултинг“ АД
Número de identificación fiscal: 105011165
Dirección postal: ул. „Босилек“ № 55А
Localidad: София
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código postal: 1434
País: Bulgaria
Correo electrónico: office@pimgroup.eu
Teléfono: +359 29614045
Fax: +359 29614005
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 3 000 000.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 3 000 000.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Посочената стойност в настоящото обявление е прогнозна, тъй като доставките ще бъдат периодични, в зависимост от нуждите и възможностите на възложителя. Информация за точната стойност на договора ще бъде изпратена съгласно разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020