Suministros - 452343-2020

25/09/2020    S187

Bulgaria-Radnevo: Productos de caucho

2020/S 187-452343

Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: „Mini Maritsa-iztok“ EAD
Número de identificación fiscal: 833017552
Dirección postal: ul. „Georgi Dimitrov“ No. 13
Localidad: Radnevo
Código NUTS: BG344 Стара Загора
Código postal: 6260
País: Bulgaria
Persona de contacto: Irena Petrova Videva
Correo electrónico: i_videva@marica-iztok.com
Teléfono: +359 41783305-4014
Fax: +359 41783363
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.marica-iztok.com/
Dirección del perfil de comprador: https://app.eop.bg/buyer/10687
I.6)Principal actividad
Prospección y extracción de carbón y otros combustibles sólidos

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на материали за вулканизация на ГТЛ

Número de referencia: 7/2020
II.1.2)Código CPV principal
19510000 Productos de caucho
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка на материали за вулканизация на ГТЛ с технически характеристики, посочени в техническа спецификация.

Предметът на обществената поръчка е разделен на 2 обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Доставка на вулканизационни материали за топли вулканизации“.

Количество: съгласно спецификация.

Обособена позиция № 2 „Доставка на ремонтни ленти“.

Количество: съгласно спецификация.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor IVA excluido: 169 766.00 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на материали за топли вулканизации.

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
19510000 Productos de caucho
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG344 Стара Загора
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

DDP складова база на възложителя — отдел „Логистика и контрол“, гр. Раднево, съгласно Инкотермс 2020

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка чрез покупка на материали за топли вулканизации: смес — каучукова, профилна, лепило за топла вулканизация и ленти за топла вулканизация. Доставката на материали за топла вулканизация се извършва по заявка на възложителя.

Срок за изпълнение на заявка: до 10 дни от датата на получаване на заявката.

Пълното описание и условия на изпълнение са съгласно техническата спецификация на обособена позиция № 1.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Прогнозната стойност на обособена позиция № 1 е 223 000,00 BGN без ДДС.

Прогнозната стойност е и максималната цена определена от възложителя. Предложени цени (обща стойност), които надхвърлят максималната цена по обособената позиция, ще бъдат отстранявани като неотговарящи на предварително обявените условия на възложи

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на ремонтни ленти.

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
19510000 Productos de caucho
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG344 Стара Загора
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

DDP складова база на възложителя — отдел „Логистика и контрол“, гр. Раднево, съгласно Инкотермс 2020

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка чрез покупка на ремонтни ленти.

Доставката на материалите ще се извършва по заявка на възложителя.

Срок за изпълнение на заявка: до 2 месеца от датата на получаване на заявката.

Пълното описание и условия на изпълнение са съгласно техническата спецификация на обособена позиция № 2.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Прогнозната стойност на обособена позиция № 2 е 40 000,00 BGN без ДДС.

Прогнозната стойност е и максималната цена определена от възложителя. Предложени цени (обща стойност), които надхвърлят максималната цена по обособената позиция, ще бъдат отстранявани като неотговарящи на предварително обявените условия на възложи

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 099-238264
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio periódico indicativo

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ТО - 266
Lote nº: 1
Denominación:

Доставка на материали за топли вулканизации

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
17/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 4
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: „Каучук“ АД
Número de identificación fiscal: 822105378
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 39, ет. 3, ап. 5
Localidad: София
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: sales@kauchuk.com
Teléfono: +359 34445128
Fax: +359 34445088
Dirección de internet: www.kauchuk.com
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 223 000.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 169 766.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

На обжалване подлежат актовете, действията и бездействията на възложителя, посочени в чл. 196 от ЗОП, като подаването на жалба е обвързано със сроковете по чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: „Мини Марица-изток“ ЕАД
Dirección postal: ул. „Георги Димитров“ № 13
Localidad: Раднево
Código postal: 6260
País: Bulgaria
Correo electrónico: ivan.nikolaev@marica-iztok.com
Teléfono: +359 41783305-4045
Fax: +359 41783363
Dirección de internet: www.marica-iztok.com
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020