Suministros - 452361-2020

25/09/2020    S187

Hrvatska-Zagreb: Električna vozila

2020/S 187-452361

Obavijest o dodjeli ugovora – sektorska nabava

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatska elektroprivreda d.d.
Nacionalni registracijski broj: 28921978587
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 37
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Sektor za nabavu
E-pošta: info_nabava@hep.hr
Telefon: +385 16322613
Telefaks: +385 16171296
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hep.hr
Adresa profila kupca: www.hep.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 46830600751
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 37
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: info_nabava@hep.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hep.hr
Adresa profila kupca: www.hep.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: HEP-Proizvodnja d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 09518585079
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 37
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: info_nabava@hep.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hep.hr
Adresa profila kupca: www.hep.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: HEP-Opskrba d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 63073332379
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 37
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: info_nabava@hep.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hep.hr
Adresa profila kupca: www.hep.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: HEP Elektra d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 43965974818
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 37
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: info_nabava@hep.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hep.hr
Adresa profila kupca: www.hep.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: HEP-Upravljanje imovinom d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 61018000704
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 37
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: info_nabava@hep.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hep.hr
Adresa profila kupca: www.hep.hr
I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
I.6)Glavna djelatnost
Električna energija

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava električnih i plug-in hibrid osobnih vozila Grupa 1- osobno električno vozilo niže srednje klase Grupa 2- osobno Plug-in hibrid vozilo srednje klase

Referentni broj: DD-V-42/20-D2
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34144900 Električna vozila
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je isporuka električnih i plug-in hibrid osobnih vozila odnosno 43 električnih osobnih vozila i 9 plug-in hibrid osobnih vozila u skladu sa Dokumentacijom o nabavi.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a) (Pristajete li na objavu? da)
Vrijednost bez PDV-a: 13 243 635.82 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 1- osobno električno vozilo niže srednje klase

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34144900 Električna vozila
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Republika Hrvatska – sukladno navedenom u DON-u.

II.2.4)Opis nabave:

Nabava osobnih električnih vozila niže srednje klase.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 90 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 2- osobno Plug-in hibrid vozilo srednje klase

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34100000 Motorna vozila
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Nabava osobnih Plug-in hibrid vozila srednje klase,

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Ukupni operativni troškovi / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 90 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 034-081282
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku periodične indikativne obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 2
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
16/09/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: LMG Autokuća d.o.o
Nacionalni registracijski broj: 41305740870
Poštanska adresa: Velikogorička 18a
Mjesto: Vukovina
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10419
Država: Hrvatska
E-pošta: damir.jagodic@mitsubishi-motors.hr
Telefon: +385 913496672
Telefaks: +385 16254090
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a) (Pristajete li na objavu? da)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 2 475 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 2 467 835.82 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju
V.2.6)Cijena plaćena u okviru prigodne kupnje

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
21/09/2020