Servicios - 452412-2020

25/09/2020    S187

Chequia-Praga: Servicios de diseño técnico para la construcción de obras de ingeniería civil

2020/S 187-452412

Anuncio de licitación – sectores especiales

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Správa železnic, státní organizace
Número de identificación fiscal: 70994234
Dirección postal: Dlážděná 1003/7
Localidad: Praha 1
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Código postal: 110 00
País: Chequia
Persona de contacto: Baštářová Helena
Correo electrónico: bastarova@spravazeleznic.cz
Teléfono: +420 724129033
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.spravazeleznic.cz
Dirección del perfil de comprador: https://zakazky.spravazeleznic.cz
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://zakazky.spravazeleznic.cz
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Nombre oficial: Správa železnic, státní organizace
Número de identificación fiscal: 70994234
Dirección postal: Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955
Localidad: Praha 9
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Código postal: 190 00
País: Chequia
Persona de contacto: Baštářová Helena
Correo electrónico: bastarova@spravazeleznic.cz
Teléfono: +420 724129033
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.spravazeleznic.cz
Dirección del perfil de comprador: https://zakazky.spravazeleznic.cz
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://zakazky.spravazeleznic.cz
I.6)Principal actividad
Servicios de transporte ferroviario

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb

II.1.2)Código CPV principal
71322000 Servicios de diseño técnico para la construcción de obras de ingeniería civil
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem díla je zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb“ a zajištění Autorského dozoru po dobu realizace stavby. Cílem díla je osobní nádraží v technickém, provozním i estetickém stavu, který je v souladu se zájmy Správy železnic, státní organizace, odpovídá nárokům moderní dopravy a naplňuje vize z dokumentu: „Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží“.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 33 587 449.00 CZK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71311230 Servicios de ingeniería ferroviaria
71317210 Servicios de consultoría en salud y seguridad
71248000 Supervisión del proyecto y documentación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Hlavní město Praha

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem díla je zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb“ a zajištění Autorského dozoru po dobu realizace stavby. Cílem díla je osobní nádraží v technickém, provozním i estetickém stavu, který je v souladu se zájmy Správy železnic, státní organizace, odpovídá nárokům moderní dopravy a naplňuje vize z dokumentu: „Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží“.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Kvalifikace a zkušenosti vybraných členů odborného personálu dodavatele / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 33 587 449.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Fond soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zadavatel požaduje k prokázání splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Předložení dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veř. zakázky. Dodavatel doloží, že má k dispozici oprávnění k podnikání pro následující činnosti:

Projektovou činnost ve výstavbě. Odborná způsobilost:

Zadavatel požaduje předložení dokladu o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. a), b), e), f) a j) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel požaduje předložení dokladu o autorizaci v rozsahu dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Podrobně uvedeno v Pokynech pro dodavatele.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
Lista y breve descripción de las normas y criterios:

Veškerá pravidla a kritéria účasti jsou uvedeny v Pokynech pro dodavatele.

III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Zadavatel v souladu s § 41 ZZVZ požaduje, aby účastníci k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 500 000 CZK (slovy: pět set tisíc korun českých).

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

Platební podmínky jsou uvedeny v čl. 10 Obchodních podmínek (příloha č. 2 Smlouvy o dílo).

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 26/10/2020
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Checo
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 26/10/2020
Hora local: 09:00
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otevírání nabídek v elektronické podobě bude probíhat v souladu se ZZVZ bez účasti veřejnosti, resp. dodavatelů.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020