Servicios - 452420-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Servicios de gestión de vertederos

2020/S 187-452420

Anuncio de licitación – sectores especiales

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: PGE Energia Ciepła S.A.
Número de identificación fiscal: KRS: 0000013479
Dirección postal: Budynek Skylight, XII p. przy ul. Złotej 59
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-120
País: Polonia
Persona de contacto: Przemysław Banach
Correo electrónico: przemyslaw_banach@gkpge.pl
Teléfono: +48 727690408
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.pgeenergiaciepla.pl
Dirección del perfil de comprador: https://swpp2.gkpge.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://swpp2.gkpge.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://swpp2.gkpge.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Electricidad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie: 190903 (osady z dekarbonizacji wody) w latach 2021–2022 dla PGE Energia Ciepła S.A., Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków

Número de referencia: POST/PEC/PEC/ZSL/01384/2020
II.1.2)Código CPV principal
90533000 Servicios de gestión de vertederos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie: 190903 (osady z dekarbonizacji wody) w latach 2021–2022 dla PGE Energia Ciepła S.A., Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków. Szczegółowy zakres zamówienia określono w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL814 Lubelski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

PGE Energia Ciepła S.A., Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków, 20-484 Lublin, ul. Inżynierska 4.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie: 190903 (osady z dekarbonizacji wody) w latach 2021–2022 dla PGE Energia Ciepła S.A., Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków. Szczegółowy zakres Zamówienia określono w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2021
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) posiada aktualne zezwolenie na zbieranie lub na przetwarzanie odpadu o kodzie 190903 (osady z dekarbonizacji wody), zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – Dz.U. 2020 poz. 797;

b) oświadczy, że jest wpisany do rejestru BDO w zakresie transportu odpadu o kodzie 190903 (osady z dekarbonizacji wody), zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – Dz.U. 2020 poz. 797.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 2 usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów innych niż odpady komunalne, o ilości co najmniej 80 Mg każda, przy czym każda z tych usług powinna być zrealizowana w okresie nieprzekraczającym 1 roku, co zostanie potwierdzone w wykazie doświadczenia (Załącznik nr 5 do SIWZ), wraz z przedstawieniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
Lista y breve descripción de las normas y criterios:

Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

W niniejszym postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z pkt 15.2 SIWZ;

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z pkt 15.6 SIWZ.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp, oraz którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp. Wykluczenie następuje w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

Szczegółowo opisano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

Szczegółowo opisano w Załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Projekt umowy.

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

Szczegółowo opisano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Szczegółowo opisano w Załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Projekt umowy.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 12:30
Lugar:

Publiczna sesja otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu nastąpi poprzez transmisję online za pośrednictwem połączenia Skype.

Szczegóły związane z połączeniem zostały opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści, za pośrednictwem systemu zakupowego GK PGE, informację z otwarcia ofert.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. z art. 134 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiający informuje, że postępowanie o zamówienie publiczne będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu zakupowego GK PGE. Aby złożyć ofertę w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany do dokonania rejestracji w systemie zakupowym GK PGE dostępnym pod adresem: (https://www.swpp2.gkpge.pl). Pozostałe informacje dotyczące systemu zakupowego i składania ofert zawarte są w SIWZ.

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (SIWZ) dostępna jest na portalu zakupowym GK PGE (http://www.swpp2.gkpge.pl) lub na stronie organizatora postępowania poprzez przekierowanie z adresu (http://www.gkpge.pl/bip/przetargi) na portal zakupowy.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 15.6.2 i 15.6.3 SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej lub zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5. Wykonawca, który polega na sytuacji lub zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dalej „zobowiązanie”). Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

6. Zamawiający niniejszym informuje, iż szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych zawarte zostały w SIWZ.

7. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania.

6.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

6.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 33.6.1 i 33.6.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

6.4.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

6.4.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI Pzp.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020