Servicios - 452421-2020

25/09/2020    S187

Rumanía-Târgu Jiu: Servicios de transporte ferroviario

2020/S 187-452421

Anuncio de licitación – sectores especiales

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.
Número de identificación fiscal: RO 30267310
Dirección postal: Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 5, județul Gorj
Localidad: Târgu Jiu
Código NUTS: RO412 Gorj
Código postal: 210140
País: Rumania
Persona de contacto: Dan Istrate – Serviciul achiziţii lucrări – servicii pentru activitatea energetică
Correo electrónico: daniel.burlan@ceoltenia.ro
Teléfono: +40 372819789
Fax: +40 253223248
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.ceoltenia.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103797
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Electricidad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Servicii de transport feroviar cărbune – SE Isalnița”

Número de referencia: 30267310-2020-610.1
II.1.2)Código CPV principal
60200000 Servicios de transporte ferroviario
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Prestarea serviciului,,Servicii de transport feroviar carbune – S.E. Isalnita”, conform cerintelor tehnice din caietul de sarcini nr. 16070/03.09.2020.

NOTA: În masura în care solicitarile de clarificari/informatii suplimentare vor fi adresate cu 19 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, EC va raspunde tuturor acestor solicitarile de clarificari/informatii suplimentare, o singura data, cu 11 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor (conform art. 172 si art. 173 din Legea nr. 99/2016).

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 13 806 000.00 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO411 Dolj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Sucursala Electrocentrale Isalnita

II.2.4)Descripción del contrato:

Prestarea serviciului,,Servicii de transport feroviar carbune – S.E. Isalnita”, conform cerintelor tehnice din caietul de sarcini nr. 16070/03.09.2020.

NOTA: În masura în care solicitarile de clarificari/informatii suplimentare vor fi adresate cu 19 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, EC va raspunde tuturor acestor solicitarile de clarificari/informatii suplimentare, o singura data, cu 11 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor (conform art. 172 si art. 173 din Legea nr. 99/2016).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 17
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Criteriul nr. 1:

Ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de indeplinire:

Ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) va completa in Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) informatiile aferente situatiei lui.

Documentele justificative actualizate care demonstreaza indeplinirea celor asumate prin completarea in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul obţinut în urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile (conform art. 205, alin. (2) din Legea nr. 99/2016).

Criteriul nr. 2:

Ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 178 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de indeplinire:

Ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) va completa in Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) informatiile aferente situatiei lui.

Nota: Documentele justificative actualizate care demonstreaza indeplinirea celor asumate prin completarea in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul obţinut în urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile (conform art. 205, alin. (2) din Legea nr. 99/2016).

Criteriul nr. 3:

Ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de indeplinire:

Ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) va completa in Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) informatiile aferente situatiei lui.

Documentele justificative actualizate care demonstreaza indeplinirea celor asumate prin completarea in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul obţinut în urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile (conform art. 205, alin. (2) din Legea nr. 99/2016).

Obs. 1.: Documentele justificative actualizate, care se vor solicita de entitatea contractanta doar ofertantului clasat pe primul loc (in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile), prin care acesta poate indeplini cerinta 1,2 si 3 sunt urmatoarele, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa:

a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentarii:

a.1) certificatul de atestare fiscala (prin care se demonstreaza lipsa datoriilor la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul de stat);

a.2) certificatul fiscal cu privire la impozitele si taxele locale (prin care se demonstreaza lipsa datoriilor la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul local);

b) certificate de cazier fiscal/judiciar:

b.1) certificat de cazier fiscal pentru ofertant:

b.2) certificat de cazier judiciar pentru ofertant:

b.3) certificat/e de cazier judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

b.3) documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice;

c) entitatea contractantă va accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă (conform art. 181, alin. (1) din Legea nr. 99/2016);

d) în cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016, entitatea contractantă va accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens (conform art. 181, alin. (3) din Legea nr. 99/2016).

Obs. 2.:

a) Atunci când, la completarea DUAE, Operatorul Economic precizează că documentele justificative pentru informațiile precizate în declarația pe proprie răspundere (sub forma DUAE) sunt disponibile în format electronic și indică adresa URL și codul de acces la informații. Operatorul Economic nu trebuie să mai transmită la solicitarea expresă a Autorității Contractante documentele suport, ci doar să confirme Autorității Contractante că informațiile sunt disponibile pentru a fi accesate și transferate de la această adresă URL și incluse în arhiva electronică constituită la nivel de Autoritate Contractantă. Prin indicarea adresei unde documentele justificative sunt disponibile în format electronic, Operatorul Economic este de acord că Autoritatea Contractantă poate prelua documentația, având în vedere normele naționale de punere în aplicare a Directivei 95/46/CE, privind prelucrarea datelor cu caracter personal, (Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date), în special a categoriilor speciale de date, cum ar fi privind infracțiuni, condamnări penale sau măsuri de securitate.

b) Imposibilitatea de a pune la dispoziție informații relevante în secțiunile DUAE sau declarațiile false în legătură cu informațiile oferite pot duce la excluderea Operatorului Economic din procedura de atribuire.

Criteriul nr. 4:

Ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de indeplinire:

Ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) va completa in Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) informatiile aferente situatiei lui.

Nota: Ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) vor completa declaratia privind conflictul de interese si o vor depune odata cu DUAE.

Obs. 2.: Persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul entitatii contractante (conf. art. 76, alin. (1) din Legea nr. 99/2016) implicate în procedura de atribuire sunt:

1) Presedinte al Directoratului – Daniel BURLAN

2) Membru al Directoratului – Dan VASILE

3) Membru al Directoratului – Ovidiu BĂLĂCESCU

4) Membru al Directoratului – Constantin BĂLĂŞOIU

5) Membru al Directoratului – Sorinel Gheorghe BOZA

6) Director Directia Energie – Cătălin Liviu STĂNCULESCU

7) Director Directia Servicii Support – Dumitru IACOB

8) Director Directie Financiar - Contabilitate – Adriana-Luminiţa POPESCU

9) Director Adjunct Achizitii – Grigorie DĂDĂLĂU

10) Coordonator Directia Legislatie si Guvernantă Corporativă – Vasile BOBEI

11) Şef Serviciu Disciplină Contractuală – Mihaela ANDREI LAZǍR

12) Şef Serviciu Achizitii Lucrări - Servicii pentru Activitatea Energetică – Leliana Tatiana DUMA.

Criteriul nr. 1

Ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca ofertantul este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire:

Ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) va completa in Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) informatiile aferente situatiei lui.

Nota:

a) Documentele justificative actualizate care demonstreaza indeplinirea celor asumate prin completarea in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile (conform art. 205, alin. (2) din Legea nr. 99/2016);

b) Documentele justificative, prin care ofertantii pot indeplini cerinta sunt urmatoarele, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa:

b.1.) Certificatul Constatator (emis de Oficiul National al Registrului Comertului conform art. 4, alin (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului), sau alte documente suport ca altenativa la certificatul in cauza. Informatiile cuprinse in certificatul constatator sau documentele suport trebuie sa fie reale si actuale la momentul prezentarii;

b.2.) persoanele fizice/juridice straine, vor depune documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezistenta. Documentele vor fi prezentate în traducere autorizata in limba romana, informatiile cuprinse in documentele echivalente trebuie sa fie reale si actuale la momentul prezentarii.

Obs.:

a) în cazul unui operator economic care depune oferta individuala împreuna cu tert/i sustinator/i (în forma de asociere temporara), cerinta este considerata îndeplinita daca operatorul economic detine certificatul/documentele echivalente solicitat/e;

Nota.: tertul/ii sustinator/i nu poate/pot sustine, prin prezentarea unui/unor astfel de certificat/documente echivalente, un operator economic ... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Criteriul nr. 1 Ofertantul trebuie sa fi prestat si dus la bun sfarsit, in ultimii 3 ani, servicii similare celor care fac obiectul achizitiei, in valoare cumulata de cel putin 13.800.000,00 RON, la nivelul unuia sau mai multor contracte. Nota: a) Prin,,servicii duse la bun sfarsit’’ se intelege: a.1.) servicii receptionate partial; a.2.) servicii receptionate la sfarsitul prestarii (sfarsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie). b) prin,,servicii similare’’ se intelege servicii de transport feroviar de marfuri; c) perioada de referință, respectiv ultimii 3 ani, va fi întotdeauna calculată în sens invers, pornind de la data comunicată în anunțul de participare (publicat la inițierea procedurii) ca fiind termenul limită de depunere a ofertei, fără a lua în considerare existența și numărul de extinderi ale termenului limită pentru depunerea ofertei.

Proportia de subcontractare Criteriul nr. 2 Ofertantul trebuie sa precizeze, daca este cazul, partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator, daca este cazul) va completa in DUAE informatiile aferente situatiei lui. Nota: a) Docum justif actualizate care demonstreaza indeplinirea celor asumate prin completarea in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile (conf art. 205, alin. (2) din L 99/2016). b) la nivelul DUAE trebuie precizate de către ofertant (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator, daca este cazul) informaţii cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, beneficiarul acestuia şi datele sale de contact, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără T.V.A; c) in ceea ce priveste tertul sustinator, asociatul si subcontractantul - se va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare; d) Documentele justificative actualizate, prin care ofertantul clasat pe primul loc (in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile) poate indeplini cerinta sunt urmatoarele, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa: d.1) copii ale unor parti relevante ale contractului/contractelor pe care le-a/le-au indeplinit (daca este cazul); d.2) certificate de predare-primire; d.3) recomandari; d.4) procese-verbale de receptie; d.5) certificari de buna executie; d.6) certificate constatatoare, sau alte documente suport ca altenativa la cele enumerate mai sus; e) persoanele fizice/juridice straine, vor depune documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezistenta. Documentele vor fi prezentate în traducere autorizata in limba romana, informatiile cuprinse in documentele echivalente trebuie sa fie reale si actuale la momentul prezentarii. f) pentru contractele intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anii: 2020, 2019, 2018, 2017. g) nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. h) pentru tertul sustinator, asociatul si subcontractantul (daca este cazul) se solicita depunerea odata cu oferta, a DUAE, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere. Obs: a) în cazul unui ofertant care depune oferta individuala împreuna cu tert/i sustinator/i (în forma de asociere temporara), cerinta poate fi îndeplinita prin cumul; b) în cazul unui grup de ofertanti care depun oferta comuna, cerinta se poate indeplini prin cumul; c) în cazul unui grup de ofertanti care depun oferta comuna împreuna cu tert/i sustinator/i (în forma de asociere temporara), cerinta poate fi îndeplinita prin cumul. Nota: a) subcontractanții pe a căror capacități ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare și selecție, sunt considerați terți susținători și, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în același timp, și angajamentul ferm. b) entitatea contractantă va lua în considerare această susţinere, ca probă a îndeplinirii cerintei, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: b.1.) terțul/terții susținător(i) pot dovedi că dețin resursele invocate ca element de susținere a ofertantului; b.2.) ofertantul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă susţinerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terțul susținător nu este declarat subcontractant.

Ofertantul (inclusiv fiecare subcontractant, daca este cazul) va completa in Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) informatiile aferente situatiei lui. Nota: a) Documentele justificative actualizate care demonstreaza indeplinirea celor asumate prin completarea in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul obţinut în urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile (conform art. 205, alin. (2) din Legea nr. 99/2016). b) Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. c) Pentru tertul sustinator, asociatul si subcontractantul (daca este cazul) se solicita depunerea odata cu oferta, a DUAE, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere.

III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

1.Valoarea GP: 138.000,00 RON.

2.Modul de constituire: conf art 42, alin (1) + (4) H394/2016.

Nota:

a) dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor (conf art 42, alin (7) H394/2016);

b) comisia de evaluare va solicita clarificări, în termen de o zi lucrătoare de la data-limită de depunere a ofertelor, privind eventualele neconcordanţe referitoare la îndeplinirea condiţiilor de formă a garanţiei de participare, precum şi la cuantumul sau valabilitatea acesteia, acordând ofertantului un termen de 3 zile pentru a răspunde la solicitarea de clarificare, sub sancţiunea respingerii ofertei ca inacceptabilă (conf art 138, alin (3) H394/2016).

c) in cazul constituirii printr-un instrument de garantare:

c.1) trebuie emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii;

c.2) se transmite în SICAP împreună cu oferta şi celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data şi ora-limită de depunere a ofertelor, şi trebuie să prevadă că plata GP se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate;

d) GP trebuie sa fie irevocabila;

e) GP trebuie să fie constituită în suma şi pentru perioada de valabilitate prevăzute în documentaţia de atribuire.

f) GP emisa in alta limba, decat limba romana, va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana;

g) Cont lei: RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, deschis la Raiffeisen Bank - Sucursala Tg Jiu

h) Cont euro: RO68 BACX 0000 0001 9285 1001, deschis la Unicredit Bank - Sucursala Tg Jiu, cod SWIFT BACXROBUXXX.

3.Perioada de valabilitate: va fi de cel putin 120 zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor (conf art 41, alin (3), lit b) H394/2016).

4.Retinerea: conf art 43 H394/2016

5.Eliberarea: conf art... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 27/02/2021
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1) răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SICAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului. La fel ca în prezent, la procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta.

2) ofertantul elaboreaza oferta în conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si indica motivat în cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza prevederilor Legii nr. 182/2002 (conf art. 129, alin. (1) din Hotarârea nr. 394/2016).

3) ofertantul depune oferta, DEAU, documentele de calificare, raspunsurile la solicitarile de clarificari numai prin mijloace electronice atunci când participa la o procedura de atribuire care se desfasoara prin intermediul SEAP (conf art. 129, alin. (2) din Hotarârea nr. 394/2016).

4) orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea, prevazute de prezenta lege, sunt transmise în scris, prin mijloace electronice de comunicare, in SEAP (conf art. 76, alin. (1) din Legea nr. 99/2016).

5) orice ofertant interesat are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia de atribuire (conf art. 108, alin. (1) din Hotarârea nr. 394/2016). Acestea vor fi clarificate inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor (conform art. 172 si 173 din Legea nr. 99/2016,

Respectiv art. 29 si 108 din Hotarârea nr. 394/2016, cu modificarile si completarile ulterioare).

6) în cazul în care comisia de evaluare solicita unui ofertant clarificari si, dupa caz, completari ale documentelor prezentate de acesta în cadrul ofertei, iar ofertantul nu transmite în termenul precizat de comisia de evaluare clarificarile/completarile solicitate sau clarificarile/completarile transmise nu sunt concludente, oferta sa va fi considerata inacceptabila (conf art. 140, alin. (4) din Hotarârea nr. 394/2016

Obs.:

1. Termenul pentru stabilirea ofertei câştigătoare: conform art. 227, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulteriare (,,Entitatea contractantă întocmeşte raportul procedurii într-un termen care să nu depăşească:

a) 60 de zile lucrătoare pentru procedurile prevăzute la art. 82 alin. (1) lit. a), b), e) şi g), de la data-limită de depunere a ofertelor/ofertelor iniţiale/proiectelor;

...’’.

2. În cazuri temeinic justificate, această perioadă se poate prelungi o singură dată fără a depăşi perioada de valabilitate a ofertei (conform art. 227, alin. (5) din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulteriare:,,Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în cazuri temeinic justificate şi cu aprobarea conducătorului entităţii contractante, termenul de întocmire a raportului procedurii se poate prelungi o singură dată, cu maximum 80 de zile lucrătoare, aducându-se la cunoştinţa operatorilor economici implicaţi în procedură în cel mult două zile lucrătoare de la expirarea termenului iniţial de evaluare’’)

3. În acest caz entitatea contractantă va solicita tuturor ofertanților prelungirea garanțiilor de participare și a ofertelor (în situația în care acestea se află în interiorul perioadei de valabilitate) sau, după caz, reconfirmarea ofertelor și reconstituirea garanț... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: București
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Conform Legii nr. 101/2016 cu modificările și completările ulterioare

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Soc. Complexul Energetic Oltenia S.A. – Serviciul disciplină contractuală
Dirección postal: Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 5, jud. Gorj
Localidad: Târgu Jiu
Código postal: 210140
País: Rumania
Correo electrónico: office@ceoltenia.ro
Teléfono: +40 372819789
Fax: +40 253223248
Dirección de internet: www.ceoltenia.ro
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020