Servicios - 452425-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Zabrze: Servicios de diseño de tuberías

2020/S 187-452425

Anuncio de licitación – sectores especiales

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
Dirección postal: ul. Szczęść Boże 11
Localidad: Zabrze
Código NUTS: PL22 Śląskie
Código postal: 41-800
País: Polonia
Persona de contacto: Tomasz Kozak
Correo electrónico: tomasz.kozak@psgaz.pl
Teléfono: +48 323985580
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.psgaz.pl
Dirección del perfil de comprador: https://www.psgaz.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://zamowienia.psgaz.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Producción, transporte y distribución de gas y calefacción

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

2020/W100/WP-002782: Wykonanie dokumentacji projektowej zadanie PT/UP/00348869/ Rybnik / Strażacka / Ziemska / Gazownia Rybnik / Budowa gazociągu średniego ciśnienia

Número de referencia: 2020/W100/WP-002782
II.1.2)Código CPV principal
71322200 Servicios de diseño de tuberías
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Wykonanie dokumentacji projektowej zadanie PT/UP/00348869/ Rybnik / Strażacka / Ziemska / Gazownia Rybnik / Budowa gazociągu średniego ciśnienia

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 110 000.00 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL227 Rybnicki
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Teren działania Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego pełniącego jednocześnie funkcję dokumentacji wykonawczej, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Zadanie PT/ UP/00348869/ Rybnik / Strażacka / Ziemska / Gazownia Rybnik / Budowa gazociągu średniego ciśnienia,

uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji, w tym pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności, wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, a także świadczenie usług biegłego ds. przedmiotu i wartości zamówienia w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych objętych danym projektem oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Zakres:

— gazociąg średniego ciśnienia Dn 63 PE o długości około 875 metrów,

— gazociąg średniego ciśnienia Dn 40 PE o długości około 803 metrów,

— przyłącza średniego ciśnienia Dn 25 PE – 5 sztuk, o długości około 5 metrów każde,

— miejsce włączenia – Rybnik, ul. Błękitna, Dn 63 PE średnie ciśnienie.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 110 000.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 16
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa tego warunku.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa tego warunku.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
Lista y breve descripción de las normas y criterios:

1. nie podlegają wykluczeniu;

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami SIWZ punkt 6.

III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Wadium

Wykonawca, przystępując do postępowania jest zobowiązany do wpłaty wadium w wysokości 1 700 PLN (tysiąc siedemset złotych).

Szczegółowe informacje zawiera SIZW, punkt 10.

Gwarancja należytego wykonania umowy

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 1 % ceny całkowitej brutto, najpóźniej w 7 dni od daty podpisania umowy.

Dokładne informacje znajdują się w SIWZ, punkt 18.

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

1. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest sporządzony i podpisany bez zastrzeżeń przez strony protokół odbioru końcowego.

3. Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru, a w przypadku faktury z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego w terminie 7 dni od dnia pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego odbytych nadzorów.

4. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

5. Za dzień płatności strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Dokładne informacje na temat uzgodnień płatniczych znajdują się w Załączniku nr 6 do SIWZ – Wzór umowy, punkt 3. Wynagrodzenie i zasady rozliczeń.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.1)Información sobre una profesión concreta
La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta
Referencia de la disposición legal, reglamentaria o administrativa correspondiente:

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej (tzw. „sanitarnej”) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych (w przypadku gdy dana osoba posiada uprawnienia budowlane wydane na podstawie innej podstawy prawnej niż aktualnie obowiązująca, Zamawiający wymaga, aby osoba taka posiadała uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych) oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej miejscowo Izby Inżynierów Budownictwa – wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Budownictwa. Dopuszczalne jest wykazanie się równoważnymi uprawnieniami wystawionymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub równoważne; w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy w przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawieraniu umowy powinny przedłożyć dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy,

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Dokładne informacje – pkt 16 SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 30/10/2020
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 30/10/2020
Hora local: 11:10
Lugar:

Oferty składa się zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ na Platformie zakupowej PSG https://zamowienia.psgaz.pl.

Jawne otwarcie Ofert nastąpi poprzez Platformę zakupową PSG https://zamowienia.psgaz.pl.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

I. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej „zamowienia.psgaz.pl” – w przedmiotowym postępowaniu, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 Ust. 1 pkt 23 ustawy.

II. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, których wykaz zawiera punkt 8.13 SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17 A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania Wykonawca może składać środki ochrony prawnej, według zasad określonych w art. 179 i następne Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17 A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020