Servicios - 452427-2020

25/09/2020    S187

Rumanía-Bucarest: Servicios de monitorización del tráfico

2020/S 187-452427

Anuncio de licitación – sectores especiales

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: CN Poșta Română S.A.
Número de identificación fiscal: RO 427410
Dirección postal: Str. Dacia nr. 140
Localidad: Bucureşti
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 020065
País: Rumania
Persona de contacto: Robert Lorentz
Correo electrónico: licitatii@posta-romana.ro
Teléfono: +40 212009313/7501/9330/7496/7472/9270
Fax: +40 212007411
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.posta-romana.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103761
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Servicios postales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Monitorizare GPS a flotei auto și servicii de dispecerizare prin unități autorizate IGPR

Número de referencia: RO 427410-2020-107.01
II.1.2)Código CPV principal
63712710 Servicios de monitorización del tráfico
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Pentru un numar total de maximum 1 200 de autovehicule se monteaza echipamente GPS cu ajutorul carora se vor obtine informatii despre starea si locatia autovehiculelor.

Pentru un numar de maximum 600 de autovehicule din totalul celor 1 200 echipate cu module GPS se vor monta butoane de panica si vor fi monitorizate printr-un dispecerat autorizat de IGPR cu un operator dedicat ce deserveste o platforma tehnica special destinata care sa permita permanent localizarea autovehiculelor care efectueaza transport de valori (sume de bani, precum si alte bunuri de valoare, documente, instrumente de plata).

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 18 zile. Autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 2 678 400.00 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO ROMANIA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

La sediul principal si la sediile secundare ale CN Posta Romana S.A.

II.2.4)Descripción del contrato:

I. Achizitia de servicii de monitorizare: numar de autovehicule monitorizate: 1 200 (din toate categoriile):

1. cantitatea maxima a unui contract subsecvent: 1 200 auto;

2. cantitatea minima a unui contract subsecvent: 750 auto;

II. Achizitia de servicii de dispecerizare transport valori: pentru serviciile de dispecerizare au fost estimate costurile pentru un pachet de servicii care include dispecerizarea autovehiculelor, transport valori prin dispecerat autorizat IGPR cu asigurarea alarmarii serviciilor de paza, ordine si interventie ale MAI abilitate legal, prin sistemul national de alarmare 112:

1. numar maxim de autovehicule dispecerizate = 600 auto/an;

2. numar minim de autovehicule dispecerizate = 350 auto/an.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnică / Ponderación: 15
Precio - Ponderación: 85
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

I. Costuri estimate pentru achizitia de servicii de monitorizare: numar de autovehicule monitorizate: 1 200 (din toate categoriile).

— Valoarea maxima a unui contract subsecvent: 1 200 auto = 1 123 200,00 RON/an;

— Valoarea minima a unui contract subsecvent: 750 auto = 702 000,00 RON/an.

Acord-cadru pe doi ani: maximum 2 246 400,00 RON; minimum 1 404 000,00 RON;

II. Costuri estim […] detalii pe www.e-licitatie.ro

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate. Ofertantul (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE in SEAP, in format electronic, semnat cu semnatura electronica extinsa si numai pana la data si ora-limita prevazute in anuntul de participare de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Referitor la informatiile privind sustinerea unui tert, avand in vedere Notificarea nr. 256/8.12.2016, se va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente vor fi solicitate doar ofertantilor clasati pe primele 10 locuri, la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 10 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

(b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

(c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice;

(d) alte documente edificatoare, dupa caz.

Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritatile competente din tara in care acestia sunt rezidenti (certificate, caziere judiciare, alte documente elocvente) prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezistenta, insotite de traducerea autorizata in limba romana. În cazul în care exista incertitudini în ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute. Entitatea contractanta poate solicita ofertantilor pe durata desfasurarii procedurii sa depuna toate sau o parte din documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, conform art. 205 alin. (1) din Legea nr. 99/2016.

Persoane cu functii de decizie:

— Horia Grigorescu, director general;

— Gabriel Eugen Dumitru, director administrativ transport si securitate postala;

— Bogdan Pana, sef Departament transport;

— Antonio Robert Lorentz, sef Departament achizitii si aprovizionare.

Cerinta 2. Ofertantul (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 71-73 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei asumata prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate odata cu oferta la data-limita de depunere a ofertelor, de catre fiecare operator economic care depune oferta in mod individual sau in asociere, subcontractant sau tert sustinator.

Nota:

1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila;

2. Nedepunerea odata cu oferta, a DUAE, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative (certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa reiasa ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC – informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii) care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de catre ofertantii clasati pe primele 10 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritatile competente din tara in care acestia sunt rezidenti (certificate, alte documente elocvente) prin care sa dovedeasca indeplinirea cerintei, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta, insotite de traducerea autorizata in limba romana.

În cazul în care exista incertitudini în ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute.

Entitatea contractanta poate solicita ofertantilor pe durata desfasurarii procedurii sa depuna toate sau o parte din documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, conform art. 205 alin. (1) din Legea nr. 99/2016.

Atentie: nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Cifra de afaceri medie anuala. Informatii generale privind cifra medie de afaceri globala pe ultimii trei ani (2017;2018;2019). În cazul în care operatorul economic îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând sustinerea acordata, de catre unul sau mai multi terti, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza. Astfel, avand in vedere Notificarea nr. 256/8.12.2016, se va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora) si acordul de asociere. In cazul in care exista mai multi terti sustinatori ai aceluiasi ofertant, cerinta privind cifra de afaceri va fi indeplinita prin cumularea capacitatii acestora cu cea a ofertantului.

Asigurarea riscului profesional. Ofertantul va acoperi printr-o asigurare de răspundere generala eventualele daune produse asupra autovehiculelor autorității contractante ca urmare a operațiunilor de montare-demontare a echipamentelor de monitorizare prin GPS.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Se va completa DUAE de catre ofertant/tert/terti participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative (bilant, balanta etc.) care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 10 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinatori vor asigura îndeplinirea angajamentului. Prin angajamentul ferm tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligatii pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Prin angajamentul ferm tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Pentru echivalenta leu/valuta (daca este cazul) se va folosi cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.

Se va completa DUAE de catre ofertant/tert/terti participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 10 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Lista principalelor prestari de servicii similare efectuate în ultimii trei ani, continând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Principalele prestari de servicii similare se confirma prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de clientul privat beneficiar. Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru îndeplinirea cerintei, de un tert sustinator, in conformitate cu art. 199 din Legea 99/2016. În cazul în care operatorul economic îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând sustinerea acordata, de catre unul sau mai multi terti, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza. Astfel avand in vedere Notificarea nr. 256/8.12.2016, se va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora) si acordul de asociere. In cazul in care exista mai multi terti sustinatori ai aceluiasi ofertant, cerinta privind experienta similara va fi indeplinita prin cumularea experientei acestora cu cea a ofertantului.

Proportia de subcontractare. Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are eventual intentia sa o subcontracteze. (daca este cazul).

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Se va completa DUAE de catre ofertant/tert/terti participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative (procese-verbale de receptie/acceptanta, facturi, contracte etc.) care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 10 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Se va completa DUAE de ofertant în care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinatori vor asigura îndeplinirea angajamentului. Prin angajamentul ferm tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligatii pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Prin angajamentul ferm tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Pentru echivalenta leu/valuta (daca este cazul) se va folosi cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.

În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, in sensul respectarii Notificarii 256/2016, operatorii economici vor depune acordul de subcontractare odata cu DUAE. Se va intocmii câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Subcontractantii precizeaza în DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinesc mentionând numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. Daca prin subcontractant nu se îndeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în motivele de excludere. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 10 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Autoritatea contractanta poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ofertantului o singura data înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant. Operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea autoritatii contractante.

III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Valoarea garantiei de participare este de: 13.392,00 RON cu perioada de valabilitate cel putin egala cu perioada de valabilitate a

Ofertei (180 de zile). Garantia de participare are perioada de valabilitate cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei

(90dezile).Garantia de participare poate fi

Constituita in orice alta valuta.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in lei sau alta valuta se va face la cursul BNR(se

Poate utiliza,ca referinta,si cursul valutar mentionat de BCE)din data publicarii anuntului de participare in SEAP.In cazul constituirii

Garantiei de participare prin virament bancar prin ordin de plata, contul autoritatii contractante in lei este RO 22 BTRL 0450 1202

E847 24 XX deschis la Banca Transilvania,iar contul in euro este: RO53INGB0001008148690710 deschis la ING BANK,Bd.Iancu de

Hunedoara,nr.48,sect.1, Bucuresti.Ofertantul are obligatia de a asigura

Primirea de catre autoritatea contractanta a garantiei de participare pana la data limita de depunere a ofertelor.Nota:a.În cazul

Constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit/societate de asigurari din

Romania sau din alt stat se va completa respectând modelul prevazut în Sectiunea Formulare si se va depune în SEAP.b În cazul

Depunerii unei oferte in asociere, garantia de participare va fi constituita in numele asocierii.Autoritatea contractanta are dreptul de

A retine garantia, ofertantul pierzând astfel suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în urmatoarea situatie:îsi retrage

Oferta în perioada de valabilitate a acesteia;Restituirea garantiei se realizeaza potrivit art.44 din HG nr.394/2016.

Cuantumul garantiei de buna executie: 5 % fara TVA din valoarea fara TVA a contractului sectorial. Mod de constituire a garantiei de

Buna executie a contractului sectorial de achizitie publica: - scrisoare de garantie (Formularul corespunzator din Sectiunea

Formulare), - instrument de […] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con varios operadores
Número máximo previsto de participantes en el acuerdo marco: 10
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica
Información complementaria acerca de la subasta electrónica:

Conditii: 1.in cadrul lic.electronice participantii nu pot doar sa imbunatateasca ofertele financiare depuse anterior organizarii acestei faze;2.lic.electronica se va finaliza dupa desfasurarea unei singure runde de licitatie electronica;3.in cazul in care ofertantul declarat admis si inregistrat in SEAP nu modifica in cadrul rundei de lic.electronica elementele ofertei financiare, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta financiara depusa in cadrul procedurii de evaluare initiala integrala a ofertelor financiare, in conformitate cu criteriul de atribuire stabilit in documentatia de atribuire;4.Numarul de runde ale lic.electronice: 1.Lic.electronica va incepe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei; 2.Durata rundei:1 zi lucratoare; 3.Lic.electronica poate fi oprita daca oferta financiara nu sa imbunatatit:NU; 4.Licitatia se prelungeste automat in cazul modificarii clasamentului:NU; 5.Nu se utilizeaza pas de licitare […]. detalii pe www.e-licitatie.ro

IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 22/10/2020
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano, Inglés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 22/04/2021
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 22/10/2020
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Perioada de valabilitate a ofertelor 180 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.Entitatea Contractanta are dreptul de a

Solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.

Ofertantul are obligatia de a comunica Entitatii Contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a

Ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest

Fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. Limba de redactare a ofertei:romana. Toate certificatele si documentele emise in alta

Limba decat romana vor fi insotite de traducerea acestora in limba romana. In cazul in care se depune notificare prealabila sau contestatie,

Dupa caz se vor aplica prevederile Legii nr.101/2016. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in

SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi

Publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea

Curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea

Nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele

Depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate

Pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”),integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari,

Sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.În cazul în care, în urma stabilirii

Clasamentului conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi punctaj, entitatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici respectivi de

Documente care contin noi preturi.Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante.Pentru

Documentele de calificare si selectie, operatorii economici vor depune in SEAP pana la data limita de depunere a ofertelor doar formularul

DUAE, urmand ca entitatea contractanta sa solicite doar ofertantului castigator completarea formularelor solicitate prin documentatia de

Atribuire. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii

Si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile

La adresa www.elicitatie.ro .Entitatea contractanta poate solicita ofertantilor pe durata desfasurarii procedurii sa depuna toate sau o parte

Din documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, conform art. 205 alin. 1) din Legea nr.99/2016.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: București
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020