Servicios - 452431-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Servicios de mantenimiento de ascensores

2020/S 187-452431

Anuncio de licitación – sectores especiales

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”
Dirección postal: ul. Żwirki i Wigury 1
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-906
País: Polonia
Persona de contacto: Rafał Gołąbek
Correo electrónico: r.golabek@polish-airports.com
Teléfono: +48 226501807
Fax: +48 226501833
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.polish-airports.com
Dirección del perfil de comprador: https://ppl.bip.gov.pl/search/publiccontracts/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://portal.smartpzp.pl/ppl/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Actividades aeroportuarias

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Świadczenie kompleksowej usługi serwisu wszystkich elementów nowego magazynu EBS wraz liniami wprowadzającymi i wyprowadzających BTS na Lotnisku Chopina.

Número de referencia: 123/PN/ZP/TLLZP/20
II.1.2)Código CPV principal
50750000 Servicios de mantenimiento de ascensores
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi serwisu wszystkich elementów nowego magazynu EBS wraz z liniami wprowadzającymi i wyprowadzających BTS i dwóch przenośników pionowych wyprowadzających bagaż na poziom sortowni stanowiącego część systemu BHS na Lotnisku Chopina, w szczególności:

1) wykonania wszystkich czynności serwisowych związanych z elementami systemu EBS/BTS;

2) wykonywania przeglądów okresowych urządzeń Daifuku Logan Ltd. zamontowanych w ramach systemu EBS/BTS;

3) wsparcia technicznego w zakresie diagnostyki systemu EBS/BTS w przypadku usterki, która może mieć wpływ na stan operacyjny systemu BHS;

4) wsparcia i konserwacji układów automatyki systemu EBS/BTS;

5) konsultacji technicznych polegających na udzielaniu wszelkiej pomocy merytorycznej użytkownikom systemu EBS/BTS;

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50712000 Servicios de reparación y mantenimiento de equipos mecánicos de edificios
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi serwisu wszystkich elementów nowego magazynu EBS wraz z liniami wprowadzającymi i wyprowadzających BTS i dwóch przenośników pionowych wyprowadzających bagaż na poziom sortowni stanowiącego część systemu BHS na Lotnisku Chopina, w szczególności:

1) wykonania wszystkich czynności serwisowych związanych z elementami systemu EBS/BTS;

2) wykonywania przeglądów okresowych urządzeń Daifuku Logan Ltd. zamontowanych w ramach systemu EBS/BTS;

3) wsparcia technicznego w zakresie diagnostyki systemu EBS/BTS w przypadku usterki, która może mieć wpływ na stan operacyjny systemu BHS;

4) wsparcia i konserwacji układów automatyki systemu EBS/BTS;

5) konsultacji technicznych polegających na udzielaniu wszelkiej pomocy merytorycznej użytkownikom systemu EBS/BTS.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Kwalifikacje osób skierowanych do realizacji zamówienia / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/11/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Świadczenie usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2022 r.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy, tj. formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – cześć IV „Kryteria kwalifikacji”, sekcja „alfa”.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj. wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali lub realizują (w przypadku serwisu) co najmniej 1 zamówienie w zakresie serwisu lub montażu wraz z uruchomieniem automatycznego magazynu wysokiego składowania bagażu rejestrowanego, zintegrowanego z lotniskowym systemem transportu bagażu.

III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp wysokości 70 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).

2. Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości brutto zobowiązania, określonego w § 3 ust. 2 Projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określić postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, wskazać pełnomocnika, wyliczać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego będą zobowiązani przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zawiera SIWZ, zamieszczona pod adresem internetowym wskazanym w punkcie I.3 ogłoszenia.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 29/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 29/10/2020
Hora local: 10:00
Lugar:

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, ul. Komitetu Obrony Robotników 49, 02-146 Warszawa, sala 869 (budynek Sonata)

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Zamawiający (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy) wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie następujących dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w „sprawie rodzajów dokumentów (...)”:

— par. 5 pkt 1 – w zakresie 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ustawy,

— par. 5 pkt 4 – w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

— par. 5 pkt 2, 3 i 9 – w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy,

— par. 5 pkt 5 – w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy,

— par. 5 pkt 6 – w zakresie art. 24 ust 1 pkt 22 ustawy.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w par. 7 i 8 ww. rozporządzenia.

3. Zamawiający, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie wykazu wykonanych usług wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie.

4. Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

— formularz „Oferta” (załącznik nr 1 do SIWZ),

— zobowiązanie, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów zgodnie z zapisem w SIWZ,

— jednolity europejski dokument zamówienia,

— dowód wniesienia wadium,

— pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty (zgodnie z SIWZ),

— pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców (zgodnie z SIWZ).

5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. Zamawiający informuje, że przez okres dwóch miesięcy, o którym mowa w sekcji IV pkt 2.6 niniejszego ogłoszenia należy rozumieć okres 60 dni liczonych z dniem otwarcia ofert.

7. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Środki ochrony prawnej zostały określone w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020