Servicios - 452433-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Tarnów: Servicios de ejercicio de la medicina

2020/S 187-452433

Anuncio de licitación – sectores especiales

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. W. Bandrowskiego 16
Localidad: Tarnów
Código NUTS: PL217 Tarnowski
Código postal: 33-100
País: Polonia
Persona de contacto: Ewelina Gawdzik
Correo electrónico: ewelina.gawdzik@psgaz.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.psgaz.pl
Dirección del perfil de comprador: www.zamowienia.psgaz.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://zamowienia.psgaz.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://zamowienia.psgaz.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Producción, transporte y distribución de gas y calefacción

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Świadczenie usług medycznych dla pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Número de referencia: 2020/W001/WP-002822
II.1.2)Código CPV principal
85121000 Servicios de ejercicio de la medicina
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych dla pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, obejmujących świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników określone w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy i rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy oraz świadczenia dodatkowe obejmujące świadczenia zdrowotne dla pracowników i wskazanych przez nich członków rodzin.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawierają Zał. 2, 3, 3a oraz 4 i 4a do SIWZ.

Dokumentacja postępowania dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://zamowienia.psgaz.pl/, postępowanie publiczne nr 2020/W001/WP-002822.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Medycyna pracy

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
85121000 Servicios de ejercicio de la medicina
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę na obszarze prowadzenia działalności przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., tj. na obszarze Polski.

II.2.4)Descripción del contrato:

Pakiet medycyna pracy – przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych dla pracowników PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, obejmujących świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników określone w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy i rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Liczba placówek / Ponderación: 15
Precio - Ponderación: 85
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/02/2021
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, tj. zmniejszenie lub zwiększenie liczby pracowników lub kandydatów na pracowników objętych usługami medycznymi będącymi przedmiotem zamówienia maksymalnie w przedziale – 20 % / + 20 % w stosunku do liczby pracowników wskazanych w punkcie 3.2.1 SIWZ. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Umowa zostanie zawarta na okres 23 miesięcy, tj. od 1.2.2021 do 31.12.2022. Wykonawca będzie świadczył usługi od 1.2.2021 albo od dnia następującego po dniu zawarcia umowy, w zależności która z tych dat nastąpi później. Niezależnie od daty zawarcia umowy, umowa będzie obowiązywać do 31.12.2022.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dodatkowa opieka medyczna

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
85121000 Servicios de ejercicio de la medicina
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę na obszarze prowadzenia działalności przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., tj. na obszarze Polski.

II.2.4)Descripción del contrato:

Dodatkowa opieka medyczna – przedmiotem zamówienia są świadczenia dodatkowe obejmujące świadczenia zdrowotne dla pracowników i wskazanych przez nich członków rodzin.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Liczba placówek / Ponderación: 15
Precio - Ponderación: 85
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/02/2021
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Umowa zostanie zawarta na okres 23 miesięcy, tj. od 1.2.2021 do 31.12.2022. Wykonawca będzie świadczył usługi od 1.2.2021 albo od dnia następującego po dniu zawarcia umowy, w zależności która z tych dat nastąpi później. Niezależnie od daty zawarcia umowy, umowa będzie obowiązywać do 31.12.2022.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wyk., którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania;

2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

2.1. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada przewidziane prawem uprawnienia do wykonywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej działalności leczniczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Powyższy warunek dotyczy wszystkich części zamówienia;

2.2. posiadają określone zdolności techniczne lub zawodowe – określone w pkt III.1.3 ogłoszenia;

2.3. znajdują się w określonej sytuacji ekonomicznej i finansowej- Zamawiający nie opisuje warunku.

II. Z postępowania udzielenie zamów. Zamaw. wyklucza Wyk. na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12, 13 a–c, 14 (z zastrzeż. pkt 7.1.3 SIWZ) – 23 ustawy Pzp (dalej Pzp) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1–8 Pzp z uwzględnieniem art. 133 ust. 4 Pzp i art. 24 ust. 7–12 Pzp.

III. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w o parciu o informacje zawarte w JEDZ i dok. jakie mają dostarczyć Wyk. w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postęp. oraz braku podstaw wykluczenia postępowania. Dla wstępnego potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie III.1.1–III.1.3 ogłoszenia wystarczającym będzie złożenie przez Wyk. właściwego oświadczenia w JEDZ w części IV: Kryteria kwalifikacji, sekcja α.

IV. Wykaz oświadczeń i dok., jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

Wraz z ofertą, która może być sporządzona na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca składa:

1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w niniejszej SIWZ w formie JEDZ;

2. uzasadnienia tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli Wykonawca zastrzega tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z pkt 12.9 SIWZ;

3. stosowne pełnomocnictwa;

4. w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

5. dokument potwierdzający wniesienie wadium, o ile jest wniesione w formie niepieniężnej (szczegóły dotyczące wadium wyjaśniono w rozdz. 10 SIWZ);

6. załączniki nr 5a i 5 do SIWZ – Wykazy miejscowości na potrzeby dokonania oceny oferty zgodnie z kryteriami określonymi w pkt 15.1.1 SIWZ oraz 15.1.2 SIWZ.

Ofertę wraz z załącznikami i JEDZ należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej PSG. Pozostałe dokumenty Wykonawca złoży na wezwanie Zamawiającego.

Szczegóły dot. postaci i sposobu składania dokumentów i oświadczeń zawarte są w rozdz. 8 SIWZ.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie opisuje przedmiotowego warunku

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolności techniczne lub zawodowe (doświadczenie), tj. wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali (a w przypadku, gdy zamówienie dotyczy świadczeń o charakterze okresowym lub ciągłym, tj. jest w trakcie realizacji – realizują), co najmniej jedno zamówienie (polegające/ na udzielaniu świadczeń zdrowotnych) o wartości netto dla każdej części: część nr 1 – 5 600 000 PLN, część nr 2 – 25 000 000 PLN.

Ia. Dla wstępnego potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego (w punkcie 6.1.2.2 SIWZ) powyżej, wystarczającym będzie złożenie przez Wykonawcę właściwego oświadczenia w JEDZ w części IV: Kryteria kwalifikacji, sekcja α.

Ib. Na potwierdzenie powyższego (określonego w pkt 6.1.2.2 SIWZ warunku) Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, przedłoży Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Szczegółowe zasady określono w SIWZ.

II. Posiadają możliwość rezerwacji wizyt w placówkach partnerskich bezpośrednio oraz telefonicznie w godzinach ich otwarcia – Wykonawca składa oświadczenie w formularzu ofertowym.

III. Posiadają możliwość informowania drogą elektroniczną (np. e-mail) lub przez sms o umówionych wizytach – Wykonawca składa oświadczenie w formularzu ofertowym.

IV. W zakresie części 1 zamówienia Zamawiający wymaga, aby w każdej miejscowości wymienionej w Załączniku nr 5a do SIWZ Wykonawca zapewnił liczbę placówek Wykonawcy lub placówek współpracujących, w ilości minimalnej określonej w kolumnie 3. Zamawiający żąda, aby każda z tych placówek, których minimalna ilość została określona w kolumnie 3, świadczyła usługi w zakresie: lekarza medycyny pracy.

V. W zakresie części 2 zamówienia:

a) Zamawiający wymaga, aby w każdej miejscowości wymienionej w Załączniku nr 5 do SIWZ Wykonawca zapewnił liczbę placówek Wykonawcy lub Placówek Współpracujących, w ilości minimalnej określonej w kolumnie 7. Zamawiający żąda, aby każda z tych placówek, których minimalna ilość została określona w kolumnie 7, świadczyła usługi w zakresie: lekarza pierwszego kontaktu (internista, lekarz rodzinny, pediatra),

oraz

b) Zamawiający wymaga, aby w każdej miejscowości wymienionej w Załączniku nr 5 do SIWZ, Wykonawca zapewnił liczbę placówek Wykonawcy lub placówek współpracujących, w ilości minimalnej określonej w kolumnie 3. W tym wypadku każda z tych placówek, których minimalna ilość została określona w kolumnie 3, musi dysponować minimum 5 lekarzami, reprezentującymi łącznie przynajmniej dwie specjalności.

Dla wstępnego potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt II, III, IV i V powyżej, wystarczającym będzie złożenie przez Wykonawcę właściwego oświadczenia w JEDZ w części IV: Kryteria kwalifikacji, sekcja α.

Szczegóły dot. składania dokumentów potwier. spełnienie war. udziału w postęp., o których mowa w ust. II, III, IV i V powyżej zawarte są w ust. 8.2 SIWZ.

III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

I. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości wskazanej w rozdziale 10 SIWZ, tj.:

— dla części nr 1 – Medycyna pracy – 80 000,00 PLN,

— dla części nr 2 – Dodatkowa opieka medyczna – 358 000,00 PLN.

Wadium może być wniesione w następujących formach (pkt 10.2 SIWZ):

— pieniądzu,

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r, poz. 310 z późn. zm).

II. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia najpóźniej w dniu podpisania umowy, jednakże przed dokonaniem samej czynności podpisania umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 1 % całkowitej ceny ofertowej brutto (z podatkiem VAT, o ile wystąpi) – szczegółowe postanowienia zawarte w rozdz. 18 SIWZ.

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

I. Wykonawca otrzyma za wykonanie przedmiotu łączne wynagrodzenie, które obejmie wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w celu realizacji przedmiotu umowy.

II. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 21 dni od dnia doręczenia na wskazany adres albo od dnia przesłania na platformę o elektronicznym fakturowaniu, Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy.

Szczegółowe zasady określono w zał. nr 4 i 4a do SIWZ – wzory umów.

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

Zgodnie z przepisami art. 23 ustawy Pzp.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy zawierają wzory umów stanowiący Załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 3 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 11:30
Lugar:

Jawne otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej PSG w siedzibie Oddziału Wsparcia Zamawiającego w Warszawie przy ul. Kruczej 6/14, 00-537 Warszawa.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

I. Zam. przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, to jest:

1. dokumentów określonych w pkt III.1.1 – pkt III.1.3 niniejszego ogłoszenia (określonych w pkt 8.2 SIWZ);

2. informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zam. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3. zaśw. właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wyk. nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. zaśw. właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dok. potwierdzającego, że Wyk. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5. odpisu z właściwego rejestru lub z CEiDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

6. ośw. Wyk. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji — dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia ws. spłat tych należności;

7. ośw. Wyk. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

8. oświadczenia wyk. o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zam. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp;

9. ośw. Wyk. o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp;

10. ośw. Wyk. o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

II. Zam. informuje, że przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z informacją zawartą w „Obowiązku informacyjnym” dostępnym na stronie internetowej Zam. pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta/Obowiązek informacyjny.

III. Wyk., w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zam. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

IV. Zamaw. informuje, że przeprowadzi postępowanie zgodnie z art. 24aa Pzp.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020