Services - 452433-2020

Submission deadline has been amended by:  573619-2020
25/09/2020    S187

Pologne-Tarnów: Services de pratique médicale

2020/S 187-452433

Avis de marché – secteurs spéciaux

Services

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. W. Bandrowskiego 16
Ville: Tarnów
Code NUTS: PL217 Tarnowski
Code postal: 33-100
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Ewelina Gawdzik
Courriel: ewelina.gawdzik@psgaz.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.psgaz.pl
Adresse du profil d’acheteur: www.zamowienia.psgaz.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://zamowienia.psgaz.pl
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://zamowienia.psgaz.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6)Activité principale
Production, transport et distribution de gaz et de chaleur

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Świadczenie usług medycznych dla pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Numéro de référence: 2020/W001/WP-002822
II.1.2)Code CPV principal
85121000 Services de pratique médicale
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych dla pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, obejmujących świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników określone w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy i rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy oraz świadczenia dodatkowe obejmujące świadczenia zdrowotne dla pracowników i wskazanych przez nich członków rodzin.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawierają Zał. 2, 3, 3a oraz 4 i 4a do SIWZ.

Dokumentacja postępowania dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://zamowienia.psgaz.pl/, postępowanie publiczne nr 2020/W001/WP-002822.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Medycyna pracy

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
85121000 Services de pratique médicale
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL POLSKA
Lieu principal d'exécution:

Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę na obszarze prowadzenia działalności przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., tj. na obszarze Polski.

II.2.4)Description des prestations:

Pakiet medycyna pracy – przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych dla pracowników PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, obejmujących świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników określone w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy i rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Liczba placówek / Pondération: 15
Prix - Pondération: 85
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/02/2021
Fin: 31/12/2022
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, tj. zmniejszenie lub zwiększenie liczby pracowników lub kandydatów na pracowników objętych usługami medycznymi będącymi przedmiotem zamówienia maksymalnie w przedziale – 20 % / + 20 % w stosunku do liczby pracowników wskazanych w punkcie 3.2.1 SIWZ. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Umowa zostanie zawarta na okres 23 miesięcy, tj. od 1.2.2021 do 31.12.2022. Wykonawca będzie świadczył usługi od 1.2.2021 albo od dnia następującego po dniu zawarcia umowy, w zależności która z tych dat nastąpi później. Niezależnie od daty zawarcia umowy, umowa będzie obowiązywać do 31.12.2022.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Dodatkowa opieka medyczna

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
85121000 Services de pratique médicale
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL POLSKA
Lieu principal d'exécution:

Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę na obszarze prowadzenia działalności przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., tj. na obszarze Polski.

II.2.4)Description des prestations:

Dodatkowa opieka medyczna – przedmiotem zamówienia są świadczenia dodatkowe obejmujące świadczenia zdrowotne dla pracowników i wskazanych przez nich członków rodzin.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Liczba placówek / Pondération: 15
Prix - Pondération: 85
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/02/2021
Fin: 31/12/2022
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Umowa zostanie zawarta na okres 23 miesięcy, tj. od 1.2.2021 do 31.12.2022. Wykonawca będzie świadczył usługi od 1.2.2021 albo od dnia następującego po dniu zawarcia umowy, w zależności która z tych dat nastąpi później. Niezależnie od daty zawarcia umowy, umowa będzie obowiązywać do 31.12.2022.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wyk., którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania;

2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

2.1. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada przewidziane prawem uprawnienia do wykonywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej działalności leczniczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Powyższy warunek dotyczy wszystkich części zamówienia;

2.2. posiadają określone zdolności techniczne lub zawodowe – określone w pkt III.1.3 ogłoszenia;

2.3. znajdują się w określonej sytuacji ekonomicznej i finansowej- Zamawiający nie opisuje warunku.

II. Z postępowania udzielenie zamów. Zamaw. wyklucza Wyk. na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12, 13 a–c, 14 (z zastrzeż. pkt 7.1.3 SIWZ) – 23 ustawy Pzp (dalej Pzp) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1–8 Pzp z uwzględnieniem art. 133 ust. 4 Pzp i art. 24 ust. 7–12 Pzp.

III. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w o parciu o informacje zawarte w JEDZ i dok. jakie mają dostarczyć Wyk. w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postęp. oraz braku podstaw wykluczenia postępowania. Dla wstępnego potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie III.1.1–III.1.3 ogłoszenia wystarczającym będzie złożenie przez Wyk. właściwego oświadczenia w JEDZ w części IV: Kryteria kwalifikacji, sekcja α.

IV. Wykaz oświadczeń i dok., jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

Wraz z ofertą, która może być sporządzona na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca składa:

1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w niniejszej SIWZ w formie JEDZ;

2. uzasadnienia tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli Wykonawca zastrzega tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z pkt 12.9 SIWZ;

3. stosowne pełnomocnictwa;

4. w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

5. dokument potwierdzający wniesienie wadium, o ile jest wniesione w formie niepieniężnej (szczegóły dotyczące wadium wyjaśniono w rozdz. 10 SIWZ);

6. załączniki nr 5a i 5 do SIWZ – Wykazy miejscowości na potrzeby dokonania oceny oferty zgodnie z kryteriami określonymi w pkt 15.1.1 SIWZ oraz 15.1.2 SIWZ.

Ofertę wraz z załącznikami i JEDZ należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej PSG. Pozostałe dokumenty Wykonawca złoży na wezwanie Zamawiającego.

Szczegóły dot. postaci i sposobu składania dokumentów i oświadczeń zawarte są w rozdz. 8 SIWZ.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zamawiający nie opisuje przedmiotowego warunku

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolności techniczne lub zawodowe (doświadczenie), tj. wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali (a w przypadku, gdy zamówienie dotyczy świadczeń o charakterze okresowym lub ciągłym, tj. jest w trakcie realizacji – realizują), co najmniej jedno zamówienie (polegające/ na udzielaniu świadczeń zdrowotnych) o wartości netto dla każdej części: część nr 1 – 5 600 000 PLN, część nr 2 – 25 000 000 PLN.

Ia. Dla wstępnego potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego (w punkcie 6.1.2.2 SIWZ) powyżej, wystarczającym będzie złożenie przez Wykonawcę właściwego oświadczenia w JEDZ w części IV: Kryteria kwalifikacji, sekcja α.

Ib. Na potwierdzenie powyższego (określonego w pkt 6.1.2.2 SIWZ warunku) Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, przedłoży Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Szczegółowe zasady określono w SIWZ.

II. Posiadają możliwość rezerwacji wizyt w placówkach partnerskich bezpośrednio oraz telefonicznie w godzinach ich otwarcia – Wykonawca składa oświadczenie w formularzu ofertowym.

III. Posiadają możliwość informowania drogą elektroniczną (np. e-mail) lub przez sms o umówionych wizytach – Wykonawca składa oświadczenie w formularzu ofertowym.

IV. W zakresie części 1 zamówienia Zamawiający wymaga, aby w każdej miejscowości wymienionej w Załączniku nr 5a do SIWZ Wykonawca zapewnił liczbę placówek Wykonawcy lub placówek współpracujących, w ilości minimalnej określonej w kolumnie 3. Zamawiający żąda, aby każda z tych placówek, których minimalna ilość została określona w kolumnie 3, świadczyła usługi w zakresie: lekarza medycyny pracy.

V. W zakresie części 2 zamówienia:

a) Zamawiający wymaga, aby w każdej miejscowości wymienionej w Załączniku nr 5 do SIWZ Wykonawca zapewnił liczbę placówek Wykonawcy lub Placówek Współpracujących, w ilości minimalnej określonej w kolumnie 7. Zamawiający żąda, aby każda z tych placówek, których minimalna ilość została określona w kolumnie 7, świadczyła usługi w zakresie: lekarza pierwszego kontaktu (internista, lekarz rodzinny, pediatra),

oraz

b) Zamawiający wymaga, aby w każdej miejscowości wymienionej w Załączniku nr 5 do SIWZ, Wykonawca zapewnił liczbę placówek Wykonawcy lub placówek współpracujących, w ilości minimalnej określonej w kolumnie 3. W tym wypadku każda z tych placówek, których minimalna ilość została określona w kolumnie 3, musi dysponować minimum 5 lekarzami, reprezentującymi łącznie przynajmniej dwie specjalności.

Dla wstępnego potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt II, III, IV i V powyżej, wystarczającym będzie złożenie przez Wykonawcę właściwego oświadczenia w JEDZ w części IV: Kryteria kwalifikacji, sekcja α.

Szczegóły dot. składania dokumentów potwier. spełnienie war. udziału w postęp., o których mowa w ust. II, III, IV i V powyżej zawarte są w ust. 8.2 SIWZ.

III.1.6)Cautionnement et garanties exigés:

I. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości wskazanej w rozdziale 10 SIWZ, tj.:

— dla części nr 1 – Medycyna pracy – 80 000,00 PLN,

— dla części nr 2 – Dodatkowa opieka medyczna – 358 000,00 PLN.

Wadium może być wniesione w następujących formach (pkt 10.2 SIWZ):

— pieniądzu,

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r, poz. 310 z późn. zm).

II. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia najpóźniej w dniu podpisania umowy, jednakże przed dokonaniem samej czynności podpisania umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 1 % całkowitej ceny ofertowej brutto (z podatkiem VAT, o ile wystąpi) – szczegółowe postanowienia zawarte w rozdz. 18 SIWZ.

III.1.7)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:

I. Wykonawca otrzyma za wykonanie przedmiotu łączne wynagrodzenie, które obejmie wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w celu realizacji przedmiotu umowy.

II. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 21 dni od dnia doręczenia na wskazany adres albo od dnia przesłania na platformę o elektronicznym fakturowaniu, Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy.

Szczegółowe zasady określono w zał. nr 4 i 4a do SIWZ – wzory umów.

III.1.8)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Zgodnie z przepisami art. 23 ustawy Pzp.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Warunki realizacji umowy zawierają wzory umów stanowiący Załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w SIWZ.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 28/10/2020
Heure locale: 11:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 3 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 28/10/2020
Heure locale: 11:30
Lieu:

Jawne otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej PSG w siedzibie Oddziału Wsparcia Zamawiającego w Warszawie przy ul. Kruczej 6/14, 00-537 Warszawa.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
VI.3)Informations complémentaires:

I. Zam. przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, to jest:

1. dokumentów określonych w pkt III.1.1 – pkt III.1.3 niniejszego ogłoszenia (określonych w pkt 8.2 SIWZ);

2. informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zam. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3. zaśw. właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wyk. nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. zaśw. właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dok. potwierdzającego, że Wyk. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5. odpisu z właściwego rejestru lub z CEiDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

6. ośw. Wyk. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji — dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia ws. spłat tych należności;

7. ośw. Wyk. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

8. oświadczenia wyk. o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zam. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp;

9. ośw. Wyk. o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp;

10. ośw. Wyk. o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

II. Zam. informuje, że przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z informacją zawartą w „Obowiązku informacyjnym” dostępnym na stronie internetowej Zam. pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta/Obowiązek informacyjny.

III. Wyk., w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zam. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

IV. Zamaw. informuje, że przeprowadzi postępowanie zgodnie z art. 24aa Pzp.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
22/09/2020