Szolgáltatások - 45244-2020

Submission deadline has been amended by:  142576-2020
29/01/2020    S20

Magyarország-Budapest: Jegykiadó gépek

2020/S 020-045244

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72110836
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Barna Orsolya
E-mail: barnao@barnao.hu
Telefon: +36 12347124
Fax: +36 12351048
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkk.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000014342020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000014342020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

TVM automaták üzemeltetése és továbbfejlesztése

Hivatkozási szám: EKR000014342020
II.1.2)Fő CPV-kód
30144200 Jegykiadó gépek
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás alapján "Jegy- és bérletkiadó automata hálózat üzemeltetése és továbbfejlesztése"

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 9 091 096 550.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50316000 Jegykiadó automata karbantartása és javítása
71500000 Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretmegállapodás alapján "Jegy- és bérletkiadó automata hálózat üzemeltetése és továbbfejlesztése"

Az ajánlatkérő egyedi igénye alapján 372 db közösségi közlekedési jegy- és bérlet automata (TVM) üzemeltetése; új teljes funkcionalitású, valamint csak bankkártyás fizetési lehetőséggel rendelkező közösségi közlekedési jegy- és bérletkiadó automata (TVM) gyártása, szállítása és üzembe helyezése; meglévő közösségi közlekedési jegy- és bérletkiadó automata (TVM) áthelyezése másik helyszínre; közösségi közlekedési jegy- és bérletkiadó automata (TVM) hálózat hardver és szoftver (terminál vagy központi vezérlő szoftver logikai módosítása) fejlesztése.

Az ajánlattevő feladatainak további részletes ismertetését a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

Az ajánlatkérő a Kbt. 98. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltakkal adott esetben élni kíván, és annak körében jelen műszaki tartalomban megjelöltekkel azonos tárgyban (FVR rendszer bevezetéséhez kapcsolódóan TVM központi vezérlő rendszer, és amennyiben szükséges, a terminál-szoftver fejlesztése, módosítása, valamint hardveres eszközök illesztése) és feltételekkel kíván eljárni. Az esetleges későbbi beszerzés értékét az eljárási rend meghatározásánál az ajánlatkérő figyelembe vette.

A II.2.7) pontban a teljesítés időtartamának megjelölt 45 hónap változhat a közbeszerzési eljárás lebonyolításának időigénye függvényében. A teljesítés kezdete a szerződéskötés napja, a teljesítési időszak vége 21.12.2023. napja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vállalt szállítási határidő: 1 db közösségi közlekedési jegy- és bérletkiadó automata telepítése és üzembe helyezése a megrendeléstől számítva (naptári nap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 9 091 096 550.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 45
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés hatálya egy alkalommal, az ajánlattevőként szerződő fél részére legkésőbb a szerződés lejártát megelőző hatodik (6) hónapig megküldött egyoldalú jognyilatkozattal, további 24 hónappal meghosszabbítható a szerződés egyéb pontjainak változatlanul hagyása mellett.

II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Az ajánlatkérő nem kívánja korlátozni a részvételre jelentkezők számát; a 99 fős keret csak a felhívás meghirdethetősége miatt került rögzítésre.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Tárgy. elj. alapja: A Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pontjára tekintettel a szolgáltatás specialitására, valamint az ajánlattevők üzletszabályzatainak, hirdetményeinek különbözőségére, az ajánlatkérő igényeinek kielégítésére, nem lehet egyszerű, nyílt eljárással a szolgáltatást beszerezni.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Megkövetelt igazolási mód:

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a részvételre jelentkező ajánlatában köteles előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtani.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés alapján részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a részvételre jelentkezőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn: a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1-8., 10., 12-16. § szerint.

A Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltak szerint nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában működő – az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett – ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát a részvételre jelentkező/ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A Kbt. 64. §-a szerint a részvételre jelentkező, ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő élhet az öntisztázás lehetőségével.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezéséhez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás; az nemleges nyilatkozatot is a részvételi jelentkezéshez kell csatolni.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a részvételre jelentkező részvételi jelentkezésében köteles előzetes igazolásként az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. része α pontjának megfelelő kitöltését kéri. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a Közbeszerzési Dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdéseire, a 69. § (11) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2)-(3) bekezdésére.

P/1: A részvételre jelentkezőnek/ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerint az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját megelőzően mérlegfordulónappal lezárt három üzleti évre vonatkozóan saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, beszámoló csatolása nem szükséges.

Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a beszámoló beküldése nem szükséges.

Az együttes megfelelés a P/1 pontban előírt alkalmassági minimum követelmény esetében akként értelmezhető, hogy a közös részvételre jelentkezők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt alkalmassági minimum követelménynek, tekintettel arra, hogy a P/1 pontban előirt gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetők.

P/2: A részvételre jelentkezőnek/ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját megelőzően mérlegfordulónappal lezárt három üzleti év közbeszerzés tárgyából (közösségi közlekedési jegy- és bérletkiadó automaták üzemeltetése és továbbfejlesztése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1: Alkalmatlan a részvételre jelentkező/ajánlattevő, amennyiben adózott eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben egynél több évben negatív volt.

Ha beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, és alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal igazolja, akkor alkalmatlannak minősül, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (közösségi közlekedési jegy- és bérletkiadó automaták üzemeltetése és továbbfejlesztése) szerinti legalább nettó 900 000 000 HUF árbevétellel.

P/2: Alkalmatlan a részvételre jelentkező/ajánlattevő, amennyiben a közbeszerzés tárgyából (közösségi közlekedési jegy- és bérletkiadó automaták üzemeltetése és továbbfejlesztése) származó, általános forgalmi adó nélküli- árbevétele az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem érte el a 900 000 000,- HUF értéket.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bek.-ében foglaltak alapján a részvételre jelentkező részvételi jelentkezésében köteles előzetes igazolásként az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. része α pontjának megfelelő kitöltését kéri. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek. alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a Közbeszerzési Dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek.-eire, a Kbt. 69. § (11) bek.-ére.

M/1: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. a) pontja alapján a részvételre jelentkező/ajánlattevő csatoljon az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett megrendelések vehetők figyelembe) szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgya (közösségi közlekedési jegy- és bérletkiadó automaták üzemeltetése) szerinti munkákra vonatkozó igazolást, vagy referencianyilatkozatot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (1)-(2) bek. szerint legalább az alábbi tartalommal:

— a referencia tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen,

— teljesítés mennyisége,

— a teljesítés ideje (kezdés és befejezés – nap/hó/év),

— a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat,

— a szerződést kötő másik fél neve, elérhetősége; kapcsolattartó neve, elérhetősége.

M/2: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. a) pontja alapján a részvételre jelentkező/ajánlattevő csatoljon az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett megrendelések vehetők figyelembe) szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgya (közösségi közlekedési jegy- és bérletkiadó automaták továbbfejlesztése) szerinti munkákra vonatkozó igazolást, vagy referencianyilatkozatot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (1)-(2) bek. szerint legalább az alábbi tartalommal:

— a referencia tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen

— teljesítés mennyisége

— a teljesítés ideje (kezdés és befejezés – év/hó/nap)

— a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat

— a szerződést kötő másik fél neve, elérhetősége; kapcsolattartó neve, elérhetősége

Amennyiben az M/1, vagy M/2 referenciát közös ajánlattevőként teljesítették, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy a részvételre jelentkező/ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.

M/3: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó::

— a szakemberek bevonására vonatkozó nyilatkozat – EKR űrlap (nyilatkozat bemutatott szakemberekről)

— nyilatkozat bemutatott szakemberek szakmai tapasztalatáról – EKR űrlap

— a szakember szakmai önéletrajza, amely alapján az alkalmassági feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen

— a végzettséget igazoló dokumentumok

— a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata.

A felsőfokú végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban, a szakmai gyakorlat (hó/év bontásban) az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok nem adandóak össze.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett megrendelések vehetők figyelembe) a közbeszerzés tárgya (közösségi közlekedési jegy- és bérletkiadó automaták üzemeltetése) szerinti szerződésszerűen teljesített, legalább 15 db közösségi közlekedési jegy- és bérletkiadó automata telepítése és/vagy áttelepítése, valamint legalább 150 db közösségi közlekedési jegy- és bérletkiadó automata üzemeltetése legalább 365 napon keresztül referenciával.

M/2: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett megrendelések vehetők figyelembe) a közbeszerzés tárgya (közösségi közlekedési jegy- és bérletkiadó automaták továbbfejlesztése) szerinti szerződésszerűen teljesített, legalább 1 db közösségi közlekedési jegy- és bérletkiadó automata szoftverfejlesztési (terminál vagy központi vezérlő szoftver logikai módosítása) referenciával.

M/3: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a munkák elvégzéséhez legalább 1 fő felsőfokú informatikai, vagy ezzel egyenértékű végzettségű szakemberrel, akinek legalább 3 év szakmai tapasztalata van közösségi közlekedési automata szoftver üzemeltetése terén.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Kötbér:

Késedelmi: alapja, és mértéke karakterkorlátok miatt a szerződéstervezetből ismerhető meg;

Hibás telj.: nettó vállalkozási díj 20 %-a;

Meghiúsulási nettó vállalkozási díj 25 %

Teljesítési biztosíték.: mértéke 200 000 000 HUF.

A biztosíték Kbt. 134. § (4) bekezdés szerinti rendelkezésre bocsátásról nyilatkozni kell.

Jótállás: kezdő időpontjai a keretmegállapodás alapján leszállított egyes TVM készüléknél az adott készülék átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásától indulnak,

Jótállás: új TVM: 60 hónap; TVM áttelepítése: 12 hónap; TVM hardver/szoftver módosítása: 12 hónap

Részletes szabályok a szerződéstervezetben.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Az ellenérték kifizetése – teljesítésigazolás után – részteljesítésenként külön-külön, a szerződésben az adott részteljesítésre meghat. arányban a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek. és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. alapján átutalással számla ellenében.

TVM automata üzemeltetése: havonta az igazolt teljesítés alapján nyújtható be számla.

Késedelmi kamat: Ptk. 6:155 §.

Ajánlattétel, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF.

Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.

A kifizetésre irányadó: Áht, Ávr, Áfa tv.

Részletes szabályok a szerződéstervezetben.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Nem megengedett gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 05/03/2020
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 06/04/2020
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A részvételi jelentkezést a felhívásban, és a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani az EKR használatával, és tartalmaznia kell a részvételre jelentkező nyilatkozatát Kbt. 66. § (5) bek., a Kbt. 67. § (1) és (4) bek. szerint.

2. A Kbt. 66. § (6) bek. alapján meg kell jelölni a közbesz. azon részeit, mely teljesítéséhez alváll.-t kíván igénybe venni, ill. ezen részek esetében a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Amennyiben nem vesz igénybe alvállalkozót, köteles a nemleges nyilatkozat becsatolására is.

3. A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbbak a pü. és gazd., és a műszaki, ill. szakmai alkalmasság feltételei és azok igazolása (P/1-2, M/1-3).

4. Aki részvételre jogosult, az a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban, kiegészítő tájékoztatást kérhet a Közbesz. Dok.-okban foglaltak szerint, az EKR használatával.

5. Hiánypótlás: a Kbt. 71. § (1)-(10) bek. alapján azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bek.-ben foglaltakkal élni kíván, és az ott meghatározott körben nem kíván újabb hiánypótlást elrendelni.

6. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.

7. Ajánlati kötöttség: 1 hónap = 30 nap.

8. A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazzuk.

9. A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a keretmegállapodás megkötésétől annak teljesítéséig 500 000 000 HUF/év, és 50 000 000 HUF/kár összegű általános felelősségbiztosítással kell rendelkeznie a Közbesz. Dok.-okban foglaltak szerint.

10. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0–100 pont. Módszerek: minden részszempont esetén fordított arányosítás.

11. A részajánlattétel kizárásának indokai: gazdasági, műszaki és minőségi szempontok miatt nem biztosítható, hogy az egyes részekre, adott esetben különböző gazdasági szereplőkkel, több szerződést kössünk.

12. Az ajánlatkérő az eljárás ajánlati szakaszában tárgyalást tart, amelyre minden, a Kbt. irányadó szabályainak megfelelően érvényesnek minősített ajánlatot benyújtó ajánlattevőt meghív.

Az alábbi témakörökben kívánunk tárgyalni:

— ár,

— szállítási határidő,

— szerződéses feltételek,

— műszaki leírás, a szakmai ajánlatban jelzettekkel összhangban, az abban megengedett körben,

— szakmai ajánlatban kifejezetten tárgyalhatónak jelzett sorok vonatkozásában.

13. Az ajánlattevőnek az eljárás ajánlati szakaszában szakmai ajánlatot kell benyújtania. Ennek szabályai a részvételi szakaszban előzetesen a Közbeszerzési Dokumentumokban (RD BKK TVM 2020) kerülnek kifejtésre. A Kbt. 73. § (3) bekezdése alapján a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz.

14. Az eljárás 2. szakasza a Kbt. 105. § (1) bek. c) pontja alapján írásbeli konzultációt követően egyedi szerződés megkötésével kerül lebonyolításra.

15. FAKSZ: dr. Barna Orsolya, lajstromszám 00199

16. A részvétel részletes feltételeit, és további szükséges adatokat teljes körűen a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 5.3.2020 14:00

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/01/2020