Servicios - 452441-2020

25/09/2020    S187

Chequia-Praga: Servicios de diseño técnico

2020/S 187-452441

Anuncio de licitación – sectores especiales

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Número de identificación fiscal: 00005886
Dirección postal: Sokolovská 42/217, Vysočany
Localidad: Praha 9
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Código postal: 190 00
País: Chequia
Persona de contacto: Jitka Novosadová
Correo electrónico: zakazky@dpp.cz
Teléfono: +420 296193089
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.dpp.cz
Dirección del perfil de comprador: www.tenderarena.cz/profily/DPP
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.tenderarena.cz/profily/DPP
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: www.tenderarena.cz/profily/DPP
I.6)Principal actividad
Servicios de ferrocarriles urbanos, tranvías, trolebuses o autobuses

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zpracování projektové dokumentace pro akci Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Hradčanská

II.1.2)Código CPV principal
71320000 Servicios de diseño técnico
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexních vstupních projektových podkladů, včetně zajištění potřebných průzkumů a veškerých podkladů nezbytných pro splnění Akce, zpracování komplexní projektové dokumentace s podrobnostmi dokumentace pro územní řízení, dále dokumentace pro stavební řízení vždy se všemi obsahovými náležitostmi pro úspěšné projednání s dotčenými orgány státní správy, dokumentace pro provádění stavby výše uvedené Akce v rozsahu podle Unika v platném znění, zajištění vydání a nabytí právní moci územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně všech souvisejících činností a včetně případných případných úprav projektové dokumentace s ohledem na požadavky dotčených orgánů či účastníků řízení, a zajištění autorského dozoru.

Další podrobnosti jsou obsahem zadávací dokumentace a jejích příloh.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 36 000 000.00 CZK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71323100 Servicios de diseño de sistemas eléctricos
71327000 Servicios de diseño de la estructura
71321000 Servicios de diseño técnico de instalaciones mecánicas y eléctricas para edificios
71322000 Servicios de diseño técnico para la construcción de obras de ingeniería civil
71248000 Supervisión del proyecto y documentación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Hl. m. Praha, podrobněji přílohy ZD.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexních vstupních projektových podkladů, zpracování komplexní projektové dokumentace s podrobnostmi dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební řízení, dokumentace pro provádění stavby; zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a zajištění autorského dozoru.

Podrobnější informace - viz ZD.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 36 000 000.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 8
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zadavatel předpokládá zahájení plnění předmětu veřejné zakázky v 1. pololetí roku 2021. Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn ukončením zadávacího řízení a uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Předložený doklad musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Podrobněji v ZD.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zadavatel ekonomickou kvalifikaci nepožaduje.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Zadavatel nepožaduje.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 23/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Checo
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 23/10/2020
Hora local: 10:00
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

S ohledem na skutečnost, že otevírání probíhá elektronicky, nebude otevírání nabídek veřejně přístupné.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Zadavatel s ohledem na všeobecnou přístupnost místa plnění neorganizuje prohlídku místa plnění.

Zadavatel upozorňuje na stanovení maximálních % podílů jednotlivých fází dle Položkového rozpisu ceny uvedeného v ZD, nedodržení max. % podílů bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a povede k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Zadavatel dále stanovuje maximální možnou celkovou cenu za provedení Autorského dozoru ve výši 850.000, Kč bez DPH. Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že uvedení vyšší částky bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a povede k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Podrobněji v ZD.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020