Servicios - 452456-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Cracovia: Servicios de diseño técnico

2020/S 187-452456

Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
Dirección postal: Gazowa 16
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Código postal: 31-060
País: Polonia
Persona de contacto: Anna Mistarz, Wojciech Marszałek
Correo electrónico: publiczne.krakow@psgaz.pl
Teléfono: +48 126281751/+48 126281750
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.psgaz.pl
Dirección del perfil de comprador: www.psgaz.pl
I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato es adjudicado por una central de compras
I.6)Principal actividad
Producción, transporte y distribución de gas y calefacción

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Bochnia ul. Wyspiańskiego” – zamówienie sektorowe

Número de referencia: PSGKR.ZZSP.901.25.20.
II.1.2)Código CPV principal
71320000 Servicios de diseño técnico
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu przebudowy sieci gazowej s/c w Bochni ul. Wyspiańskiego, w tym m.in.: projekt budowlano-wykonawczy należy opracować wg warunków technicznych znak: PSGKR/OTR/18W/758787/18-1-325/1/20 z 28.2.2020 wydanych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie.

Powody zastosowania procedury przyspieszonej: Skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione z uwagi na pilną potrzebę udzielenia zamówienia w związku z koniecznością terminowego wykonania planów inwestycyjnych Zamawiającego oraz priorytetowy charakter przedmiotu zamówienia jako elementu rządowego programu ograniczenia niskiej emisji mającej na celu zwiększenie dostępności energii gazowej jako alternatywy dla ogrzewania węglowego.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor IVA excluido: 236 000.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71320000 Servicios de diseño técnico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21 Małopolskie
Código NUTS: PL2 MAKROREGION POŁUDNIOWY
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Bochnia ul. Wyspiańskiego.

II.2.4)Descripción del contrato:

Wykonanie projektu przebudowy sieci gazowej s/c w Bochni ul. Wyspiańskiego, w tym m.in.: projekt budowlano-wykonawczy należy opracować wg warunków technicznych znak: PSGKR/OTR/18W/758787/18-1-325/1/20 z 28.2.2020 wydanych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 112-272716
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio periódico indicativo

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Bochnia ul. Wyspiańskiego” – zamówienia sektorowe

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Łukasz Kłak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: i-Projekt Łukasz Kłak
Localidad: ul. Czajki 3/XII, Gliwice
Código NUTS: PL22 Śląskie
Código postal: 44-122
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 338 486.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 236 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020