Servicios - 452458-2020

25/09/2020    S187

Polska-Poznań: Usługi projektowania rurociągów

2020/S 187-452458

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Aquanet S.A.
Adres pocztowy: ul. Dolna Wilda 126
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-492
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Turzańska-Oleksyn
E-mail: ewa.turzanska-oleksyn@aquanet.pl
Tel.: +48 618359233
Faks: +48 618359321
Adresy internetowe:
Główny adres: https://aquanet.ezamawiajacy.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Morenowej w Czerwonaku

Numer referencyjny: Z/44/2020
II.1.2)Główny kod CPV
71322200 Usługi projektowania rurociągów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Morenowej w Czerwonaku.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 64 879.80 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, Czerwonak, ul. Morenowa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Czerwonak w ramach zadania inwestycyjnego 5-01-16-143-1 Czerwonak – kanalizacja sanitarna w ul. Morenowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w części II SIWZ – opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin realizacji zamówienia: do 24 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

2. Kryteria oceny ofert: cena – waga 100 %.

3. Postępowanie prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 106-258048
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Morenowej w Czerwonaku

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
11/09/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Sweco Consulting Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Franklina Roosevelta 22
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 60-829
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 64 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 64 879.80 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Usługi geodezyjne, geologiczne, projekt tymczasowej organizacji ruchu, projekt odtworzenia nawierzchni, przygotowanie przedmiarów oraz kosztorysów

V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2020