Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Árubeszerzések - 452468-2022

19/08/2022    S159

Magyarország-Debrecen: Földgáz

2022/S 159-452468

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: A.K.S.D. Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 10678750209
Postai cím: István Út 136
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berecz Orsolya Zsuzsa
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Telefon: +36 204101981
Fax: +36 14801180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.aksd.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001189632022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001189632022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Nem veszélyes hulladék gyűjtése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Földgáz beszerzés 2023. évre

Hivatkozási szám: EKR001189632022
II.1.2)Fő CPV-kód
09123000 Földgáz
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Gázenergia beszerzése 2023. gázévre”- A tervezett gáz mennyisége: 2 439 501 kWh /gázév, (227 516 m3/gázév). Mennyiségi eltérés: +20 %/ év. A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza. A meghatározott mennyiséget gáztechnikai normál állapotra számolva kell értelmezni (gnm3). A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648:2016 szabvány szerint kell értelmezni m3-ben (gnm3). Ajánlatkérő fogyasztási helyeinek ellátása a fogyasztási helyekkel megegyező csatlakozási pontokon történik. A fogyasztási helyek címét, a mérési pontokat és adott felhasználási mennyiségeiket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09123000 Földgáz
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

4002 Debrecen Benczúr Gyula utca 20. 2 felhasználási helyen,

4031 Debrecen István út 136.,

4002 Debrecen Vértesi utca 1.,

4032 Debrecen, Benczúr Gy.u. 1.

4024 Debrecen, Vígkedvű M.u. 7.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A „Gázenergia beszerzése 2023. gázévre”- A tervezett gáz mennyisége: 2 439 501 kWh /gázév, (227 516 m3/gázév). Mennyiségi eltérés: +20 %/ év. A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza. A meghatározott mennyiséget gáztechnikai normál állapotra számolva kell értelmezni (gnm3). A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648:2016 szabvány szerint kell értelmezni m3-ben (gnm3). Ajánlatkérő fogyasztási helyeinek ellátása a fogyasztási helyekkel megegyező csatlakozási pontokon történik. A fogyasztási helyek címét, a mérési pontokat és adott felhasználási mennyiségeiket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Mennyiségi eltérés: +20 %/ év.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.27. ponthoz: A teljesítés ideje: 2022. év 10. hó 01. napjának 06.00 órától 2023. év 10. hó 01. napjának 06.00 óráig

A II.2.5. „ár értékelési szempont”-hoz: Az ajánlati ár megadásakor figyelembe veendő: Molekula,[EUR/MWh], RD: [HUF/kWh/h/év],

FG: [HUF/MWh] (adott ajánlat alapján az éves mennyiségre vonatkoztatott „GDIndex” („TTF”, „S”), „RD”, „FG” tényezők összegének

HUF pénznemben kifejezett értéke.

A„TTF” tényezőt 12,575 EUR/MWh értéken vesszük számításba, a „TTF” és a megajánlott „S” tényezőket 353 HUF/EUR árfolyamon

konvertáljuk HUF értékre.)

A II.1.6. "részekre bontás" ponthoz: A Dokumentációban felsorolt Intézmények fogyasztási helyei földrajzilag, műszakilag és pénzügyileg egyetlen egységet képeznek, ezáltal a részekre bontásra nincs lehetőség.

Az Európai Unió Tanácsának 2022. április 9-ától alkalmazandó, az Oroszország elleni szankciók kibővítéséről rendelkező 2022/576 rendelete értelmében tilalmat vezetnek be az Oroszországhoz köthető személyek közbeszerzésekben való részvétele tekintetében. A rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzések és beszerzések esetén tilos bármely közbeszerzési szerződés odaítélése a rendeletben meghatározott személyek részére, illetve az ilyen szerződések teljesítésének folytatása. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében és Kbt. 62. § (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján a gazdasági szereplő ajánlatában a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. A 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 3. § (5) bekezdésére figyelemmel közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Ajánlattevőnek elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „alfa” szakaszának kitöltése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. § és 2. § (5) bekezdése alapján. Ajánlattevőnek továbbá a kiadott nyilatkozatmintát szükséges kitölteni.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatban. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 8. §, 10. §, 12. §, 14. §, 16. §-a szerint kell igazolnia a kizáró okok fent nem állását. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívására Ajánlattevőknek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerinti kizáró ok vonatkozásában nyilatkozatot szükséges csatolni. Ahol Ajánlatkérő valamely irat benyújtását írta elő, ott az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott iratminta kitöltése és benyújtása javasolt, de Ajánlatkérő által előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó ajánlattevői nyilatkozatot is elfogadja, amennyiben annak alapján az érvényesség feltétele egyértelműen megállapítható. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

A 321/2015. (X.30.) Korm. Rendelet 1. §-a alapján az ajánlattevő ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá, és emellett megfelel a Kbt. 65. alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A 321/2015. (X.30.) Korm. Rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „alfa” szakaszának kitöltése.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

FOLYTATÁSA A VI.3. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK PONTNAK:

34. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.

35. FAKSZ: Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa (Lajstromszám: 00090), Levelezési címe: 4028 Debrecen, Hadházi út 81. 25) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

36. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 114. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a földgázkereskedelem engedélyköteles tevékenység. Az engedély meglétét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi az Ajánlatkérő.

37. A minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározott minősítési szempontokhoz képest Ajánlatkérő az alábbi alkalmassági pontok tekintetében határozott meg szigorúbb feltételeket: III.1.3) M1) pont. Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. A szigorúbban megállapított

feltételek az előírt M.1) alkalmasságra vonatkoznak.

38. Kbt. 35. § (8) bekezdés alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem kötheti gazdálkodó

szervezet alapításához, azonban ha a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében indokolt, a nyertes ajánlattevő(k)től megkövetelheti azt. Az eljárást megindító felhívásnak a gazdálkodó szervezet alapítására vonatkozó

ajánlatkérői elvárást egyértelműen rögzítenie kell.

39. A közbeszerzési piacon tapasztalható versenyhelyzet fokozása érdekében- összhangban a 1027/2021. (II. 5.) Korm. határozatban és a 63/2022. (II. 28.) Korm. rendeletben foglalt célokkal, valamint a Közbeszerzési Hatóság honlapján

2022. április 21. napján közzétett közleményben foglaltakkal - felhívom a figyelmét a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi ok előírásának lehetőségére.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja és 24. § (1 bekezdés szerint.)

Figyelemmel a Kbt. 67.§ (1) bekezdésére az ajánlattevőnek ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. M.1.) Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek csatolnia kell 321/2015. (X. 30) Korm. Rendelet 21. § (1) bek. a) pont alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától (Ajánlati felhívás VI.5. pont) visszafelé számított megelőző három éven belül befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításainak ismertetését, az ismertetett szállításra vonatkozó referenciaigazolást, illetve nyilatkozatot a Kormányrendelet 22. § (1)- (2) bek. szerint (min. tartalom: a teljesítés kezdő és befejező időpontja év, hó nap, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya és a teljesített mennyiségi adatok, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e). Figyelemmel a Kbt. 67.§ (1) bekezdésére az ajánlattevőnek ajánlatában köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek

az ajánlattevők bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7), (9), (11) bekezdései és a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján kell eljárnia. A Kbt. 65. § (6) bekezdésére figyelemmel az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Ajánlatkérő figyelembe veszi a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) és 21. § (1) bekezdésnek rendelkezéseit.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni. Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdés alapján az (1) bekezdés c) pontja esetében az ajánlatkérő a formanyomtatványban megjelöli, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja-e az érintett gazdasági szereplő egyszerű

nyilatkozatát, vagy kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Ha az ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell a formanyomtatványban feltüntetni. Részletes információk kérése esetén a megkövetelt alkalmassági követelményeket pontosan fel kell tüntetni a formanyomtatványban.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) - alkalmatlan ajánlattevő ha nem rendelkezik az

eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 évben összesen legalább 1 000 000 kWh vagy 150 000 m3 földgáz szállításáról szóló referenciával. Egy referencia a fenti követelményeket egyszerre is teljesítheti, de lehetőség van a fenti alkalmassági követelmények külön-külön referenciák általi igazolására is, de legfeljebb 2 szerződésből. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/ A.§-ban foglaltak alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A Ptk. szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó szabályai irányadóak.

A szerződésszegés esetén a szerződésszegőt az alábbi kötbérfizetési kötelezettségek terhelik:

Alulszállítási kötbér: ha a nyertes ajánlattevő a szerződött mennyiségnél a megengedett eltérés mértékét is figyelembe véve kevesebb földgázt bocsát Ajánlatkérő rendelkezésére, mértéke: a le nem szállított mennyiség nettó vételára 25%-a. A kötbér alapja a leszállított és a max. szerződött mennyiség közötti különbözetnek, mint földgázmennyiségnek az alulszállítás időpontjában érvényes földgáz termék ellenértékének nettó forint értéke. A kötbérfizetési kötelezettség áll fenn a nyertes ajánlattevőnek felróható szerződésszegés esetén.

Ha az Ajánlatkérő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával vagy annak bármely mellékletével összefüggésben, úgy Ajánlatkérő köteles a kifogásolt dokumentumo(ka)t kézhezvételtől számított 10 napon belül visszajuttatni az Ajánlattevőhöz. Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált dokumentum(ok) vevő általi kézhezvételétől kell számítani.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint. A szerződés finanszírozása önerőből történik. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ajánlattevőként szerződő fél az ajánlatkérő által szerződésszerű igazolt teljesítését követően benyújtott, havonta kiállított

forgalmi díjakat tartalmazó fogyasztási számla, éves kapacitás esetén csak és kizárólag arra vonatkozó kapacitásdíj számla kézhezvételét követően az ajánlatkérő teljesítése nem haladhatja meg a 2013. évi V.törvény 6: 130. §(1) bekezdése alapján megállapított 30 napot.

Ajánlatkérő a számlák kézhezvételét követő 20 banki napos fizetési határidőt állapít meg.

Számlázás Csak a gázfogyasztást követően (fogyasztási számla forgalmi díjakkal) történik.

Éves kapacitás esetén csak és kizárólag arra vonatkozó kapacitásdíj számla alapján történik.

A teljesítésigazolás kiadására a Kbt. 135. (1) bekezdése az irányadó.

Fizetési pénznem: HUF. A fizetési feltételek tekintetében a Kbt. 135. § (1),(5), (6) és (10)-(11) bekezdés; a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdés szabályai alkalmazandók. A további előírások a szerződéstervezetben. Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § alapján köteles elfogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, melyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 19/09/2022
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 19/09/2022
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bekezdése és a Kbt. 68. §-a alapján az EKR-ben történik.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Az ajánlatok az ajánlati felhívás II.2.5) pontjában foglaltak alapján a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint gazdaságilag

legelőnyösebb ajánlat kerül elbírálásra.

Az IV.2.6. pontban ajánlati kötöttség minimális időtartamán ajánlatkérő 30 naptári napot ért.

8. AT ajánlatában köteles EEKD-t benyújtani. AK rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

9. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti - megfelelően kitöltött - felolvasólapot, figyelemmel arra, hogy az EKRr. 11. §-ának (1) bekezdése alapján az EKR-ban biztosított űrlap kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.

10. AK figyelemmel a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdésére az ajánlatok bírálatát - ideértve annak aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is - az ajánlatok értékelését követően végzi el.

11. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.

12. Az ajánlathoz kell csatolni a közbeszerzési dokumentáció melléklete szerinti nyilatkozatokat.

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § rendelkezései szerint kell eljárni.

13. AK projekttársaság létrehozását kizárja mind Ajánlattevő mind közös AT-k vonatkozásában.

14. Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján kerülnek elbírálásra a dokumentációban foglaltak szerint. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján rendelkezik arról, hogy Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot alkalmazza.

15. FAKSZ: Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa (lajstromszám: 00090) Levelezési cím: 4028 Debrecen, Hadházi út 81.

16. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.

A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.

17. A szakmai ajánlatot a Költségtervezés xls. és cégszerűen aláírt pdf. formátumban képezik.

18. Az eljárásban az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához nem kötött.

19. A nem HUF-ban rendelkezésre álló adatokat eredeti devizanemben kell megadni. Az idegen devizanemben megadott adatok HUF-ra történő átszámítására AK az ajánlati felhívás eladásának napján (VI.5. pont) érvényes MNB által meghatározott hivatalos árfolyamot alkalmazza, illetve ennek hiányában az ECB által ugyanezen időpontban

jegyzett devizák keresztárfolyamából számított árfolyam kerül alkalmazásra.

20. A KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., 321/Kr., az e-Kr. és a Ptk. előírásai irányadók

21. AK valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és

díjmentesen elektronikusan biztosítja a KD elérhetőségét az EKR rendszerben.

22. Az EKR használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR

használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/.

23. Az értékelés módszere a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat. Tekintettel a beszerzés tárgyára, más értékelési szempont alkalmazása Ajánlatkérő meglátása szerint nem szolgálja a minőségi szempontok érvényesítését.

24. Az Ajánlattevő által megajánlott ajánlati ár tartalmazza:

-gázenergia árát (molekula ár),

- a rendszerhasználati díjakat (RHD) - a jelenleg érvényes RHD rendelet alapján - fix és forgalomarányos rész bontásban felhasználási helyenként.

a jogszabály szerint fizetett szagosítási díjat.

25. Az ajánlati ár NE tartalmazza:Az egyéb díjakat (jövedéki adó, illetékek, stb.) és az ÁFA-t. A MSZKSZ díjat és az EKR díjat.

26. Az Ajánlattevő vállalja, hogy az ajánlatban megadott rendszerhasználati díjak csak akkor változnak a szerződéses időszakban, ha hatósági egységárak, illetve az áralkalmazási elvek jogszabályi alapon módosulnak, illetve ha a felhasználó a kapacitásigényét változtatja.

27. Ajánlatadó vállalja továbbá, hogy szükség szerint az átszámításokat a felhasználó felé transzparens módon bemutatja, különösen rendszerhasználati díjak változása esetén. Az árképzést a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

28. A II.2.5. „ár értékelési szempont”-hoz: Az ajánlati ár megadásakor figyelembe veendő:

Molekula,[EUR/MWh], RD: [HUF/kWh/h/év], FG: [HUF/MWh] (adott ajánlat alapján az éves mennyiségre vonatkoztatott „GDIndex” („TTF”, „S”), „RD”, „FG” tényezők összegének HUF pénznemben kifejezett értéke. A„TTF” tényezőt 163,68 EUR/MWh értéken vesszük számításba, a „TTF” és a megajánlott „S” tényezőket 400 HUF/EUR árfolyamon konvertáljuk HUF értékre.)

A nyertes a legalacsonyabb éves költséget (HUF/év) eredményező ajánlattevő.

29. Az ajánlatok benyújtása az EKR-ben elektronikus úton történik. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az EKR rendelet 11-12. §-ai tartalmaznak. AK a Kbt. 69. § (4)-(9) bek-eit alkalmazza. 16) Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján csatolandó Felolvasólap benyújtása az EKR

rendelet 11. § (1) bekezdés alapján elektronikus űrlap kitöltésével történik. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a

Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakról. A nemleges nyilatkozatokat is csatolni kell!

30.Csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró, továbbá - adott esetben - az ajánlatba cégszerűen nyilatkozó erőforrást képviselő személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját.

31.Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői megállapodást, amely tartalmi követelményeit a KD tartalmazza.

32. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73.§ (4) bekezdésében foglaltakra!

FOLYTATÁSA A III.1.2. GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁGI PONTBAN:

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/08/2022