TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Varer - 452471-2022

19/08/2022    S159

Danmark-Odense: Programpakker og informationssystemer

2022/S 159-452471

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Laila Kibsgaard Kristensen
E-mail: laik@odense.dk
Telefon: +45 23626900
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.odense.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/237ab92f-660d-49b7-a868-578ba82fb18e/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/237ab92f-660d-49b7-a868-578ba82fb18e/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/237ab92f-660d-49b7-a868-578ba82fb18e/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Pladsanvisningssystem

II.1.2)Hoved-CPV-kode
48000000 Programpakker og informationssystemer
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Pladsanvisningssystem

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Systemet skal indeholde funktionalitet som understøtter kommunale kerneopgaver om administration af pasningstilbud, herunder pladsanvisning, dagplejeadministration, SFO, og forældrebetaling (økonomiberegning, -regulering og opkrævning), m.v.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 55
Kvalitetskriterium - Navn: Implementering / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Drift / Vægtning: 5
Pris - Vægtning: 20
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontraktens ordinære løbetid er 48 måneder fra idriftsættelse, med option på forlængelse i op til 12 måneder. Option på forlængelse kan udnyttes 2 gange.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option 1: Skifte til Booking (som beskrevet i bilag 2)

Option 2: Arkiveringsydelser

Option 3: Forlængelse af Kontrakten, 2 gange op til 12 måneder

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har valgt ikke at opdele kontrakten i delaftaler med henblik på at opnå de muligheder for transaktionsomkostningsminimering og stordriftsfordele der ligger i at samle hele kontrakten ved én leverandør.

Ansøger og Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med deltagelse i udbudsforretningen er ordregiver uvedkommende og kan ikke kræves refunderet af ordregiver.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ingen

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For at blive prækvalificeret, skal ansøger fremsende ansøgning indeholdende følgende:

• Udfyldt ESPD om udelukkelsesgrunde og referencer

Ansøger skal anføre referencer, der viser, at tilbudsgiver indenfor de seneste 3 år har leveret tilrådighedsstillelse, drift, support og vedligeholdelse af et pladsanvisningssystem til kommuner eller andre offentlige kunder.

Ordregiver vil prækvalificere 3 ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud.

Udvælgelsen af ansøgere vil blive foretaget efter følgende udvælgelseskriterier:

• Relevante referencer

Ved evalueringen af de angivne referencer tillægges det positiv vægt:

o At referencerne er sammenlignelige, dvs. at omfanget bedst muligt modsvarer den udbudte opgave, herunder at der samlet set er referencer på både ”klassisk” pladsanvisning og fuld booking.

o Referencens størrelse og varighed

o Antallet af referencer

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal levere minimum 3 referencer.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Udkast til kontraktvilkår indgår i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/09/2022
Tidspunkt: 15:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 22/09/2022
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ordregiver vil i dette udbud anvende alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens §137. Der henvises i øvrigt til ESPD'et.

Ordregiver forventer at anmode om dokumentationen efter at prækvalifikationen er foretaget. Tidspunktet for dokumentation begrundes med, at det ikke vil være hensigtsmæssigt for nogle af parterne at der udarbejdes tilbud og deltages i forhandlinger, såfremt tilbudsgiver er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde, eller ikke opfylder egnethedskriterierne.

I nærværende udbud vil følgende dokumentation være tilstrækkelig som dokumentation:

• Ansøgers personlige forhold: Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske ansøgere

• Hvis ansøger baserer sig på andre virksomheders kapacitet jf. pkt. 6.5: Støtteerklæring underskrevet af støttende enheder samt serviceattest.

Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudslovens § 155, nr. 2.

Dokumentation må maksimalt være 6 måneder gammel.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/08/2022