Servicios - 452480-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Tarnów: Servicios telefónicos y de transmisión de datos

2020/S 187-452480

Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. W. Bandrowskiego 16
Localidad: Tarnów
Código NUTS: PL217 Tarnowski
Código postal: 33-100
País: Polonia
Persona de contacto: Leszek Skalny
Correo electrónico: leszek.skalny@psgaz.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.psgaz.pl
Dirección del perfil de comprador: www.zamowienia.psgaz.pl
I.6)Principal actividad
Producción, transporte y distribución de gas y calefacción

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Świadczenie usługi sieci WAN MPLS dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. na terenie Zakładów w: Opolu,Zabrzu, Krakowie, Jaśle, Lublinie i Kielcach.

Número de referencia: 2019/W001/WP-002295
II.1.2)Código CPV principal
64210000 Servicios telefónicos y de transmisión de datos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi operatorskiej sieci teleinformatycznej WAN w zakresie transmisji danych, głosu i video poprzez wirtualną sieć szkieletową VPN realizowaną w technologii MPLS w sieci wykonawcy.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Teren zakładów zamawiającego w: Opolu, Zabrzu, Krakowie, Jaśle, Lublinie i Kielcach.

Szczegółowy wykaz lokalizacji wraz z ich parametrami zawarto w pkt VII OPZ, stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi operatorskiej sieci teleinformatycznej WAN (zwanej dalej:„sieć” lub „sieć WAN”) w zakresie transmisji danych, głosu i video poprzez wirtualną sieć szkieletową VPN realizowaną w technologii MPLS w sieci wykonawcy.

Poprzez świadczenie usługi rozumie się:

1) wykonanie i udostępnienie w lokalizacjach zamawiającego teleinformatycznych łączy transmisyjnych, podstawowych i zapasowych, o określonych parametrach do sieci wykonawcy, w której świadczona będzie usługa sieci WAN;

2) zestawienie połączeń teleinformatycznych w topologii każdy-z-każdym (full-mesh) z możliwością wskazania bramy domyślnej dla każdej lokalizacji;

3) udostępnienie urządzeń aktywnych końcowych (dalej: „routerów CE”) dla łączy podstawowych oraz zapasowych w lokalizacjach zamawiającego;

4) utrzymanie i zarządzanie dostarczoną infrastrukturą sieciową do punktu styku w technologii Ethernet na routerach CE u zamawiającego.

Szczegółowy wykaz lokalizacji objętych przedmiotem zamówienia wraz z ich parametrami zawarto w pkt VII opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Typy łączy podstawowych i zapasowych transmisyjnych do siedzib lokalizacji typu „oddział, CPD” / Ponderación: 8
Criterio de calidad - Nombre: Typy łączy podstawowych i zapasowych transmisyjnych do siedzib lokalizacji typu „gazownia” i „j.terenowa” / Ponderación: 29,6
Criterio de calidad - Nombre: Typy łączy podstawowych i zapasowych transmisyjnych do siedzib lokalizacji typu„placówka” i „stacja gazowa” / Ponderación: 2,4
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, tj.:

1) W przypadku zaprzestania świadczenia usług w lokalizacjach wskazanych w pkt VIII Załącznika nr 5 do SIWZ (np. wskutek likwidacji danej lokalizacji) Zamawiający zastrzega sobie prawo, w czasie obowiązywania umowy, do rezygnacji. bez podania przyczyny z przyłączenia usługi lub świadczenia Usługi dla wybranych lokalizacji, w wysokości nie więcej niż 20 % ogólnej ilości lokalizacji wskazanych w pkt VIII Załącznika nr 5 do SIWZ. Zamawiający gwarantuje, że w czasie obowiązywania umowy może zrezygnować ze świadczenia usługi w siedzibach CPD i oddziałów, z co najwyżej dwóch oznaczonych w pkt VIII Załącznika nr 5 do SIWZ w tabeli lokalizacji, odpowiednio jako CPD i oddział;

2) zamawiający zastrzega sobie prawo, w czasie obowiązywania umowy, do:

a) podłączania nowych lokalizacji, nie wymienionych w tabeli „Lokalizacje i parametry” zawartej w Załączniku nr 5 do SIWZ na zasadach określonych w pkt II 4) Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;

b) nie więcej niż 3-krotnego zwiększenia przepustowości łączy.

Zmiany, o których mowa w literze a i b powyżej, czyli podłączanie nowych lokalizacji lub zwiększanie przepustowości łączy nie może spowodować zwiększenia wartości Umowy o więcej niż 20 %;

3) zamawiający zastrzega sobie prawo, w czasie obowiązywania umowy, do zmniejszenia przepustowości łączy, zgodnie z zasadami określonymi w pkt II Załącznika nr 5 do SIWZ, prowadzącego do zmniejszenia wartości umowy o nie więcej niż 20 %.

Prawo opcji jest uprawnieniem do swobodnej dyspozycji zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku skorzystania z prawa opcji polegającego na rezygnacji z przyłączenia usługi lub świadczenia usługi dla wybranych lokalizacji.

Warunkiem wykonania prawa opcji jest złożenie przez zamawiającego, wykonawcy oświadczenia woli dotyczącego realizacji usługi w ramach prawa opcji.

Uruchomienie nowego łącza może nastąpić pod warunkiem, że wykonawca będzie miał techniczne warunki świadczenia usług w nowej lokalizacji.

Za usługi objęte prawem opcji wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, które ustala się według następujących zasad:

1) wysokość opłaty instalacyjnej dla nowej lokalizacji będzie ustalona na podstawie kalkulacji kosztów instalacji, przedstawionej przez wykonawcę i zaakceptowanej przez zamawiającego;

2) wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia co najmniej dwóch kalkulacji kosztów instalacji dla różnych technologicznie rozwiązań przedmiotowego nowego łącza;

3) opłata abonamentowa na warunkach i z zachowaniem stawek jednostkowych, służących za podstawę obliczania opłaty abonamentu miesięcznego, nie wyższych niż średni koszt dla porównywalnych pod względem technicznym lokalizacji wymienionych w tabeli „Lokalizacje i parametry” zawartej w pkt VIII Załącznika nr 5 do SIWZ (tj. typu łącza, przepustowości, podziału pasma na klasy, typu i parametrów łącza zapasowego);

4) opłaty za uruchomienie dodatkowego łącza zapasowego, wyliczone jako suma uzasadnionych wydatków poniesionych na instalację łącza zapasowego oraz abonamentu miesięcznego wynoszącego 50 % wartości abonamentu podstawowego w danej lokalizacji wskazanego w ofercie wykonawcy, pomnożonego przez ilość miesięcy, w których uruchomione będzie to łącze zapasowego;

5) opłaty za zwiększenie przepustowości – wg stawek wskazanych dla danej lokalizacji w ofercie.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymaga, aby usługi były realizowane w okresie 36 miesięcy od dnia uruchomienia usługi w lokalizacjach zamawiającego, przy czym uruchomienie łączy nastąpi w terminie do 180 dni od daty zawarcia umowy.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 073-175325
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio periódico indicativo

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

1.1) Nazwa: Świadczenie usługi sieci WAN MPLS dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. na terenie Zakładów w: Opolu, Zabrzu, Krakowie, Jaśle, Lublinie i Kielcach

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
03/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: T-Mobile Polska S.A.
Dirección postal: Marynarska 12
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-674
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

W pkt II 1.7 – Całkowita wartość zamówienia oraz pkt V.2.4 – Początkowa szacunkowa wartość zamówienia / części wykazana została szacunkowa wartość zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji. Natomiast w pkt V.2.4 – Całkowita końcowa wartość umowy/części wykazana została wartość zamówienia podstawowego na jakie zawarta została umowa.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020