A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Árubeszerzések - 452511-2022

19/08/2022    S159

Magyarország-Mezőhegyes: Földgáz

2022/S 159-452511

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11043924204
Postai cím: Jung József Tér 1
Város: Mezőhegyes
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5820
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyenes Tiborné
E-mail: gyenes.tiborne@mezohegyesbirtok.hu
Telefon: +36 68566592
Fax: +36 68566567
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mezohegyesbirtok.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001195792022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001195792022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Alapítványi tulajdonú gazdálkodó szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Mezőgazdaság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Földgáz beszerzése tolerancia nélkül 2023

Hivatkozási szám: EKR001195792022
II.1.2)Fő CPV-kód
09123000 Földgáz
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Földgáz beszerzés 2022. október 1. napján 6:00 CET órától kezdődően 2023. szeptember 30. napján 6:00 CET óráig .

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09123000 Földgáz
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

5820 Mezőhegyes.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Szerződésben beszerzendő földgáz szerződéses mennyisége 700 000 m3, amelynek számított energiaértéke: 29,62 MJ/m3 fűtőérték és 3,2494 MJ/kWh referencia érték figyelembevételével került meghatározásra. A beszerzés pontos havi szerződött mennyiségét a közbeszerzési eljárásban kiadott gázközbeszerzés Gázenergia 2022-2023 közbeszerzés 700 000 m3.xlsx nevű táblázat tartalmazza.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az alábbi fogyasztási helyeken fenntartja a rövidtávú kapacitáslekötés lehetőségét:

39N050777116000H 5820 Mezőhegyes, 18 major

39N0507771200004 5820 Mezőhegyes 18 major Vetőmag üzem

39N050777126000B 5820 Mezőhegyes, 18 major Bábolna szárító

39N050777131000U 5820 Mezőhegyes, 18 major I. csöves szárító

39N0507771360005 5820 Mezőhegyes, 18 major II. csöves szárító

Az értékesített földgáz minőségi paramétereinek meg kell felelniük az MSZ1648:2016 szabványban rögzített paramétereknek.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1) Ajánlatkérő az ajánlati ár tekintetében az alábbi alszempontokat határozza meg:

- 90%-os súlyszámmal a szerződéses ár, mint EUR/MWh.

- 10%-os súlyszámmal a "spread" azaz kereskedői margin, ami a piaci árú elszámolás esetén alkalmazandó.

Értékelés módszere: fordított arányosítás. Pontkiosztás 0-100.

Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását jelen esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja [Kbt. 76. § (5) bekezdés].

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdésben, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okokat alkalmazza.

Igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben.

Öntisztázás: a Kbt.64.§ (1)-(2) bekezdése alapján.

Előzetes igazolási mód (ajánlatban benyújtandó): A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: KR.) 1-4.§ rendelkezései szerint kell igazolni.

Az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a KR. 4. § (1)-(2) bekezdése alapján, az EEKD kitöltésével köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésének, továbbá a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjának hatálya alá.

Ajánlattevő köteles nyilatkozni a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom előírásai vonatkozásában.

A KR. 3.§ (3), (5) bekezdései alapján az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetek és a közös ajánlattevők vonatkozásában, a nevükben eljárni jogosult képviselő külön-külön tölti ki az EEKD űrlapot az EKR rendszerben.

A KR. 2. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel az EEKD űrlapon az ajánlattevőnek fel kell tüntetnie az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik (az EEKD II. rész D. pontja is kitöltendő).

A KR. 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével.

Igazolási mód (igazolásra felhívás esetén benyújtandó): Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására felhívott Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a KR. 4. §, a 8. § és 9. § b) pont, illetve nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén, a 4. §, a 10. § és a 11. § b) pont alapján kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a KR. 12-13. §-ban, valamint a 14. § és 16. §-ban foglaltakra is.

A KR. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD űrlapot köteles kitölteni a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bek.).

A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján ajánlattevő nyilatkozhat AK egy korábbi közbeszerzési eljárásában az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolás figyelembevételéről. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a KR. 18. §-ában foglaltakra.

Az ajánlatban ajánlattevőnek nyilatkoznia kell folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról, nemleges tartalom esetén is (EKR űrlap kitöltésével).

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével - részletes információk kérése nélkül.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását közvetlen megelőző három év (36 hónap) legjelentősebb referenciáit a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 22. § (1)-(2) bekezdései szerint.

A vizsgált időszak tekintetében Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésére, amely szerint Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe ajánlattevők alkalmasságának megállapítása során.

Az igazolásnak, nyilatkozatnak legalább a következő adatokat megjelölve kell tartalmaznia:

- a szerződést kötő másik fél megnevezését;

- a teljesítés idejét, (a kezdő és a befejezési időpontot év-hónap-nap pontossággal megadva);

- a szerződés tárgyát és mennyiségét;

- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük emiatt korábbi a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy darabszámban.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdéseire, továbbá 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) bekezdéseire.

Az előírt alkalmasság követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapon belül szerződésszerűen teljesített legalább 400 000 m3 földgáz értékesítésére vonatkozó referenciával.

Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Kötbérek

A Ptk. 6:186 § (1) bekezdése alapján nyertes ajánlattevő kötelezi magát, hogy minőségi, mennyiségi és rendelkezésre állási hiba estén kötbért fizet.

- Minőségi hiba esetén a nem megfelelő jellemzőkkel leszállított földgáz mennyiségére nyertes ajánlattevő az aktuális gázár 5 %- kal növelt díját fizeti meg Ajánlatkérő részére.

- Alulszállítás és rendelkezésre állási hiba esetén nyertes ajánlattevő a Szerződés szerinti mennyiségből le nem szállított vagy késedelmesen leszállított mennyiség díjának 5 %-át fizeti meg Ajánlatkérő részére.

Minőségi, mennyiségi és rendelkezésre állási hibából eredő kötbér elszámolása éves szinten történik.

Fő finanszírozási és fizetési feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: EUR

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

A szerződés ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint teljesíti. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre és a fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 14/09/2022
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 14/09/2022
Helyi idő: 14:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő az ajánlatok felbontása során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben.

2) Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (5) bekezdésben foglaltak szerint jár el.

3) Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) és (6) - a Kbt. 66. § (6) bekezdés nemleges tartalommal is csatolandó - bekezdése és a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. A csatolandó dokumentumok teljes jegyzékét a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

4) Az ajánlatot az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az ajánlattételi határidő lejártáig.

5) Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli, ezzel kapcsolatosan ajánlatkérő költségtérítést nem fizet. Amennyiben bármely ajánlathoz csatolt okirat, igazolás nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak a Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján az ajánlattevő általi fordítását be kell nyújtani. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak

6) A dokumentumok, nyilatkozatok benyújtása a Kbt. 41/A. § (1) bekezdének megfelelően történhet.

7) Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással.

8) Az eljárás eredményéről az ajánlatkérő a Kbt. 70. § alapján legkésőbb az ajánlati kötöttség lejártát megelőző napon az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével írásban tájékoztatja az ajánlattevőket, figyelemmel a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdéseire.

9) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.

10) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.

11) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) bekezdésre.

12) Alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség.

13) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.

14) FAKSZ: dr. Morison Márk (01042)

15) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

16) (Közös) AT-(k)nek az ajánlatban nyilatkoznia/nyilatkozniuk kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833/2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom vonatkozásában. Részletesen a KD-ban, Nyilatkozatmintákban.

17) Részekre történő ajánlattétel kizárásának indokolása: Ajánlatkérő kizárja a részajánlattétel lehetőségét tekintettel arra, hogy az gazdaságilag és pénzügyileg ésszerűtlen. Továbbá az egy részben történő ajánlatkérés gazdaságilag kedvezőbb ajánlati árakat eredményeznek a közbeszerzés tárgyának piaci sajátossága okán.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/08/2022