Servicios - 452533-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Białystok: Servicios de reparación y mantenimiento de maquinaria

2020/S 187-452533

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 170-412305)

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Enea Ciepło Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Warszawska 27
Localidad: Białystok
Código NUTS: PL841 Białostocki
Código postal: 15-062
País: Polonia
Persona de contacto: Małgorzata Włostowska
Correo electrónico: malgorzata.wlostowska@enea.pl
Teléfono: +48 856549987
Fax: +48 856549541
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.enea.pl/pl/enea-cieplo

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Świadcz usług serwis w zakresie mechanicz. polegających na: usuwaniu usterek i awarii, wykonywa prac systematycz. i konserwacyjnych oraz prowadzeniu gospodarki materiałowej w obszarze urządzeń kotłowni

Número de referencia: OZ/260/MW/U/05/20
II.1.2)Código CPV principal
50530000 Servicios de reparación y mantenimiento de maquinaria
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych w zakresie mechanicznym polegających na: usuwaniu usterek i awarii, wykonywaniu prac systematycznych i konserwacyjnych oraz prowadzeniu gospodarki materiałowej w okresie 1.1.2021–31.12.2021 w Enea Ciepło Sp. z o.o., Oddział Elektrociepłownia Białystok w obszarze kotłowni obejmującym:

a) część ciśnieniową kotłów parowych wraz z ich osprzętem i konstrukcją oraz budową rusztowań;

b) układy powietrza i spalin, elektrofiltry, układy odazotowania spalin oraz armaturę i rurociągi w zakresie instalacji kotłowych i przykotłowych;

c) układy podawania paliwa do kotłów, młyny, odżużlacze, palniki pyłowe i olejowe;

d) budynek kotłowni.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 170-412305

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.1
Localización del texto que se va a modificar: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
En lugar de:

5.1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia udzielane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) lub równoważne, na wykonywanie napraw: kotłów parowych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych, stałych zbiorników ciśnieniowych.

Léase:

5.1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia udzielane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) lub równoważne, na wykonywanie napraw: kotłów parowych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, stałych zbiorników ciśnieniowych.

Número de apartado: III.1.1
Localización del texto que se va a modificar: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
En lugar de:

9.5.2.1. uprawnienia udzielone Wykonawcy przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) lub równoważne, na wykonywanie napraw: kotłów parowych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych, stałych zbiorników ciśnieniowych.

Léase:

9.5.2.1. uprawnienia udzielone Wykonawcy przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) lub równoważne, na wykonywanie napraw: kotłów parowych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, stałych zbiorników ciśnieniowych.

VII.2)Otras informaciones adicionales: